Quyết định 936/QĐ-BKHĐT

Quyết định 936/QĐ-BKHĐT năm 2019 sửa đổi Điều 3 Quyết định 156/QĐ-BKHĐT về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 936/QĐ-BKHĐT 2019 phân công công tác Bộ trưởng Thứ trưởng


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 936/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 156/QĐ-BKHĐT NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯNG BỘ KHOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA BỘ TRƯNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 3 Quyết định số 156/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng như sau:

“2. Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; y tế chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các hoạt động liên quan đến thanh niên, phụ nữ, dân số và gia đình; lao động, văn hóa, thể thao; khoa học, công nghệ; giáo dục đào tạo; tài nguyên môi trường; phát triển bền vững; thanh tra kế hoạch, đầu tư; thi đua, khen thưởng (hỗ trợ Bộ trưởng); quan hệ hợp tác với Lào và Campuchia; công tác quốc phòng, an ninh (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác báo chí của Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

b) Phụ trách theo dõi vùng trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

c) Làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Bộ và phụ trách công tác nghiên cứu khoa học trong cơ quan Bộ; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến của Bộ.

d) Tham gia và làm Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào, các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

đ) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Vụ Quản lý các khu kinh tế; Vụ Lao động, văn hóa, xã hội; Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường; Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyn thông; Thanh tra Bộ; Báo Đu tư; Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

3. Thứ trưởng Vũ Đại Thắng

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổng hợp chung về kinh tế đối ngoại, hỗ trợ phát trin chính thức (ODA) và vay ưu đãi; quan hệ hp tác với Lào và Campuchia; đầu tư nước ngoài; thẩm định đầu tư, giám sát đầu tư; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đăng ký kinh doanh; cải cách hành chính (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác hội; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ; công tác quản trị văn phòng cơ quan Bộ và thực hiện một scông tác khác do Bộ trưởng phân công.

b) Phụ trách theo dõi vùng Bắc Trung bộ.

c) Tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài; Cục Phát triển doanh nghiệp; Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ Kinh tế đối ngoại (trừ quan hệ hợp tác với Lào và Campuchia); Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư; Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Trung tâm Tin học; Văn phòng Bộ.

4. Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Dự báo kinh tế - xã hội; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, hàng năm (hỗ trợ Bộ trưởng); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý, tháng; công tác quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và vùng lãnh th; cơ sở hạ tng, giao thông vận tải, thông tin truyn thông, bưu chính viễn thông, xây dựng; quản lý đấu thầu; đào tạo bi dưỡng của Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

b) Tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

c) Làm Chủ tịch một số Hội đồng của Bộ thực hiện việc tuyển dụng, nâng ngạch và ký các quyết định tuyển dụng và một số chính sách cán bộ theo phân cấp của Bộ; ký các Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, nghỉ phép, việc riêng ở nước ngoài theo phân công của Bộ trưởng và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

d) Làm Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan Bộ.

đ) Phụ trách theo dõi vùng duyên hải miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên.

e) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia; Cục Quản lý đấu thầu; Vụ Quản lý quy hoạch; Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị; Học viện Chính sách và Phát triển; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nng.

5. Thứ trưởng Võ Thành Thống

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tài chính, tiền tệ, giá cả; kinh tế công nghiệp; nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp, phát triển nông thôn; lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; chương trình mục tiêu quốc gia; xuất nhập khẩu, thị trường thương mại trong nước; du lịch, dịch vụ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

b) Phụ trách theo dõi vùng đồng bằng Sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam;

c) Tham gia Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương; các Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia và Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Cục Phát triển Hp tác xã; Vụ Tài chính, tiền tệ; Vụ Kinh tế công nghiệp; Vụ Kinh tế nông nghiệp; Vụ Kinh tế dịch vụ.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày 01/7/2019. Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Vụ
I);
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng (Vụ V);
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố tr
c thuộc Trung ương;
- Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đảng
ủy, Công đoàn cơ quan;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB (02 bản)
.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 936/QĐ-BKHĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu936/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2019
Ngày hiệu lực01/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 936/QĐ-BKHĐT

Lược đồ Quyết định 936/QĐ-BKHĐT 2019 phân công công tác Bộ trưởng Thứ trưởng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 936/QĐ-BKHĐT 2019 phân công công tác Bộ trưởng Thứ trưởng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu936/QĐ-BKHĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
       Người kýNguyễn Chí Dũng
       Ngày ban hành28/06/2019
       Ngày hiệu lực01/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 936/QĐ-BKHĐT 2019 phân công công tác Bộ trưởng Thứ trưởng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 936/QĐ-BKHĐT 2019 phân công công tác Bộ trưởng Thứ trưởng

           • 28/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực