Quyết định 934/QĐ-UBND

Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 934/QĐ-UBND 2019 quy trình thủ tục hành chính Ban Quản lý khu công nghiệp Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 934/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng, tại Tờ trình số 17/TTr-BQL ngày 21 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 36 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp chịu trách nhiệm:

1. Triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Một cửa điện tử đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cổng TTĐT (đăng tải)
- Phòng Kiểm soát TTHC;
- Lưu: HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Quy trình số: 01

THỦ TỤC: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thc hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản trả lời

- Trường hợp 1: Nếu Phù hợp, thì tiến hành tải hồ sơ về lưu trữ và xử lý. Sau đó truy cập phần mềm hệ thống Cấp Giấy chứng nhận đảng ký đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - nhập dữ liệu thông tin, chờ cung cấp mã số Giấy chứng nhận.

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hp, thì dự thảo văn bản trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp (01 ngày làm việc).

3,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và bản dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

2 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản trả lời đã được ký nháy

Bước 4

Xem xét: ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Ban

2 ngày làm việc

Văn bản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được ký duyệt

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 09 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, TÊN VÀ ĐỊA CHỈ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản trả lời

- Trường hợp 1: Nếu Phù hợp, thì tiến hành tải hồ sơ về lưu trữ và xử lý. Sau đó truy cập phần mềm hệ thống Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - nhập dữ liệu thông tin điều chỉnh theo yêu cầu.

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp.

04 giờ/ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và bản dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản trả lời đã được ký nháy

Bước 4

Xem xét: ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Ban

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh được ký duyệt

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản trả lời

- Trường hp 1: Nếu Phù hợp, thì tiến hành tải hồ sơ về lưu trữ và xử lý. Sau đó truy cập phần mềm hệ thống Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - nhập dữ liệu thông tin điều chỉnh theo yêu cầu.

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp (01 ngày làm việc).

2 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và bản dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

2 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản trả lời đã được ký nháy

Bước 4

Xem xét: ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Ban

1,5 ngày làm việc

Văn bản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh được ký duyệt

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 04

THỦ TỤC: THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

- Trường hợp 1: Nếu Phù hợp, thì tiến hành tải hồ sơ về lưu trữ và xử lý. Sau đó truy cập phần mềm hệ thống Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - nhập dữ liệu thông tin điều chỉnh theo yêu cầu.

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp (01 ngày làm việc).

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản trả lời

2 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và bản dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

2 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản trả lời đã được ký nháy

Bước 4

Xem xét: ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Ban

1,5 ngày làm việc

Văn bản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh được ký duyệt

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 05

THỦ TỤC: ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁT NHẬP, CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TỔ CHỨC KINH TẾ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản trả lời

Bước 2

- Trường hợp 1: Nếu Phù hợp, thì tiến hành tải hồ sơ về lưu trữ và xử lý. Sau đó truy cập phần mềm hệ thống Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - nhập dữ liệu thông tin điều chỉnh theo yêu cầu.

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp (01 ngày làm việc).

1,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và bản dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

01 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản trả lời đã được ký nháy

Bước 4

Xem xét: ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Ban

01 ngày làm việc

Văn bản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh được ký duyệt

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 06

THỦ TỤC: ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN, TRỌNG TÀI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản trả lời

- Trường hợp 1: Nếu Phù hợp, thì tiến hành tải hồ sơ về lưu trữ và xử lý. Sau đó truy cập phần mềm hệ thống Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - nhập dữ liệu thông tin điều chỉnh theo yêu cầu.

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp (01 ngày làm việc).

3,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và bản dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

2 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản trả lời đã được ký nháy

Bước 4

Xem xét: ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Ban

2 ngày làm việc

Văn bản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh được ký duyệt

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 09 ngày làm việc

 

Quy trình số: 07

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp lại hoặc văn bản trả lời

- Trường hợp 1: Nếu Phù hợp, thì tiến hành tải hồ sơ về lưu trữ và xử lý. Sau đó truy cập phần mềm hệ thống Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - nhập dữ liệu thông tin cấp lại theo yêu cầu.

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp (01 ngày làm việc).

1,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và bản dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp lại hoặc văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

01 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp lại hoặc văn bản trả lời đã được ký nháy

Bước 4

Xem xét: ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Ban

01 ngày làm việc

Văn bản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp lại được ký duyệt

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp lại được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 08

THỦ TỤC: HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

 

- Trường hợp 1: Nếu Phù hợp, thì tiến hành tải hồ sơ về lưu trữ và xử lý. Sau đó truy cập phần mềm hệ thống Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - nhập dữ liệu thông tin hiệu đính theo yêu cầu.

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp.

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiệu đính hoặc văn bản trả lời

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và bản dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiệu đính hoặc văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiệu đính hoặc văn bản trả lời đã được ký nháy

Bước 4

Xem xét: ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Ban

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã hiệu đính được ký duyệt

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã hiệu đính được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 09

THỦ TỤC: NỘP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

Tiếp nhận ngay (01 giờ/ngày làm việc)

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Biên nhận hồ sơ thay cho Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn

Bước 2

Đăng nhập phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan tải về lưu trữ và báo cáo Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo ban.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

Tiếp nhận ngay (03 giờ/ngày làm việc)

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lưu vào hồ sơ doanh nghiệp

Tổng thời gian giải quyết TTHC: tiếp nhận ngay (trong 04 giờ/ngày làm việc).

 

Quy trình số: 10

THỦ TỤC: GIẢN TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn hên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo văn bản giản tiến độ đầu tư hoặc văn bản trả lời

- Trường hợp 1: Nếu Phù hợp, thì tiến hành tải hồ sơ về lưu trữ và xử lý.

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp (01 ngày làm việc).

1,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và bản dự thảo văn bản giản tiến độ đầu tư hoặc văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

01 ngày làm việc

Dự thảo văn bản giản tiến độ đầu tư hoặc văn bản trả lời đã được ký nháy

Bước 4

Xem xét: ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Ban

01 ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc văn bản giản tiến độ đầu tư được ký duyệt

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc văn bản giản tiến độ đầu tư được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 11

THỦ TỤC: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

Tiếp nhận ngay (01 giờ/ngày làm việc)

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Đăng nhập phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan tải về báo cáo Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Ban, tiếp nhận tình trạng tạm ngừng hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, lưu trữ để theo dõi.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

Tiếp nhận ngay (03 giờ/ngày làm việc)

Tiếp nhận tình trạng tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

Tổng thời gian giải quyết TTHC: tiếp nhận ngay (giải quyết 04 giờ/ngày làm việc).

 

Quy trình số: 12

THỦ TỤC: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

Tiếp nhận ngay (01 giờ/ngày làm việc)

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Đăng nhập phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan tải về báo cáo Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Ban, tiếp nhận tình trạng chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của doanh nghiệp, lưu trữ để theo dõi.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

Tiếp nhận ngay (03 giờ/ngày làm việc)

Tiếp nhận tình trạng chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của doanh nghiệp

Tổng thời gian giải quyết TTHC: tiếp nhận ngay (giải quyết 04 giờ/ngày làm việc).

 


Quy trình số: 13

THỦ TỤC: THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một ca

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một của điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành hoặc văn bản trả lời

- Trường hợp 1: Nếu Phù hợp, thì tiến hành tải hồ sơ về lưu trữ và xử lý.

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp (01 ngày làm việc).

3,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và bản dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành hoặc văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

2 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành hoặc văn bản trả lời đã được ký nháy

Bước 4

Xem xét: ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Ban

2 ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành được ký duyệt

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 09 ngày làm việc

 

Quy trình số: 14

THỦ TỤC: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành hoặc văn bản trả lời

- Trường hợp 1: Nếu Phù hợp, thì tiến hành tải hồ sơ về lưu trữ và xử lý.

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp (01 ngày làm việc).

4,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và bản dự thảo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành hoặc văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

2 ngày làm việc

Dự thảo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành hoặc văn bản trả lời đã được ký nháy

Bước 4

Xem xét: ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Ban

2 ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành được ký duyệt

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc

 

 

Quy trình số: 15

THỦ TỤC: ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN HOẠT ĐỘNG THEO GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ HOẶC GIẤY TỜ KHÁC CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản trả lời

- Trường hợp 1: Nếu Phù hợp, thì tiến hành tải hồ sơ về lưu trữ và xử lý. Sau đó truy cập phần mềm hệ thống Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - nhập dữ liệu thông tin đổi Giấy theo yêu cầu.

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp.

04 giờ/ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và bản dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản trả lời đã được ký nháy

Bước 4

Xem xét: ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Ban

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được ký duyệt

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 16

THỦ TỤC: GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

04

giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hoặc văn bản trả lời

- Trường hợp 1: Nếu Phù hợp, thì tiến hành tải hồ sơ về lưu trữ và xử lý.

+ Không phải lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành.

+ Phải lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành.

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp (01 ngày làm việc).

1,5 ngày làm việc

6,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và bản dự thảo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hoặc văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

01 ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện được ký nháy

Bước 4

Xem xét: ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính.

Lãnh đạo Ban

01 ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện được ký duyệt

Bước 5

Hoàn trả kết quả giạ quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc (hoặc 10 ngày làm việc nếu phải lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành)

 

Quy trình số: 17

THỦ TỤC: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận Hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện điều chỉnh hoặc văn bản trả lời

- Trường hợp 1: Nếu Phù hợp, thì tiến hành tải hồ sơ về lưu trữ và xử lý.

+ Không phải lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành.

+ Phải lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành.

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp (01 ngày làm việc).

1,5 ngày làm việc

6,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và bản dự thảo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện điều chỉnh hoặc văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

01 ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện điều chỉnh được ký nháy

Bước 4

Xem xét: ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính.

Lãnh đạo Ban

01 ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện điều chỉnh được ký duyệt

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện điều chỉnh được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc (hoặc 10 ngày làm việc nếu phải lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành)

 

Quy trình số: 18

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cấp lại hoặc văn bản trả lời

- Trường hợp 1: Nếu Phù hợp, thì tiến hành tải hồ sơ về lưu trữ và xử lý.

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp (01 ngày làm việc).

1,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và bản dự tho Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cấp lại hoặc văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

01 ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cấp lại được ký nháy

Bước 4

Xem xét: ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính.

Lãnh đạo Ban

01 ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cấp lại được ký duyệt

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cấp lại được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 19

THỦ TỤC: GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện gia hạn hoặc văn bản trả lời

- Trường hợp 1: Nếu Phù hợp, thì tiến hành tải hồ sơ về lưu trữ và xử lý.

+ Không phải lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành.

+ Phải lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành.

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp (01 ngày làm việc).

1,5 ngày làm việc

6,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và bản dự thảo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện gia hạn hoặc văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

01 ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện gia hạn được ký nháy

Bước 4

Xem xét: ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính.

Lãnh đạo Ban

01 ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện gia hạn được ký duyệt

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện gia hạn được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc (hoặc 10 ngày làm việc nếu phải lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành)

 

Quy trình số: 20

THỦ TỤC: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Đầu tư

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện hoặc văn bản trả lời

- Trường hợp 1: Nếu Phù hợp, thì tiến hành tải hồ sơ về lưu trữ và xử lý.

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp (01 ngày làm việc).

1,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và bản dự thảo thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện hoặc văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Đầu tư

01 ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện được ký nháy

Bước 4

Xem xét: ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính.

Lãnh đạo Ban

01 ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện được ký duyệt

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản trả lời hoặc thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

 


Quy trình số: 21

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ/THIẾT KẾ CƠ SỞ ĐIỀU CHỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo văn bản kết quả thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh hoặc văn bản xử lý hồ sơ

- Trường hợp 1: Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết và xử lý kết quả trên phần mềm điện tử.

- Trường hợp 2: Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời.

3,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và dự tho văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

01 ngày làm việc

Dự thảo văn bản kết quả thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh hoặc văn bản xử lý h

Bước 4

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Ban

01 ngày làm việc

Văn bản kết quả thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh hoặc văn bản xử lý hồ sơ được ký duyệt

Bước 5

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản kết quả thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh hoặc văn bản xử lý hồ sơ được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 22

THỦ TỤC: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG: GIẤY PHÉP XÂY DỰNG MỚI, GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO, GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH

 

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép xây dựng hoặc văn bản xử lý hồ sơ

- Trường hợp 1: Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết và xử lý kết quả trên phần mềm điện tử;

- Trường hợp 2: Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời.

3,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

01 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép xây dựng hoặc văn bản xử lý hồ sơ

Bước 4

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Ban

01 ngày làm việc

Giấy phép xây dựng hoặc văn bản xử lý hồ sơ được ký duyệt

Bước 5

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Giấy phép xây dựng hoặc văn bản xử lý hồ sơ được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 23

THỦ TỤC: ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN, CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép xây dựng hoặc văn bản xử lý hồ sơ

- Trường hợp 1: Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết và xử lý kết quả trên phần mềm điện tử;

- Trường hợp 2: Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời

1,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

01 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép xây dựng hoặc văn bản xử lý hồ sơ

Bước 4

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Ban

01 ngày làm việc

Giấy phép xây dựng hoặc văn bản xử lý hồ sơ được ký duyệt

Bước 5

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Giấy phép xây dựng hoặc văn bản xử lý hồ sơ được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

 


Quy trình số: 24

THỦ TỤC: KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoặc văn bản xử lý hồ sơ

- Trường hợp 1: Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết và xử lý kết quả trên phần mềm điện tử;

- Trường hợp 2: Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời (01 ngày làm việc).

1,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và dự thảo văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

01 ngày làm việc

Dự thảo văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoặc văn bản xử lý hồ sơ

Bước 4

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Ban

01 ngày làm việc

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoặc văn bản xử lý hồ sơ được ký duyệt

Bước 5

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoặc văn bản xử lý hồ sơ được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 25

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG/ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

3 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử, xuất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn trên phần mềm một cửa điện tử

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

1 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

- Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan.

Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

04 giờ/ngày làm việc

Dự thảo văn bản kết quả thẩm định thiết kế, dự toán toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc văn bản xử lý hồ sơ

- Trường hợp 1: Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết và xử lý kết quả trên phần mềm điện tử;

- Trường hợp 2: Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời (01 ngày làm việc).

16,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét sự hợp lệ của hsơ và dự thảo văn bản trả lời

Lãnh đạo Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

01 ngày làm việc

Dự thảo văn bản kết quả thẩm định thiết kế, dự toán toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc văn bản xử lý hồ sơ

Bước 4

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Ban

01 ngày làm việc

Văn bản kết quả thẩm định thiết kế, dự toán toán xây dựng/ thiết kế, 1 dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc văn bản xử lý hồ sơ được ký duyệt

Bước 5

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Công chức Bộ phận một cửa

04 giờ/ngày làm việc

Văn bản kết quả thẩm định thiết kế, dự toán toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc văn bản xử lý hồ sơ được ký duyệt, đóng dấu

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc

 

Quy trình: 26

THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

1,5 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử xuất Giấy xác nhận hồ sơ trình Lãnh đạo Ban.

Giấy xác nhận hồ sơ Thay cho Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Lãnh đạo Ban ký Giấy xác nhận chuyển Bộ phận một cửa

Lãnh đạo Ban

0,5 giờ/ ngày làm việc

Giấy xác nhận đã ký

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Công chức Bộ phận một cửa

2 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan

Công chức Phòng Quản lý doanh nghiệp

4,5 ngày làm việc

 

- Trường hợp 1: Nếu phù hợp với quy định pháp luật, thì báo cáo nh đạo xem xét

Văn bản báo cáo

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung trình Lãnh đạo phòng

Văn bản hướng dẫn

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Ban

Lãnh đạo Phòng

1 ngày làm việc

 

Bước 4

Xem xét hồ sơ và ký duyệt trả kết quả thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Ban

1 ngày làm việc

Văn bản hướng dẫn

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Bộ phận một cửa

 

Văn bản hướng dẫn

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc

 

Quy trình: 27

THỦ TỤC: GỬI THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ CẤP DOANH NGHIỆP THUỘC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

1,5 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử xuất Giấy xác nhận hồ sơ trình Lãnh đạo Ban.

Giấy xác nhận hồ sơ thay cho Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Lãnh đạo Ban ký Giấy xác nhận chuyển Bộ phận một cửa

Lãnh đạo Ban

0,5 giờ/ ngày làm việc

Giấy xác nhận đã ký

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Công chức Bộ phận một cửa

2 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan

Công chức Phòng Quản lý doanh nghiệp

12,5 ngày làm việc

 

- Trường hợp 1: Nếu phù hợp với quy định, pháp luật, thì báo cáo lãnh đạo xem xét

Văn bản báo cáo

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật trình Lãnh đạo phòng

Dự thảo thông báo thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Ban

Lãnh đạo Phòng

1 ngày làm việc

 

Bước 4

Xem xét hồ sơ và ký duyệt trả kết quả thủ tục hành chính

Lãnh đạo Ban

1 ngày làm việc

Văn bản thông báo

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Công chức Bộ phận một cửa

 

Văn bản thông báo

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

 

Quy trình: 28

THỦ TỤC: GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ.

Bộ phận một cửa

1,5 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử xuất Giấy xác nhận h sơ trình Lãnh đạo Ban.

Giấy xác nhận hồ sơ thay cho Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Lãnh đạo Ban ký Giấy xác nhận chuyển Bộ phận một của

Lãnh đạo Ban

0,5 giờ/ ngày làm việc

Giấy xác nhận đã ký

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Công chức Bộ phận một cửa

2 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan

Công chức Phòng Quản lý doanh nghiệp

7,5 ngày làm việc

 

- Trường hợp 1: Nếu phù hợp với quy định pháp luật, thì báo cáo lãnh đạo xem xét

Văn bản báo cáo

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn hướng dẫn trình Lãnh đạo phòng

Văn bản hướng dẫn

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Ban

Lãnh đạo Phòng

1 ngày làm việc

 

Bước 4

Xem xét hồ sơ và ký duyệt trả kết quả thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Ban

1 ngày làm việc

Văn bản hướng dẫn

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ phận một cửa

 

Văn bản hướng dẫn

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc

 

Quy trình: 29

THỦ TỤC: THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐỊA DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

1,5 giờ/ngày làm việc

 

TH 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử xuất Giấy xác nhận hồ sơ trình Lãnh đạo Ban.

Giấy xác nhận hồ sơ thay cho Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Lãnh đạo Ban ký Giấy xác nhận chuyển Bộ phận một cửa

Lãnh đạo Ban

0,5 giờ/ ngày làm việc

Giấy xác nhận đã ký

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Công chức Bộ phận một cửa

2 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Ký nhận vào phiếu kiểm soát hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý doanh nghiệp

4 giờ/ ngày làm việc

 

Lưu trữ hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 01 ngày làm việc

 

Quy trình: 30

THỦ TỤC: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

1,5 giờ/ngày làm việc

 

TH 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử xuất Giấy xác nhận hồ sơ trình Lãnh đạo Ban.

Giấy xác nhận hồ sơ thay cho Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Lãnh đạo Ban ký Giấy xác nhận chuyển Bộ phận một cửa

Lãnh đạo Ban

0,5 giờ/ ngày làm việc

Giấy xác nhận đã ký

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Công chức Bộ phận một cửa

2 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Ký nhận vào phiếu kiểm soát hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý doanh nghiệp

4 giờ/ ngày làm việc

 

Lưu trữ hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 01 ngày làm việc

 

Quy trình: 31

THỦ TỤC: BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH CHỦ CHỐT CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ.

Bộ phận một cửa

1,5 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử xuất Giấy xác nhận hồ sơ trình Lãnh đạo Ban.

Giấy xác nhận hồ sơ thay cho Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Lãnh đạo Ban ký Giấy xác nhận chuyển Bộ phận một cửa

Lãnh đạo Ban

0,5 giờ/ ngày làm việc

Giấy xác nhận đã ký

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Công chức Bộ phận một cửa

2 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Ký nhận vào phiếu kiểm soát hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý doanh nghiệp

4 giờ/ ngày làm việc

 

Lưu trữ hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 01 ngày làm việc

 

Quy trình: 32

THỦ TỤC: THÔNG BÁO VIỆC TỔ CHỨC LÀM THÊM TỪ 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ TRONG MỘT NĂM

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

1,5 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử xuất Giấy xác nhận hồ sơ trình Lãnh đạo Ban.

Giấy xác nhận hồ sơ thay cho Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Lãnh đạo Ban ký Giấy xác nhận chuyển Bộ phận một cửa

Lãnh đạo Ban

0,5 giờ/ ngày làm việc

Giấy xác nhận đã ký

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Công chức Bộ phận một cửa

2 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Ký nhận vào phiếu kiểm soát hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý doanh nghiệp

4 giờ/ ngày làm việc

 

Lưu trữ hồ sơ và giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp

Xử lý trên phần mềm một cửa điện tử

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 01 ngày làm việc

 

Quy trình: 33

THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP THỜI HẠN DƯỚI 90 NGÀY

 

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

1,5 giờ/ngày làm việc

 

TH 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử xuất Giấy xác nhận hồ sơ trình Lãnh đạo Ban.

Giấy xác nhận hồ sơ thay cho Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Lãnh đạo Ban ký Giấy xác nhận chuyển Bộ phận một cửa

Lãnh đạo Ban

0,5 giờ/ ngày làm việc

Giấy xác nhận đã ký

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Công chức Bộ phận một cửa

2 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan

Công chức Phòng Quản lý doanh nghiệp

1 ngày làm việc

 

- TH 1: Nếu phù hợp, thì dự thảo văn bản chấp thuận trình Lãnh đạo phòng

Văn bản chấp thuận

- TH 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản không chấp thuận trình Lãnh đạo phòng

Văn bản không chấp thuận

Xử lý trên phần mềm một cửa điện tử

 

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Ban

Lãnh đạo Phòng

4 giờ/ngày làm việc

 

Bước 4

Xem xét hồ sơ và ký duyệt trả kết quả thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Ban

1 ngày làm việc

Văn bản chấp thuận/không chấp thuận

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Bộ phận một cửa

 

Văn bản chấp thuận/không chấp thuận

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 3 ngày làm việc

 

Quy trình: 34

THỦ TỤC: XÁC NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

1,5 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện h

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử xuất Giấy xác nhận hồ sơ trình Lãnh đạo Ban.

Giấy xác nhận hồ sơ thay cho Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Lãnh đạo Ban ký Giấy xác nhận chuyển Bộ phận một cửa

Lãnh đạo Ban

0,5 giờ/ ngày làm việc

Giấy xác nhận đã ký

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Công chức Bộ phận một cửa

2 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan

Công chức Phòng Quản lý doanh nghiệp

4 giờ/ngày làm việc

 

- Trường hợp 1: Nếu phù hợp, thì dự thảo văn bản xác nhận trình Lãnh đạo phòng

Văn bản xác nhận

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo phòng

Văn bản trả lời

Xử lý trên phần mềm một cửa điện tử

 

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Ban

Lãnh đạo Phòng

4 giờ/ngày làm việc

 

Bước 4

Xem xét hồ sơ và ký duyệt trả kết quả thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Ban

4 giờ/ngày làm việc

Văn bản xác nhận/trả lời

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Bộ phận một cửa

 

Văn bản xác nhận/trả lời

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 02 ngày làm việc

 

Quy trình: 35

THỦ TỤC: CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

1,5 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử xuất Giấy xác nhận hồ sơ trình Lãnh đạo Ban.

Giấy xác nhận hồ sơ thay cho Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Lãnh đạo Ban ký Giấy xác nhận chuyển Bộ phận một cửa

Lãnh đạo Ban

0,5 giờ/ ngày làm việc

Giấy xác nhận đã ký

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Công chức Bộ phận một cửa

2 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan

Công chức Phòng Quản lý doanh nghiệp

1 ngày làm việc

 

- Trường hợp 1: Nếu phù hợp, thì dự thảo Giấy phép lao động trình Lãnh đạo phòng

Giấy phép lao động

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo phòng

Văn bản trả lời

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Ban

Lãnh đạo Phòng

4 giờ/ngày làm việc

 

Bước 4

Xem xét hồ sơ và ký duyệt trả kết quả thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Ban

1 ngày làm việc

Giấy phép lao động/ Văn bản trả lời

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Bộ phận một cửa

 

Giấy phép lao động/ Văn bản trả lời

Tng thời gian giải quyết TTHC: 03 ngày làm việc

 

Quy trình: 36

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ.

Công chức Bộ phận một cửa

1,5 giờ/ngày làm việc

 

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ, nhập phần mềm một cửa điện tử xuất Giấy xác nhận hồ sơ trình Lãnh đạo Ban.

Giấy xác nhận hồ sơ thay cho Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Lãnh đạo Ban ký Giấy xác nhận chuyển Bộ phận một cửa

Lãnh đạo Ban

0,5 giờ/ ngày làm việc

Giấy xác nhận đã ký

Bộ phận một cửa chuyn hồ sơ dạng văn bản và ra Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

Công chức Bộ phận một cửa

2 giờ/ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, ký sổ một cửa và đăng nhập để kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan

Công chức Phòng Quản lý doanh nghiệp

1 ngày làm việc

 

- Trường hợp 1: Nếu phù hợp, thì dự thảo Giấy phép lao động trình Lãnh đạo phòng

Giấy phép lao động

- Trường hợp 2: Nếu Chưa phù hợp, thì dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo phòng

Văn bản trả lời

Xử lý trên phần mềm một cửa điện tử

 

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Ban

Lãnh đạo Phòng

4 giờ/ngày làm việc

 

Bước 4

Xem xét hồ sơ và ký duyệt trả kết quả thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Ban

1 ngày làm việc

Giấy phép lao động/ Văn bản trả lời

Bước 5

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Bộ phận một cửa

 

Giấy phép lao động/ Văn bản trả lời

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 03 ngày làm việc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 934/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu934/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 934/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 934/QĐ-UBND 2019 quy trình thủ tục hành chính Ban Quản lý khu công nghiệp Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 934/QĐ-UBND 2019 quy trình thủ tục hành chính Ban Quản lý khu công nghiệp Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu934/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Thành Trí
        Ngày ban hành29/03/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 934/QĐ-UBND 2019 quy trình thủ tục hành chính Ban Quản lý khu công nghiệp Sóc Trăng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 934/QĐ-UBND 2019 quy trình thủ tục hành chính Ban Quản lý khu công nghiệp Sóc Trăng

              • 29/03/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực