Quyết định 934/QĐ-UBND

Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về địa chất, biển, đảo đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung chức năng Sở Tài nguyên Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 28/2008/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Tài nguyên môi trường Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 04/09/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung chức năng Sở Tài nguyên Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 934/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 25 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ THAM MƯU, GIÚP UBND TỈNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHẤT, BIỂN, ĐẢO ĐỐI VỚI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 85/2005/QĐ-UBND ngày 09/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý Công ty Nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 173/TTr-SNV ngày 20/3/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về địa chất, tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 85/2005/QĐ-UBND ngày 09/12/2005 của UBND tỉnh và chức năng, nhiệm vụ mới được giao tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2008.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VP UBND, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 934/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu934/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2008
Ngày hiệu lực01/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 934/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung chức năng Sở Tài nguyên Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung chức năng Sở Tài nguyên Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu934/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Đức Hải
        Ngày ban hành25/03/2008
        Ngày hiệu lực01/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung chức năng Sở Tài nguyên Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung chức năng Sở Tài nguyên Quảng Nam