Quyết định 938/QĐ-UBND

Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2018 về chuyển giao Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật từ trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố quản lý do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 938/QĐ-UBND 2018 Chuyển giao các Trạm Chăn nuôi Thú y Trạm Trồng trọt Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 10 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO CÁC TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y, TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT TỪ TRỰC THUỘC CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y, CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT, SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chương trình số 53-CTr/TU ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Thông báo số 619-TB/TU ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng các Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật từ trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý.

Về Biên chế: Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển biên chế từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiến hành thủ tục bàn giao các nội dung có liên quan của Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý theo đúng quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tiếp nhận nguyên trạng các Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh,
- Ban Tổ chức
Tỉnh y;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Nội vụ
- Lưu: VT, TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 938/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu938/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2018
Ngày hiệu lực10/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 938/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 938/QĐ-UBND 2018 Chuyển giao các Trạm Chăn nuôi Thú y Trạm Trồng trọt Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 938/QĐ-UBND 2018 Chuyển giao các Trạm Chăn nuôi Thú y Trạm Trồng trọt Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu938/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành10/09/2018
        Ngày hiệu lực10/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 938/QĐ-UBND 2018 Chuyển giao các Trạm Chăn nuôi Thú y Trạm Trồng trọt Kon Tum

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 938/QĐ-UBND 2018 Chuyển giao các Trạm Chăn nuôi Thú y Trạm Trồng trọt Kon Tum

             • 10/09/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/09/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực