Quyết định 931/QĐ-UBND

Quyết định 931/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ nội dung không thu thuế đối với hoạt động đào tạo liên kết với các trường ngoài tỉnh của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tại Công văn số 945/CV.UB ngày 09/4/2004 của tỉnh An Giang

Quyết định 931/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ nội dung không thu thuế hoạt động đào tạo liên kết An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 373/QĐ-UBND 2015 công bố kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản 1997 2014 An Giang và được áp dụng kể từ ngày 12/03/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 931/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ nội dung không thu thuế hoạt động đào tạo liên kết An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 931/QĐ-UBND

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ NỘI DUNG KHÔNG THU THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI CÁC TRƯỜNG NGOÀI TỈNH CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TẠI CÔNG VĂN SỐ 945/CV.UB NGÀY 09/4/2004 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 10/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung "Đồng ý không thu thuế đối với hoạt động đào tạo liên kết với các trường ngoài tỉnh của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh theo đề nghị của Sở Tài chính” quy định tại Công văn số 945/CV.UBND ngày 09/4/2004 của UBND tỉnh về việc thu thuế tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và trường Đại học An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục Trưởng Cục thuế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Cục Thuế;
- Sở: Tài chính, GDĐT, Tư pháp;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, P. TH, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 931/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu931/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2014
Ngày hiệu lực20/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 931/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 931/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ nội dung không thu thuế hoạt động đào tạo liên kết An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 931/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ nội dung không thu thuế hoạt động đào tạo liên kết An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu931/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành20/06/2014
        Ngày hiệu lực20/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 931/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ nội dung không thu thuế hoạt động đào tạo liên kết An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 931/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ nội dung không thu thuế hoạt động đào tạo liên kết An Giang