Quyết định 939/QĐ-UBND

Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 939/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỦY LỢI VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 91/TTr-SNN ngày 12/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp & PTNT (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỦY LỢI VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật.

2. Yêu cầu:

- Tập trung phổ biến những kiến thức cơ bản của Luật Thủy lợi, Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

- Các hoạt động phối hợp triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với các Sở, ngành, địa phương có liên quan phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, theo lộ trình cụ thể để bảo đảm Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật được triển khai thi hành trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả.

- Các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỦY LỢI VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành và phổ biến nội dung của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật:

a) Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành và phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật:

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành, phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho các thành phần: Thành viên, thư ký Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày 29/4/2018.

- Các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tại địa phương. Đồng thời, chỉ đạo Trang thông tin điện tử của cơ quan mình xây dựng chương trình, chuyên mục, tuyên truyền về nội dung của Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật của Nhà nước.

+ Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2018.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh cơ sở có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Thủy lợi và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật.

+ Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2018.

- Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định xây dựng chương trình, chuyên mục, tuyên truyền về nội dung của Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

+ Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2018.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành:

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành liên quan đến Pháp lệnh khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Luật Thủy lợi và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật.

+ Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập thì kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch: Ngân sách nhà nước trong dự toán năm 2018.

Các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố được phân công thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán và sắp xếp, bố trí kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 939/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu939/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2018
Ngày hiệu lực23/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 939/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 939/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 939/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu939/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành23/03/2018
        Ngày hiệu lực23/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 939/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 939/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi Bình Định

           • 23/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực