Quyết định 93/QĐ-UBND

Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 773/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 93/QĐ-UBND 2019 sự lãnh đạo của Đảng với người có công với cách mạng Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 773/QĐ-TTG NGÀY 26/6/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14-CT/TW NGÀY 19/7/2017 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng;

Xét Tờ trình số 06/TTr-SLĐTBXH, ngày 05/01/2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14- CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

(Kèm theo Kế hoạch số 01/KH-SLĐTBXH, ngày 05/01/2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung ương theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/KH-SLĐTBXH

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 773/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14-CT/TW NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA BAN BÍ THƯ

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14- CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo sự chuyển biến tích cực của hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng nhằm tri ân những cống hiến đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh đối với lĩnh vực người có công.

2. Yêu cầu

Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; huy động, bố trí nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ; nâng cao mức sống của người có công và gia đình có công với cách mạng, đặc biệt ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xử lý nghiêm những trường hợp trục lợi chính sách người có công với cách mạng.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành đối với công tác người có công với cách mạng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công vượt khó khăn làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Các ngành, các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. NHIỆM VỤ

Rà soát, kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách người có công với cách mạng.

Giải quyết căn bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng vào năm 2020 theo hướng dẫn của Trung ương.

Tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng mới phát sinh.

Thực hiện có hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tập trung tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2020, phấn đấu đạt 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Duy trì 100% xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đến năm 2020, 100% người có công với cách mạng được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, được khám sức khỏe định kỳ phát hiện các vấn đề về sức khỏe, xác định nhu cầu, được chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng, cung cấp và sử dụng dụng cụ trợ giúp phù hợp với tình trạng bệnh, tật, dị dạng, dị tật.

2. GIẢI PHÁP

2.1 Rà soát, kiến nghị hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về công tác người có công với cách mạng

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách người có công với cách mạng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phát hiện những thiếu sót, bất cập, chồng chéo phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh bổ sung chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công; đảm bảo công bằng về trợ cấp giữa các diện đối tượng.

2.2 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác người có công với cách mạng

Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên các phương tiện truyền thông nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn tỉnh.

Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng; xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2.3 Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng

Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng theo quy định như: Trợ cấp; phụ cấp; các chính sách ngoài chế độ trợ cấp (nhà ở, giáo dục và đào tạo, y tế, tín dụng, việc làm,...); xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, bảo tồn, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ. Ưu tiên bảo đảm nguồn lực kịp thời để thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó, đặc biệt quan tâm các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, người có công hiện đang sống cô đơn, không nơi nương tựa, các gia đình người có công vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng trước đây.

Thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo đời sống gia đình người có công với cách mạng. Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng. Ưu tiên nguồn lực cho thực hiện công tác nâng cao đời sống người có công để đảm bảo cho người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở nơi cư trú.

Tăng cường sự phối hợp có hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong thực hiện công tác người có công với cách mạng. Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là cán bộ, công chức ở cơ sở phụ trách lĩnh vực người có công với cách mạng.

2.4 Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác người có công với cách mạng

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tiếp nhận hồ sơ xác nhận và giải quyết hồ sơ hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở.

Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về chi trả trợ cấp, hồ sơ người có công với cách mạng, liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, theo lộ trình của Trung ương tiến tới thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về lĩnh vực người có công với cách mạng.

2.5. Triển khai giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng theo hướng dẫn của Trung ương, với mục tiêu:

Đến năm 2020, giải quyết căn bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng.

2.6. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 150/QĐ-TTg, ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thực hiện có hiệu quả Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và giám định AND xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ và nghĩa trang liệt sĩ.

2.7 Huy động các nguồn lực xã hội hóa thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng

Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa, đặc biệt là vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa để cùng nguồn ngân sách nhà nước thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

2.8 Thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng

Tập trung rà soát nhà ở của người có công để kịp thời hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở.

2.9 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, khen thưởng

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi theo quy định của pháp luật.

Tổ chức tôn vinh, biểu dương khen thưởng, nhân rộng những tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công tiêu biểu vượt khó, tích cực lao động, sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.., những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa.

2.10 Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức xã hội trong công tác người có công với cách mạng.

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền và giám sát việc thực hiện chính sách chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Vận động sâu rộng các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tăng cường các hoạt động thiết thực, cụ thể góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người có công với cách mạng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Phối hợp các ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện nâng cao mức sống gia đình người có công với cách mạng.

Tập trung rà soát nhà ở của người có công để kịp thời hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách người có công với cách mạng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phát hiện những thiếu sót, bất cập, chồng chéo phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành và địa phương trong thực hiện công tác người có công với cách mạng.

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng ở cấp huyện và ở các xã, phường, thị trấn.

Giải quyết căn bản hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng. Tiếp tục thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đẩy mạnh tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ, bảo đảm các công trình ghi công liệt sĩ trở thành những công trình lịch sử, văn hóa, để giáo dục tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong các tầng lớp nhân dân.

Triển khai xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng, tỉnh Vĩnh Long và đưa vào sử dụng trong năm 2021.

Phát huy phong trào chăm sóc người có công với cách mạng; nâng chất xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về chi trả trợ cấp, hồ sơ người có công với cách mạng, liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; theo lộ trình của Trung ương tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lĩnh vực người có công với cách mạng.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

Phối hợp các đơn vị có liên quan huy động các nguồn lực xã hội hóa, đặc biệt là vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa để cùng nguồn ngân sách nhà nước thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tôn vinh, biểu dương khen thưởng, nhân rộng những tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công tiêu biểu vượt khó, tích cực lao động, sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.., những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/12 hàng năm.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; rà soát xác minh kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; kết luận địa bàn. Giải quyết chính sách người có công và giải quyết căn bản hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng thuộc lực lượng quân đội quản lý.

Phối hợp các đơn vị có liên quan huy động các nguồn lực xã hội hóa, để góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

3. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc cung cấp xác minh thông tin liên quan đến người tham gia cách mạng bị mất tin, mất tích hoặc xác minh lý lịch nhân thân trong quá trình xác lập hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng; giải quyết chính sách người có công và giải quyết căn bản hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng thuộc lực lượng công an. Điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong việc xác lập hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi cho người có công theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Phối hợp các đơn vị có liên quan huy động các nguồn lực xã hội hóa, để góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

4. Sở Tài chính

Tham mưu cân đối bố trí nguồn kinh phí địa phương cho công tác người có công với cách mạng. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.

5. Sở Xây dựng

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tổ chức triển khai, kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể tỉnh tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng hàng năm.

6. Sở Y tế

Giám định Y khoa để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể (khả năng lao động) đối với thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Chủ trì thực hiện chương trình phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em là con, cháu nạn nhân chất độc hóa học không may bị dị tật bẩm sinh và các dạng khuyết tật khác. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa các bệnh, tật, dị tật bẩm sinh và khuyết tật khác có liên quan đến chất độc hóa học theo hướng dẫn của Bộ y tế.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện ưu tiên trong tuyển sinh, đào tạo đối với con của người có công với cách mạng; Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc quản lý tổ chức các hoạt động tham gia chăm sóc, giữ gìn các công trình ghi công liệt sĩ và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác; đưa việc giáo dục nhận thức về ưu đãi người có công với cách mạng sâu rộng trong học sinh.

8. Sở Nội vụ

Phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan rà soát danh sách đề nghị khen thưởng để trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các đối tượng tham gia kháng chiến (chống Pháp, chống Mỹ), danh hiệu vinh dự nhà nước “ Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Huân chương độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

9. Sở Thông tin và truyền thông

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ chỉ huy quân sự để tích hợp các dữ liệu về người có công với cách mạng phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công với cách mạng.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông về các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc “ Uống nước nhớ nguồn”.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, theo kế hoạch hàng năm và dài hạn để tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của người dân về truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây".

11. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long

Chủ trì xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, tuyên truyền về chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt lĩnh vực người có công với cách mạng.

Phối hợp các đơn vị có liên quan huy động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ gia đình người có công, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

12. Các Sở, ban ngành khác

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố

Chủ trì, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch của từng địa phương; phối hợp với các sở, ngành thực hiện các chương trình, dự án trong Kế hoạch; huy động mọi nguồn lực và lồng ghép các hoạt động có liên quan của các chương trình khác trên địa bàn để đạt được các mục tiêu trong Kế hoạch.

Đồng thời, xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ nâng cao mức sống gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn, nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 12, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp các tổ chức chính trị xã hội

Tuyên truyền và giám sát việc thực hiện chính sách chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", ủng hộ "Quỹ Đền ơn đáp nghĩa" và các hoạt động tri ân người có công với cách mạng. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn các cá nhân và tập thể làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đóng trên địa bàn tỉnh để đề nghị UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời.

15. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp và cộng đồng.

Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng trong và ngoài tỉnh tham gia vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người và gia đình có công với cách mạng.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14- CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thị Mỹ Hạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu93/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 93/QĐ-UBND 2019 sự lãnh đạo của Đảng với người có công với cách mạng Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 93/QĐ-UBND 2019 sự lãnh đạo của Đảng với người có công với cách mạng Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu93/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLữ Quang Ngời
        Ngày ban hành14/01/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 93/QĐ-UBND 2019 sự lãnh đạo của Đảng với người có công với cách mạng Vĩnh Long

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 93/QĐ-UBND 2019 sự lãnh đạo của Đảng với người có công với cách mạng Vĩnh Long

              • 14/01/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực