Quyết định 934/QĐ-UBND

Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 934/QĐ-UBND 2014 Quyết toán dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú Pác Nặm Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 934/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN PÁC NẶM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT- BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành số: 38/BC-STC ngày 29/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Trường PTDT nội trú huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

- Địa điểm xây dựng: Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

- Thời gian khởi công: 7/2007; Thời gian hoàn thành: 6/2012.

- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn

Quyết toán

Thực hiện(đồng)

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng cộng

31.499.794.000

30.487.972.000

1.011.822.000

Ngân sách nhà nước

31.499.794.000

30.487.972.000

1.011.822.000

2. Chi phí đầu tư: (đồng)

Nội dung

Tổng dự toán

Giá trị thẩm tra

Tổng số

33.602.555.010

31.499.794.000

1. Xây dựng

27.524.339.878

27.089.007.000

2. Thiết bị

1.777.399.000

1.775.179.000

3. Quản lý dự án

636.000.370

463.032.000

4. Tư vấn

1.769.989.654

1.558.530.000

5. Chi phí khác + GPMB

773.313.431

614.046.000

6. Dự phòng

1.121.512.677

-

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị Tài sản hình thành qua đầu tư: (đồng)

Nội dung

Chủ đầu tư quản lý

Giao cho đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

 

 

31.499.794.000

31.499.794.000

- Tài sản cố định

 

 

31.499.794.000

 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép thanh quyết toán chi phí đầu tư công trình là 31.499.794.000 đồng

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn

Số tiền

Ghi chú

Tổng cộng

31.499.794.000

 

Ngân sách Nhà nước

31.499.794.000

 

Công nợ:

+ Tổng số đã thanh toán đến ngày 17/6/2013: 30.487.972.000,0 đ.

+ Tổng số còn được thanh toán: 1.011.822.000,0 đ.

Trong đó:

* Nợ phải thu: 12.409.000,0 đ.

* Nợ phải trả: 1.024.231.000,0 đ.

(Có Phụ lục số 01 - Chi tiết tình hình công nợ kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Pác Nặm có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý tài sản, sử dụng, duy tu bảo dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh bố trí đầy đủ số vốn còn nợ để chủ đầu tư thanh toán cho dự án hoàn thành.

- Kho bạc Nhà nước phối hợp với chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

PHỤ LỤC SỐ 01

CHI TIẾT TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CÔNG TRÌNH : TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN PÁC NẶM
(Kèm theo Quyết định số: 934/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

ĐVT: VNĐ

STT

Tên đơn vị

Nội dung chi phí

Giá trị quyết toán

Số đã thanh toán

Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán

Số phải thanh toán

Số phải thu

 

Tổng số

 

31.499.794.000

30.487.972.000

1.024.231.000

12.409.000

1

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nam Hải

- Khối lượng xây lắp hoàn thành

27.089.007.000

26.594.208.000

494.799.000

 

2

Công ty Cổ phần Trang Hoàng

- Chi phí thiết bị

1.775.179.000

1.775.179.000

-

 

3

Viện nghiên cứu thiết kế trường học Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chi phí lập dự án đầu tư

77.374.000

443.043.000

231.518.000

 

 

- Chi phí thiết kế

71.411.000

- CP khảo sát xây dựng (gói thầu Nhà học, nhà ký túc xá, nhà ăn)

32.778.000

- Chi phí khảo sát địa hình

1.179.000

- CP thiết kế BVTC bổ sung (Gói thầu nhà hiệu bộ, nhà đa chức năng..)

491.819.000

- CP thiết kế BVTC bổ sung (gói thầu nhà học, ký túc xá, nhà ăn)

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn

- CP thẩm định dự án và thiết kế cơ sở

1.785.000

0

1.785.000

 

5

Công ty TNHH Đại học kỹ thuật công nghiệp

- CP lập báo cáo KTKT-TDT, khảo sát hạng mục cấp điện

7.069.000

8.800.000

-

1.731.000

6

Công ty Bảo hiểm Bắc Kạn

- CP Bảo hiểm công trình

14.500.000

14.500.000

-

 

7

C.ty CP tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng

- CP Giám sát thi công xây dựng

84.885.000

84.885.000

-

 

8

Cty CP tư vấn xây dựng giao thông Bắc Kan

- CP lập HSMT, mở thầu, và đánh giá HSDT (HM: GPMB, san nền…)

10.880.000

0

10.880.000

 

- CP thẩm tra TKKT dự toán

13.814.000

0

13.814.000

 

9

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Kạn

- Phí thẩm định hồ sơ đất đai và phí đo đạc bản đồ

0

 

-

 

10

Trung tâm Thông tin kỹ thuật tài nguyên và môi trường

- CP đo vẽ bản đồ hiện trạng

7.511.000

7.511.000

-

 

11

Công ty Cổ phần Âu Lạc

- Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC + DT (HM: Nhà học, KTX, nhà ăn)

36.490.000

35.000.000

1.490.000

 

- CP lựa chọn nhà thầu thi công (HM: Nhà học, KTX, nhà ăn)

33.026.000

33.000.000

26.000

 

- CP thẩm tra TKKTTC + dự toán + tổng dự toán (HM: Nhà hiệu bộ, nhà đa chức năng…)

30.401.000

28.000.000

2.401.000

 

- CP lựa chọn nhà thầu thi công (HM: Nhà hiệu bộ, nhà đa chức năng…)

27.413.000

23.000.000

4.413.000

 

12

Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản

- Chi phí quản lý dự án

463.032.000

397.896.000

65.136.000

 

- Chi phí GPMB

524.272.000

534.950.000

 

10.678.000

13

Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hùng Vương

- CP giám sát thi công xây dựng (HM: Nhà học, KTX, nhà ăn…)

277.821.000

270.000.000

7.821.000

 

- CP giám sát thi công xây dựng (HM: Nhà hiệu bộ, nhà đa chức năng…)

213.775.000

190.000.000

23.775.000

 

14

Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng xây dựng

- Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình (HM: Nhà học, KTX…)

97.237.000

48.000.000

49.237.000

 

- Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình (HM: Nhà hiệu bộ, nhà đa chức năng..)

43.647.000

-

43.647.000

 

15

Sở Tài chính

- CP quyết toán (HM: GPMB, san nền, đường vào trường…)

73.489.000

-

73.489.000

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 934/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu934/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2014
Ngày hiệu lực10/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 934/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 934/QĐ-UBND 2014 Quyết toán dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú Pác Nặm Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 934/QĐ-UBND 2014 Quyết toán dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú Pác Nặm Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu934/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành10/06/2014
        Ngày hiệu lực10/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 934/QĐ-UBND 2014 Quyết toán dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú Pác Nặm Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 934/QĐ-UBND 2014 Quyết toán dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú Pác Nặm Bắc Kạn

            • 10/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực