Quyết định 935/QĐ-UBND

Quyết định 935/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án: Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn - Công trình: Xây dựng các điểm trường Nà Phầy, Khâu Slôm, Khuổi Làng, Ngạm Váng, Nặm Khiếu, Bản Mạn, Khuổi Mạn

Nội dung toàn văn Quyết định 935/QĐ-UBND 2014 quyết toán vốn đầu tư Giáo dục tiểu học trẻ em khó khăn Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 935/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH DỰ ÁN GIÁO DỤC TIỂU HỌC CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN HUYỆN PÁC NẶM - TỈNH BẮC KẠN
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM TRƯỜNG NÀ PHẦY, KHÂU SLÔM, KHUỔI LÀNG, NGẠM VÁNG, NẶM KHIẾU, BẢN MẠN, KHUỔI MẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2004;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý chất lượng công trình và Nghị định số: 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số: 2009/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 37/BC-STC ngày 29/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Dự án: Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn.

- Tên công trình: Xây dựng các điểm trường Nà Phầy, Khâu Slôm, Khuổi Làng, Ngạm Váng, Nặm Khiếu, Bản Mạn, Khuổi Mạn.

- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới + NS trung ương + NSĐP.

- Thời gian khởi công: Năm 2007.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2009.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn

Giá trị được duyệt

Thực hiện (đ)

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng số

2.257.268.000

2.219.084.000

18.196.000

- Vốn vay Ngân hàng Thế giới

636.665.000

625.896.000

- Vốn XDCB tập trung NSTƯ

170.136.000

200.893.000

- Vốn NSĐP

3.064.069.000

3.045.873.000

18.196.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt

Chi phí ĐT được QT

Tổng số

3.547.073.463

3.064.069.000

- Xây dựng

2.918.791.700

2.893.933.000

- Chi phí khác

460.752.230

170.136.000

- Dự phòng

167.529.533

0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

 Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Công trình giao cho đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

Tài sản cố định

 

3.064.069.000

Trường TH Nhạn Môn - ĐT Nặm Khiếu

 

356.263.469

Trường TH Nhạn Môn - ĐT Ngảm Váng

 

384.844.743

Trường TH An Thắng - ĐT Khuổi Làng

 

426.762.441

Trường TH Bằng Thành - ĐT Bản Mạn

 

426.692.128

Trường TH Bằng Thành - ĐT Khuổi Mạn

 

629.451.820

Trường TH Giáo Hiệu - ĐT Khau Slôm

 

420.799.507

Trường TH Bộc Bố - ĐT Nà Phầy

 

419.255.001

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Tất toán nguồn và thanh quyết toán chi phí thực hiện dự án với giá trị là 3.064.069.000 đồng.

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 23/5/2014:

+ Số đã thanh toán: 3.045.873.000 đồng.

+ Số phải thanh toán: 102.718.000 đồng.

+ Tổng nợ phải thu hồi: 84.522.000 đồng.

(có phụ lục kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng quy chế duy tu bảo dưỡng công trình theo đúng quy định của pháp luật và ghi tăng tài sản cố định là:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Giá trị tài sản

Trường TH Nhạn Môn - ĐT Nặm Khiếu

356.263.469

Trường TH Nhạn Môn - ĐT Ngảm Váng

384.844.743

Trường TH An Thắng - ĐT Khuổi Làng

426.762.441

Trường TH Bằng Thành - ĐT Bản Mạn

426.692.128

Trường TH Bằng Thành - ĐT Khuổi Mạn

629.451.820

Trường TH Giáo Hiệu - ĐT Khau Slôm

420.799.507

Trường TH Bộc Bố - ĐT Nà Phầy

419.255.001

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước và các nhà thầu xây lắp, tư vấn có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các khoản công nợ để thực hiện tất toán tài khoản của dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư­, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Tiểu học Nhạn Môn, An Thắng, Bằng Thành, Giáo Hiệu, Bộc Bố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH THANH TOÁN CÔNG NỢ
DỰ ÁN: GIÁO DỤC TIỂU HỌC CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TỈNH BẮC KẠN
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM TRƯỜNG NÀ PHẦY; KHÂU SLÔM; KHUỔI LÀNG; NGẠM VÁNG; NẶM KHIẾU; BẢN MẠN; KHUỔI MẠN THUỘC DỰ ÁN GIÁO DỤC TIỂU HỌC CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số:935/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2014)

STT

Tên cá nhân, đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Giá trị quyết toán

Đã thanh toán, tạm ứng

Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán

Phải trả

Phải thu

 

Tổng số

 

3.064.069.000

3.045.873.000

102.718.000

84.522.000

1

Doanh nghiệp xây dựng Tiên Sơn

Xây lắp hoàn thành

2.893.933.000

2.844.980.000

48.953.000

 

2

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Bắc Kạn

Lập báo cáo KTKT

36.051.000

120.573.000

 

84.522.000

3

Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Phát triển hạ tầng

Lập HSMT+PTĐGHSDT

8.113.000

6.100.000

2.013.000

 

4

Ban QLDA Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban QLDA+ Giám sát

96.445.000

66.500.000

29.945.000

 

5

Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng 999

Thẩm tra TKBVTC+DT

7.848.000

 

7.848.000

 

6

Công ty Bảo hiểm Bắc Kạn

Bảo hiểm công trình

7.720.000

7.720.000

0

 

7

Sở Tài chính

Thẩm tra quyết toán

13.959.000

 

13.959.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 935/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu935/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2014
Ngày hiệu lực10/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 935/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 935/QĐ-UBND 2014 quyết toán vốn đầu tư Giáo dục tiểu học trẻ em khó khăn Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 935/QĐ-UBND 2014 quyết toán vốn đầu tư Giáo dục tiểu học trẻ em khó khăn Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu935/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành10/06/2014
        Ngày hiệu lực10/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 935/QĐ-UBND 2014 quyết toán vốn đầu tư Giáo dục tiểu học trẻ em khó khăn Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 935/QĐ-UBND 2014 quyết toán vốn đầu tư Giáo dục tiểu học trẻ em khó khăn Bắc Kạn

            • 10/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực