Quyết định 931/QĐ-UBND

Quyết định 931/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Quyết định 931/QĐ-UBND kiểm tra việc áp dụng duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng Phú Thọ 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 931/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/QĐ-TTg áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng">26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ tại Văn bản số 123/SKHCN- TĐC ngày 15 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2016.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KH&CN;
- CT, PCT (Ô. San);
- CVP, các PCVP;
- Lưu VT, VX5 (80b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ - UBND ngày      tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá việc chấp hành Quyết định số 19/2014/QĐ – TTg ngày 05 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Duy trì việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện việc cải cách hành chính công tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh.

- Thông qua hoạt động kiểm tra giúp tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, phổ biến hướng dẫn các cơ quan/đơn vị trong việc thực quyết định số 19/QĐ - TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và các quy định của pháp luật khác có liên quan, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, minh bạch.

- Hoạt động kiểm tra được thực hiện hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Bảo đảm 100% các cơ quan thuộc đối tượng phải xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng  được kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo. Tối thiểu 1/3 số cơ quan thuộc đối tượng phải xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng được kiểm tra tại trụ sở làm việc của cơ quan/đơn vị.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

1.1. Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008

- Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan;

- Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;

- Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và yêu cầu của pháp luật liên quan;

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong hệ thống quản lý chất lượng;

- Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp;

- Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (nếu có);

- Hoạt động cải tiến trong Hệ thống quản lý chất lượng.

1.2. Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ – TTg

- Việc bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân  có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;

- Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng;

- Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan  và đăng tải trên mạng thông tin điện tử của cơ quan (nếu có);

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng;

- Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;

- Việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có).

2. Đối tượng và thời gian kiểm tra.

2.1. Đối tượng kiểm tra thông qua hồ sơ báo cáo: Thực hiện theo danh sách nêu tại Phụ lục 1.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2016

2.2. Đối tượng kiểm tra tại trụ sở làm việc của cơ quan/đơn vị: Thực hiện theo danh sách nêu tại Phụ lục 2.

- Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV/2016

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh phân bổ chi cho hoạt động nghiệp vụ quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2016 (Quyết định số 3133/QĐ- UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ:

- Ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan/đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra về hồ sơ, báo cáo theo quy định.

- Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của tỉnh) chủ trì tổ chức việc kiểm tra tại các cơ quan/đơn vị theo nội dung Kế hoạch. Tổng hợp tình hình, kết quả công tác kiểm tra báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ để trình UBND tỉnh.

-  Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

2. Sở Nội vụ, Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai công tác kiểm tra nêu tại Kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước  tỉnh Phú Thọ năm 2016. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan hành chính thuộc tỉnh nghiêm túc thực hiện.

 

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA TRONG NĂM 2016 THÔNG QUA HỒ SƠ VÀ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

STT

Tên đơn vị

Ghi chú

1

Văn phòng UBND tỉnh

 

2

Sở Xây dựng

 

3

Sở Khoa học và Công nghệ

 

4

Sở Y tế

 

5

Sở Kế hoạch và Đầu Tư

 

6

Sở Tài chính

 

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

8

Thanh tra tỉnh

 

9

Sở Nội vụ

 

10

Sở Thông tin và Truyền thông

 

11

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

 

12

Sở Giao thông Vận tải

 

13

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

15

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

16

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

17

Sở Công thương

 

18

Sở Tư pháp

 

19

Ban Dân Tộc

 

20

UBND huyện Thanh Thủy

 

21

UBND thị xã Phú Thọ

 

22

UBND thành phố Việt Trì

 

23

UBND huyện Tam Nông

 

24

UBND huyện Phù Ninh

 

25

UBND huyện Lâm Thao

 

26

UBND huyện Thanh Sơn

 

27

UBND huyện Thanh Ba

 

28

UBND huyện Đoan Hùng

 

39

UBND huyện Cẩm Khê

 

30

UBND huyện Hạ Hòa

 

31

UBND huyện Tân Sơn

 

TT

Tên đơn vị

Ghi chú

32

UBND huyện Yên Lập

 

33

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

34

Chi cục Thủy lợi

 

35

Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão

 

36

Chi cục Kiểm lâm

 

37

Chi cục Lâm nghiệp

 

38

Chi cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình

 

39

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

 

40

Chi cục Thú y

 

41

Chi cục Thủy Sản

 

42

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

 

43

Chi cục Quản lý thị trường

 

44

Chi cục An Toàn vệ sinh thực phẩm

 

45

Chi cục Bảo vệ thực vật

 

46

Chi cục Bảo vệ môi trường

 

47

Chi cục Phát triển nông thôn

 

 

Tổng: 47 cơ quan

 

 

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA TRONG NĂM 2016 TẠI TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

TT

Tên đơn vị

Ghi chú

1

Sở Xây dựng

 

2

Sở Y tế

 

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

4

Thanh tra tỉnh

 

5

Sở Thông tin và Truyền thông

 

6

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

 

7

UBND huyện Phù Ninh

 

8

UBND huyện Lâm Thao

 

9

UBND huyện Thanh Sơn

 

10

UBND huyện Thanh Ba

 

11

UBND huyện Đoan Hùng

 

12

Chi cục Kiểm lâm

 

13

Chi cục Lâm nghiệp

 

14

Chi cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình

 

15

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

 

16

Chi cục Thú y

 

 

Tổng: 16 cơ quan

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 931/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 931/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/04/2016
Ngày hiệu lực 22/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 931/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 931/QĐ-UBND kiểm tra việc áp dụng duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng Phú Thọ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 931/QĐ-UBND kiểm tra việc áp dụng duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng Phú Thọ 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 931/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Thọ
Người ký Hà Kế San
Ngày ban hành 22/04/2016
Ngày hiệu lực 22/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 931/QĐ-UBND kiểm tra việc áp dụng duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng Phú Thọ 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 931/QĐ-UBND kiểm tra việc áp dụng duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng Phú Thọ 2016

  • 22/04/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/04/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực