Quyết định 935/QĐ-UBND

Quyết định 935/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên - năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 935/QĐ-UBND 2016 thành lập Ban Chỉ đạo Tổ công tác Năm doanh nghiệp Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 935/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 04 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NĂM DOANH NGHIỆP PHÚ YÊN - 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch hoạt động Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 187/TTr-SNV ngày 20/4/2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 314/SKHĐT-ĐKKD ngày 29/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016 gồm các ông, bà có tên sau:

I. Thành viên Ban Chỉ đạo

1. Ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban.

2. Ông Lê Tấn Hổ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó Ban Thường trực.

3. Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Phó Ban.

4. Ông Đào Tấn Cam, Giám đốc Sở Công thương - Phó Ban.

5. Ông Đặng Lê Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên.

6. Ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.

7. Ông Ngô Bá Lánh, Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Như Thức, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên.

9. Ông Huỳnh Lữ Tân, Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Công Danh, Giám đốc Sở Tư pháp - Ủy viên.

11. Ông Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên.

12. Ông Nguyễn Phất, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên.

13. Ông Trần Thiện Kim, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên.

14. Ông Ngô Đức Toàn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Ủy viên.

15. Ông Nguyễn Duy Dương, Chánh Thanh tra tỉnh - Ủy viên.

16. Ông Lê Văn Thành, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh - Ủy viên.

17. Trưởng Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Ủy viên.

18. Ông Lê Luân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh - Ủy viên.

19. Ông Nguyễn Văn Hàn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Yên - Ủy viên.

20. Ông Phạm Thanh Phong, Tổng biên tập Báo Phú Yên - Ủy viên.

21. Ông Nguyễn Ngọc Linh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên - Ủy viên.

22. Ông Ngô Đa Thọ, Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh Phú Yên - Ủy viên.

23. Ông Huỳnh Tấn Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Phú Yên -Ủy viên.

II. Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo

1. Ông Trần Thiện Kim, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ trưởng.

2. Bà Đào Phạm Hoàng Quỳnh, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn Phòng UBND tỉnh - Tổ phó.

3. Ông Nguyễn Minh Hòa, Phó phụ trách phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ viên.

4. Ông Lê Xuân Quang, Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính - Tổ viên.

5. Bà Lê Thị Thu Hòa, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Công thương - Tổ viên.

6. Ông Lê Xuân Lâm, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường - Tổ viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016 có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch hoạt động Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016 theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 751/QĐ-UBND và Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NV, KH&ĐT;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 935/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu935/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2016
Ngày hiệu lực04/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 935/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 935/QĐ-UBND 2016 thành lập Ban Chỉ đạo Tổ công tác Năm doanh nghiệp Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 935/QĐ-UBND 2016 thành lập Ban Chỉ đạo Tổ công tác Năm doanh nghiệp Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu935/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành04/05/2016
        Ngày hiệu lực04/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 935/QĐ-UBND 2016 thành lập Ban Chỉ đạo Tổ công tác Năm doanh nghiệp Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 935/QĐ-UBND 2016 thành lập Ban Chỉ đạo Tổ công tác Năm doanh nghiệp Phú Yên

            • 04/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực