Quyết định 936/QĐ-UBND

Quyết định 936/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 82/2012/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 936/QĐ-UBND 2013 thu dịch vụ khám chữa bệnh Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 936/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/2012/NQ-HĐND NGÀY 21/12/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 82/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh;

Xét Công văn số 300/SYT-KHNV ngày 09/5/2013 của Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh; đảm bảo đúng đơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị quyết; Đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật;

Bảo hiểm Xã hội Đắk Lắk căn cứ vào mức thu quy định tại Nghị quyết này để thực hiện chi trả, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng có thẻ Bảo hiểm y tế.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Y tế; Bộ Tài chính (b/c);
- Bảo hiểm xã hội VN (b/c);
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh (b/c);
- TT Tỉnh ủy; TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Các sở, Ban, ngành liên quan;
- Các phòng: TH, TCTM, NC;
- Lưu: VT, VHXH (T, 100).

CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 936/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu936/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực16/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 936/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 936/QĐ-UBND 2013 thu dịch vụ khám chữa bệnh Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 936/QĐ-UBND 2013 thu dịch vụ khám chữa bệnh Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu936/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýHoàng Trọng Hải
        Ngày ban hành16/05/2013
        Ngày hiệu lực16/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 936/QĐ-UBND 2013 thu dịch vụ khám chữa bệnh Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 936/QĐ-UBND 2013 thu dịch vụ khám chữa bệnh Đắk Lắk

            • 16/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực