Quyết định 939/QĐ-UBND

Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 939/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục đã chuẩn hóa trong lĩnh vực thú y Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC THÚ Y THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 19 thủ tục hành chính đã chuẩn hóa trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy;
-
TTHĐND tỉnh;
-
L/đ UBND tỉnh;
- L/đ Văn phòng;
- TTCB t
nh ĐB, Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, KTN(NXC)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Văn Tiến

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC THÚ Y THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1.

Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y).

Thú y

Chi cục Thú y

2.

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y).

Thú y

Chi cuc Thú y

3.

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y).

Thú y

Chi cục Thú y

4.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

Thú y

Chi cục Thú y

5.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng: thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký).

Thú y

Chi cục Thú y

6.

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản, vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Thú y

Chi cục Thú y

7.

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Thú y

Chi cục Thú y

8.

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.

Thú y

Chi cục Thú y

9.

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y.

Thú y

Chi cục Thủy

10.

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.

Thú y

Chi cục Thú y

11.

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống).

Thú y

Chi cục Thú y

12.

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại.

Thú y

Chi cục Thú y

13.

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.

Thú y

Chi cục Thú y

14.

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản.

Thú y

Chi cục Thú y

15.

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản).

Thú y

Chi cục Thú y

16.

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận.

Thú y

Chi cục Thú y

17.

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận.

Thú y

Chi cục Thú y

18.

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ s lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận.

Thú y

Chi cục Thú y

19.

Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm.

Thú y

Chi cục Thú y

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 939/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu939/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2017
Ngày hiệu lực12/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 939/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 939/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục đã chuẩn hóa trong lĩnh vực thú y Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 939/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục đã chuẩn hóa trong lĩnh vực thú y Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu939/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành12/10/2017
        Ngày hiệu lực12/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 939/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục đã chuẩn hóa trong lĩnh vực thú y Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 939/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục đã chuẩn hóa trong lĩnh vực thú y Điện Biên

            • 12/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực