Quyết định 932/QĐ-UBND

Quyết định 932/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán công trình: Khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông bước 1 đợt 3 năm 2013, trên tuyến đường ĐT.258 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 932/QĐ-UBND 2014 quyết toán công trình Khắc phục bão lụt đảm bảo giao thông Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 932/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH: KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO LỤT, ĐẢM BẢO GIAO THÔNG BƯỚC 1 ĐỢT 3 NĂM 2013, TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG ĐT.258

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 29/BC-STC ngày 20/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình: Khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông bước 1 đợt 3 năm 2013, trên tuyến đường ĐT.258.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.

- Địa điểm xây dựng: Trên tuyến đường tỉnh ĐT.258.

- Thời gian: Khởi công năm 2013; Hoàn thành: Năm 2013.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

 Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn

Được duyệt

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng số

9.058.765.000

300.000.000

8.758.765.000

- Ngân sách nhà nước

9.058.765.000

300.000.000

8.758.765.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Tổng mức đầu tư

Tổng dự toán

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số

9.079.337.921

9.079.337.921

9.058.765.000

1. Xây lắp

8.242.861.323

8.242.861.323

8.240.930.000

2. Chi phí ban QLDA

169.278.398

169.278.398

167.602.000

3. Chi phí tư vấn

631.116.200

631.116.200

624.811.000

4. Chi phí khác

36.082.000

36.082.000

25.422.000

3. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

 Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Chủ đầu tư quản lý

Giao cho đơn vị khác quản lý

Tổng số

 

9.058.765.000

1. Tài sản cố định

 

9.058.765.000

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí thực hiện dự án bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước là 9.058.765.000 đồng.

 Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 07/4/2014:

+ Số vốn đã thanh toán: 300.000.000 đồng.

+ Nợ phải thu: 0 đồng.

+ Nợ phải trả: 8.758.765.000 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Bắc Kạn có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình theo đúng quy định và được phép ghi tăng tài sản đầu tư với giá trị là 9.058.765.000 đồng.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thanh toán dứt điểm công nợ của dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thải Hải

 


PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 932/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên đơn vị thực hiện

Công việc thực hiện

Giá trị quyết toán

Giá trị đã thanh toán, tạm ứng

Công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán

Ghi chú

Phải thu

Phải trả

1

Công ty CP Quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn

Xây lắp hoàn thành

7.269.343.000

 

 

7.269.343.000

 

2

Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 829

Xây lắp hoàn thành

971.587.000

300.000.000

 

671.587.000

 

3

Ban QLDA sự nghiệp đường bộ

Chi phí BQLDA, giám sát

357.685.000

 

 

357.685.000

 

4

Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn

Khảo sát, thiết kế

434.728.000

 

 

434.728.000

 

5

Sở Tài chính Bắc Kạn

Thẩm tra quyết toán

25.422.000

-

 

25.422.000

 

 

Tổng cộng

 

9.058.765.000

300.000.000

-

8.758.765.000

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 932/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu932/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2014
Ngày hiệu lực10/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 932/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 932/QĐ-UBND 2014 quyết toán công trình Khắc phục bão lụt đảm bảo giao thông Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 932/QĐ-UBND 2014 quyết toán công trình Khắc phục bão lụt đảm bảo giao thông Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu932/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành10/06/2014
        Ngày hiệu lực10/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 932/QĐ-UBND 2014 quyết toán công trình Khắc phục bão lụt đảm bảo giao thông Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 932/QĐ-UBND 2014 quyết toán công trình Khắc phục bão lụt đảm bảo giao thông Bắc Kạn

            • 10/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực