Quyết định 931/QĐ-UBND

Quyết định 931/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán công trình: Xây dựng, cải tạo hàng rào và công trình phụ của thanh tra Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 931/QĐ-UBND 2014 quyết toán công trình Xây dựng cải tạo Sở Giao thông Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 931/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG, CẢI TẠO HÀNG RÀO VÀ CÔNG TRÌNH PHỤ CỦA THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 40/BC-STC ngày 04/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình: Xây dựng, cải tạo hàng rào và công trình phụ của thanh tra Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn.

- Chủ đầu tư: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải.

- Địa điểm xây dựng: Xã Nông thượng, thị xã Bắc Kạn.

- Thời gian: Khởi công 2013; Hoàn thành: 2013.

Điều 2: Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn

Được duyệt

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng số

857.752.000

600.320.000

257.432.000

- Nguồn ngân sách tỉnh và nguồn thu phạt an toàn giao thông

857.752.000

600.320.000

257.432.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Tổng mức đầu tư

Tổng dự toán

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số

870.370.000

870.370.000

857.752.000

Xây dựng

756.564.871

796.093.000

790.115.000

Chi phí ban QLDA

17.359.725

17.320.000

17.320.000

Chi phí tư vấn

47.138.221

51.135.000

47.010.000

Chi phí khác

7.860.709

5.821.703

3.307.000

Dự phòng

41.446.176

 

 

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Chủ đầu tư quản lý

Giao cho đơn vị khác quản lý

Tổng số

857.752.000

 

1. Tài sản cố định

857.752.000

 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh và nguồn thu phạt an toàn giao thông là 857.752.000 đồng.

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 28/4/2014:

+ Số vốn đã thanh toán: 600.320.000 đồng.

+ Nợ phải thu: 0 đồng.

+ Nợ phải trả: 257.432.000 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình theo đúng quy định và được phép ghi tăng tài sản đầu tư với giá trị là 857.752.000 đồng.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thanh toán dứt điểm công nợ của dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNHCÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 931/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên đơn vị thực hiện

Công việc thực hiện

Giá trị quyết toán

Giá trị đã thanh toán

Công nợ tính đến ngày 28/4/2013

Phải thu

Phải trả

1

Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hòa

Thi công công trình

790.115.000

548.000.000

 

242.115.000

2

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải

Ban QLDA

17.320.000

17.320.000

 

-

3

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn

Khảo sát, lập BCKTKT

26.967.000

20.000.000

 

6.967.000

4

Công ty cổ phần xây dựng công trình Bắc Kạn

Thẩm tra TKBVTC + DT

144.000

 

 

144.000

5

Công ty cổ phần xây dựng công trình Bắc Kạn

Lập HSYC + Đánh giá HSĐX

2.549.000

-

 

2.549.000

6

Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Duy Anh

Giám sát

17.350.000

15.000.000

 

2.350.000

7

Sở Tài chính Bắc Kạn

Thẩm tra quyết toán

3.307.000

-

 

3.307.000

 

Tổng cộng

 

857.752.000

600.320.000

-

257.432.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 931/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu931/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2014
Ngày hiệu lực10/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 931/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 931/QĐ-UBND 2014 quyết toán công trình Xây dựng cải tạo Sở Giao thông Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 931/QĐ-UBND 2014 quyết toán công trình Xây dựng cải tạo Sở Giao thông Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu931/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành10/06/2014
        Ngày hiệu lực10/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 931/QĐ-UBND 2014 quyết toán công trình Xây dựng cải tạo Sở Giao thông Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 931/QĐ-UBND 2014 quyết toán công trình Xây dựng cải tạo Sở Giao thông Bắc Kạn

            • 10/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực