Quyết định 9373/QĐ-BCT

Quyết định 9373/QĐ-BCT năm 2015 bổ sung kho xăng dầu Nam Sông Hậu quy mô 50.000m3 tại ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vào Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 9373/QĐ-BCT Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9373/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KHO XĂNG DẦU NAM SÔNG HẬU QUY MÔ 50.000M3 TẠI ẤP PHÚ THẠNH, THỊ TRẤN MÁI DẦM, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG VÀO “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI XĂNG DẦU GIAI ĐOẠN 2010 – 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG;

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng thẩm định xem xét bổ sung dự án kho xăng dầu Nam Sông Hậu quy mô 40.000m3 – 50.000m3 tại ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vào Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tại Công văn số 401/UBND-KTTH ngày 31 tháng 3 năm 2015 về việc đề nghị bổ sung dự án kho xăng dầu của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vào Quy hoạch hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng đầu giai đoạn 2010- 2020, định hướng đến năm 2025 và Công văn số 1289/UBND-KTTH ngày 18 tháng 8 năm 2015 về việc điều chỉnh quy mô dự án Kho cảng xăng dầu Nam Sông Hậu, tỉnh Hậu Giang; Văn bản số 429A/DKNSH ngày 26 tháng 7 năm 2015 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu về việc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và Văn bản số 466/DKNSH ngày 22 tháng 8 năm 2015 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu về việc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định bổ sung dự án kho xăng dầu Nam Sông Hậu vào Quy hoạch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung kho xăng dầu Nam Sông Hậu quy mô 50.000m3 tại ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu vào Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025.

Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025 không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, KHĐT, GTVT, TNMT, XD;
- Công ty CP TM ĐT DK Nam Sông Hậu;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9373/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu9373/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2015
Ngày hiệu lực03/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9373/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 9373/QĐ-BCT Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 9373/QĐ-BCT Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu9373/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýĐỗ Thắng Hải
       Ngày ban hành03/09/2015
       Ngày hiệu lực03/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 9373/QĐ-BCT Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 9373/QĐ-BCT Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu

           • 03/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực