Quyết định 938/QĐ-UBND

Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 938/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục mới thay thế bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành, 02 thủ tục hành chính thay thế, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
-
TT Tỉnh ủy;
-
TT HĐND tnh;
- L/đ UBND tỉnh;
- L/đ Văn phòng;
- TTCB t
nh ĐB, Cng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, KTN
(NXC).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Văn Tiến

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 938/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

PHN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lâm nghiệp

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

Lâm nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

B

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

Lâm nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp huyện

2. Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp

TT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định sửa đi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hin

A

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PINT

Lâm nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

B

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

Thông tư số 23/2016/TT- BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

Lâm nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp huyện

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp

TT

Số hồ sơ (TTHC)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành  chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hin

A

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

T-DBI-286546-TT

Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của B Nông nghiệp và PTNT

Lâm nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

B

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

T-DBI-286574-TT

Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn)

Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

Lâm nghiệp

y ban nhân dân cấp huyện

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 938/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu938/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2017
Ngày hiệu lực12/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 938/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 938/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục mới thay thế bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 938/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục mới thay thế bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu938/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành12/10/2017
        Ngày hiệu lực12/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 938/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục mới thay thế bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 938/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục mới thay thế bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp Điện Biên

            • 12/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực