Quyết định 939/QĐ-UBND

Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 939/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 15/TTr-SCT ngày 21 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 52 quy trình nội bộ giải quyết đối với 114 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại Phần mềm Một cửa điện tử đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cổng TTĐT t
nh (đăng tải);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Phòng Kiểm soát TTHC;
- Lưu: HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Quy trình số: 01

1. Thủ tục: Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

2. Thủ tục: Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

 

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bng văn bản

Công chức phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 3

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định, xử lý, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép

Công chức phòng Quản lý Thương mại

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 7

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Kết quả giải quyết THC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC đối với trường hợp hồ sơ hp lệ 07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02

1. Thủ tục: Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2. Thủ tục: Đăng ký, sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ

Giy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức phòng Quản lý Thương mại

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

1 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Kết quả giải quyết THC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03

1. Thủ tục: Thông báo hoạt động khuyến mại

2. Thủ tục: Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

ng dẫn, kiểm tra hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ

 

Bước 2

Nếu hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn cá nhân chỉnh sửa, bổ sung

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

 

Bước 3

Nếu hồ sơ hợp lệ tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết TTHC trong ngày làm việc

 

Quy trình số: 04

1. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

2. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

3. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kim tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết qu/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức phòng Quản lý Thương mại

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

02 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị/ Kết quả giải quyết THC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 05

1. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

2. Thủ tục: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

3. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

4. Thủ tục: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

5. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

6. Thủ tục: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức phòng Quản lý Thương mại

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 7

Xác nhận trên phn mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Kết quả giải quyết THC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 06

1. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

2. Thủ tục: Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Trình các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

Công chức phòng Quản lý Thương mại

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 4

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định, xử lý, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép

Công chức phòng Quản lý Thương mại

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo Giấy chứng nhận /Giấy phép)

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo Giấy chứng nhận /Giấy phép)

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận /Giấy phép

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Giấy chng nhận /Giấy phép)

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Giấy chứng nhận /Giấy phép

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 07

1. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

2. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

3. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

4. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

5. Thủ tục: Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

6. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

7. Thủ tục: Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức phòng Quản lý Thương mại

06 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo Giấy chứng nhận/ Giấy phép)

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo Giấy chứng nhận/ Giấy phép)

c 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

03 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Giấy chứng nhận/ Giấy phép)

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Giấy chứng nhận/ Giấy phép

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 08

1. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

2. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

3. Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

4. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

5. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

6. Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

Công chức phòng Quản lý Thương mại

02 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 4

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định, xử lý, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép

Công chức phòng Quản lý Thương mại

08 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

07 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

03 ngày làm việc

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

Tng thời gian giải quyết TTHC đối với trường hợp hồ hợp lệ 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 09

1. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

2. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

3. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định, xử lý, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy Chứng nhận

Công chức phòng Quản lý Thương mại

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

02 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Kết quả giải quyết THC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC cho trường hợp hồ sơ hợp lệ: 10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 10

Thủ tục: Cấp giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trình tcác bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hsơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

Công chức phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 4

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định, xử lý, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép

Công chức phòng Quản lý Thương mại

06 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

02 ngày làm việc

Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh)

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 11

1. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tnh, thành phố trực thuộc trung ương

2. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

Công chức phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 4

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định, xử lý, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép

Công chức phòng Quản lý Thương mại

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tnh)

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh

Tổng thời gian giải quyết đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ: 07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 12

1. Thủ tục: Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

2. Thủ tục: Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyn đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức phòng Quản lý Thương mại

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Kết quả giải quyết THC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 13

1. Thủ tục: Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

2. Thủ tục: Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Trình tcác bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định, xử lý, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép (chuyển tới bước 6)

Công chức phòng Quản lý Thương mại

3 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

Công chức phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 5

Bổ sung hồ sơ

Tổ chức

15 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được bổ sung)

Bước 6

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được ngưi có thẩm quyền ký duyệt

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Kết quả giải quyết THC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ 07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 14

1. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương)

2. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương bị thu hồi)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức phòng Quản lý Thương mại

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Kết quả giải quyết THC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 15

Thủ tục: Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp thuộc…

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức phòng Qun lý Thương mại

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Kết quả giải quyết THC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 16

Thủ tục: Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

Trình tcác bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

Công chức phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 4

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định, xử lý, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép

Công chức phòng Quản lý Thương mại

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo Giấy phép kinh doanh)

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản Thương mại

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo Giấy phép kinh doanh)

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

1,5 ngày làm việc

Giấy phép kinh doanh

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Giấy phép kinh doanh)

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tcủa đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá mt lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Giấy phép kinh doanh

Tổng thời gian giải quyết TTHC 10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 17

Thủ tục: Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

Công chức phòng Qun lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ hợp lệ gửi Công văn lấy ý kiến Bộ Công Thương

Công chức phòng Quản lý Thương mại

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn lấy ý kiến Bộ Công Thương)

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ công Thương

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ Công Thương)

Bước 6

Ký phê duyệt Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ Công Thương

Lãnh đạo Sở Công Thương

02 ngày làm việc

Công văn do người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 7

Chờ Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bộ Công Thương

15 ngày làm việc

Công văn của Bộ Công Thương

Bước 8

Căn cứ ý kiến Bộ Công Thương, cấp Giấy phép kinh doanh hoặc có văn bản từ chối.

Công Chức Phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 9

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 10

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 11

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyn kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 12

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Tổng thời gian giải quyết TTHC 28 ngày làm việc

 

Quy trình số: 18

Thủ tục: Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

Công chức phòng Quản lý Thương mại

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ hợp lệ gửi Công văn lấy ý kiến Bộ Công Thương

Công chức phòng Quản lý Thương mại

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn lấy ý kiến Bộ Công Thương)

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ công Thương

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ Công Thương)

Bước 6

Ký phê duyệt Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ Công Thương

Lãnh đạo Sở Công Thương

02 ngày làm việc

Công văn do người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 7

Chờ Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bộ Công Thương

15 ngày làm việc

Công văn của Bộ Công Thương

Bước 8

Căn cứ ý kiến Bộ Công Thương, cấp Giấy phép kinh doanh hoặc có văn bản từ chối.

Công Chức Phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 9

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 10

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 11

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 12

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Giấy phép kinh doanh

Tổng thời gian giải quyết TTHC 28 ngày làm việc

 

Quy trình số: 19

Thủ tục: Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại Khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

Công chức phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ hợp lệ gửi Công văn lấy ý kiến Bộ Công Thương

Công chức phòng Quản lý Thương mại

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn lấy ý kiến Bộ Công Thương)

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ công Thương

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ Công Thương)

Bước 6

Ký phê duyệt Công văn trả li hoặc lấy ý kiến Bộ Công Thương

Lãnh đạo Sở Công Thương

02 ngày làm việc

Công văn do người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 7

Chờ Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bộ Công Thương

15 ngày làm việc

Công văn của Bộ Công Thương

Bước 8

Căn cứ ý kiến Bộ Công Thương, cấp Giấy phép kinh doanh hoặc có văn bản từ chối.

Công Chức Phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 9

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 10

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 11

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 12

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Giấy phép kinh doanh

Tổng thời gian giải quyết TTHC 28 ngày làm việc

 

Quy trình số: 20

Thủ tục: Cấp lại giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Trình tcác bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

Công chức phòng Quản lý Thương mại

02 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 4

Trường hợp hồ sơ hp lệ, thẩm định, xử lý, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép

Công chức phòng Quản lý Thương mại

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Giấy phép kinh doanh

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 21

Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ có Công Văn trả lời,

Công chức phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cu b sung)

Bước 4

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, gửi Công văn lấy ý kiến Bộ Công Thương

Công chức phòng Quản lý Thương mại

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn lấy ý kiến Bộ Công Thương

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ công Thương

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ Công Thương

Bước 6

Ký phê duyệt Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ Công Thương

Lãnh đạo Sở Công Thương

02 ngày làm việc

Công văn do người có thm quyền ký duyệt

Bước 7

Chờ Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bộ Công Thương

15 ngày làm việc

Công văn của Bộ Công Thương

Bước 8

Căn cứ ý kiến Bộ Công Thương, cấp Giấy phép kinh doanh hoặc có văn bản từ chối.

Công Chức Phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 9

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 10

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thm quyền ký duyệt

Bước 11

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết qucho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả gii quyết TTHC)

Bước 12

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối vi hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Giấy phép kinh doanh

Tổng thời gian giải quyết TTHC 28 ngày làm việc

 

Quy trình số: 22

Thủ tục: Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại điều 20 nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thm định, xử lý hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ có Công Văn trả lời

Công chức phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu b sung)

Bước 4

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, gửi Công văn lấy ý kiến Bộ Công Thương

Công chức phòng Quản lý Thương mại

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn lấy ý kiến Bộ Công Thương

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ công Thương

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ Công Thương

Bước 6

Ký phê duyệt Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ Công Thương

Lãnh đạo Sở Công Thương

02 ngày làm việc

Công văn do người có thm quyền ký duyệt

Bước 7

Chờ Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bộ Công Thương

07 ngày làm việc

Công văn của Bộ Công Thương

Bước 8

Căn cứ ý kiến Bộ Công Thương, cấp Giấy phép kinh doanh hoặc có văn bản từ chối.

Công Chức Phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 9

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 10

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 11

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 12

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bn xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Giấy phép kinh doanh

Tng thời gian giải quyết TTHC 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 23

Thủ tục: Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Trình tcác bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ có Công Văn trả lời

Công chức phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ có Công Văn trả lời

Bước 4

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, gửi Công văn lấy ý kiến Bộ Công Thương

Công chức phòng Quản lý Thương mại

04 ngày làm việc

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hp lệ, gửi Công văn ly ý kiến Bộ Công Thương

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ công Thương

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ Công Thương

Bước 6

Ký phê duyệt Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ Công Thương

Lãnh đạo Sở Công Thương

02 ngày làm việc

Công văn do người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 7

Chờ Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bộ Công Thương

07 ngày làm việc

Công văn của Bộ Công Thương

Bước 8

Căn cứ ý kiến Bộ Công Thương, cấp Giấy phép kinh doanh hoặc có văn bản từ chối.

Công Chức Phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 9

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 10

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 11

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 12

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Giấy phép

Tổng thời gian giải quyết TTHC 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 24

Thủ tục: Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo h sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bng văn bản

Công chức phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 4

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, trường hợp hồ sơ hợp lệ, tham mưu Lãnh đạo Sở đề xuất UBND tnh thành lập Hội đồng ENT

Công chức phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn trả lời hoặc Công văn đề xuất UBND tỉnh

Bước 5

Kiểm tra h sơ, trình phê duyệt Công văn trả lời hoặc tham mưu Lãnh đạo Sở đề xuất UBND tỉnh thành lập Hội đồng ENT

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn trả lời hoặc Công văn đề xuất UBND tỉnh

Bước 6

Ký phê duyệt Công văn trả lời hoặc Công văn đề xuất UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Công văn do người có thm quyền ký duyệt

Bước 7

Chờ UBND tnh thành lập Hội đồng ENT

Phòng ban, bộ phận chuyên môn

06 ngày làm việc

Quyết định UBND tỉnh thành lập Hội đồng

Bước 8

Thời gian làm việc của Hội đồng ENT

Hội đồng ENT

30 ngày làm việc

Kết luận của Chủ tịch Hội đng ENT

Bước 9

Căn cứ văn bản kết luận đề xuất của Chtịch Hội đồng ENT:

- Đề xuất không cấp phép, thì công văn trả li.

- Đề xuất cấp phép, thì tham mưu Lãnh đạo Sở gửi văn bản kèm hồ sơ ly ý kiến Bộ Công Thương

Cán bộ công chức Phòng Quản lý thương mại

01 ngày làm việc

Công văn trả lời hoặc tham mưu Lãnh đạo Sở gửi văn bản kèm hồ sơ lấy ý kiến Bộ Công Thương

Bước 10

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt Công văn trả lời hoặc tham mưu Lãnh đạo Sở gửi văn bản kèm hồ sơ ly ý kiến Bộ Công Thương

Lãnh đạo Phòng Quản lý thương mại

01 ngày làm việc

Công văn trả li hoặc tham mưu Lãnh đạo Sở gửi văn bản kèm hồ sơ lấy ý kiến Bộ Công Thương

Bước 11

Ký văn bản trả lời/lấy ý kiến Bộ Công Thương

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Công văn trả lời hoặc văn bản kèm hồ sơ lấy ý kiến Bộ Công Thương

Bước 12

Chờ Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bộ Công Thương

10 ngày làm việc

Công văn của Bộ Công Thương

Bước 13

Căn cứ ý kiến Bộ Công Thương, cấp Giấy phép kinh doanh hoặc có văn bản từ chối

Công Chức Phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 14

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 15

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thm quyền ký duyệt

Bước 16

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 17

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Giấy phép

Tổng thi gian giải quyết TTHC 55 ngày làm việc

 

Quy trình số: 25

Thủ tục: Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bng văn bản

Công chức phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 4

Xem xét, thẩm định, trường hợp hồ sơ hợp lệ, thm định, xử lý, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được điều chỉnh.

Công chức phòng Quản lý Thương mại

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được điều chỉnh)

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết qu TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được điều chỉnh).

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thm quyền ký duyệt

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được điều chỉnh)

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thi gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá mt lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được điều chỉnh.

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 26

Thủ tục: Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

Công chức phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 4

Xem xét, thẩm định, trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định, xử lý, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép

Công chức phòng Quản lý Thương mại

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được điều chỉnh)

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được điều chnh)

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được điều chỉnh)

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chc/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Kết quả giải quyết THC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 27

Thủ tục: Quy trình điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hsơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, trường hp hồ sơ chưa hợp lệ có Công Văn trả lời

Công chức phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu b sung)

Bước 4

Xem xét, thẩm định, trường hợp hồ sơ hp lệ gửi Công văn lấy ý kiến B Công Thương

Công chức phòng Quản lý Thương mại

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn lấy ý kiến Bộ Công Thương

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt Công văn trlời hoặc lấy ý kiến Bộ công Thương

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ Công Thương

Bước 6

Ký phê duyệt Công văn trả lời hoặc lấy ý kiến Bộ Công Thương

Lãnh đạo Sở Công Thương

02 ngày làm việc

Công văn do người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 7

Chờ Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bộ Công Thương

07 ngày làm việc

Công văn của Bộ Công Thương

Bước 8

Căn cứ ý kiến Bộ Công Thương, cấp Giấy phép kinh doanh hoặc có văn bản từ chối.

Công Chức Phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 9

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 10

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 11

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 12

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử ca đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Kết quả giải quyết THC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tng thi gian giải quyết TTHC 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 28

Thủ tục: Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ có Công Văn trả lời

Công chức phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 4

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, trường hợp hồ sơ hp lệ, tham mưu Lãnh đạo phòng đề xuất UBND tỉnh thành lập Hội đồng ENT

Công chức phòng Quản lý Thương mại

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn trả li hoặc Công văn đề xuất UBND tnh

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt Công văn trả lời hoặc tham mưu Lãnh đạo Sở đề xuất UBND tỉnh thành lập Hội đồng ENT

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn trả lời hoặc Công văn đề xuất UBND tnh

Bước 6

Ký phê duyệt Công văn trả lời hoặc Công văn đề xuất UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Công văn do người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 7

Chờ UBND tỉnh thành lập Hội đồng ENT

Phòng ban, bộ phận chuyên môn

06 ngày làm việc

Quyết định UBND tỉnh thành lập Hội đồng

Bước 8

Thời gian làm việc của Hội đồng ENT

Hội đồng ENT

30 ngày làm việc

Kết luận của Chủ tịch Hội đồng ENT

Bước 9

Căn cứ văn bản kết luận đề xuất của Chủ tịch Hội đồng ENT:

- Đề xuất không cấp phép, thì phải có công văn trả lời.

- Đxuất cấp phép, thì tham mưu Lãnh đạo Sở gửi văn bản kèm hồ sơ lấy ý kiến Bộ Công Thương

Cán bộ công chức Phòng Quản lý thương mại

01 ngày làm việc

Công văn trả lời hoặc tham mưu Lãnh đạo Sở gửi văn bản kèm hồ sơ lấy ý kiến Bộ Công Thương

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt Công văn trả lời hoặc tham mưu Lãnh đạo Sở gửi văn bản kèm hồ sơ lấy ý kiến Bộ Công Thương

Lãnh đạo Phòng Quản lý thương mại

01 ngày làm việc

Công văn trả li hoặc tham mưu Lãnh đạo Sở gửi văn bản kèm hồ sơ lấy ý kiến Bộ Công

Bước 10

Ký văn bản trả lời/lấy ý kiến Bộ Công Thương

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Công văn trả lời hoặc văn bản kèm hồ sơ lấy ý kiến Bộ Công Thương

Bước 11

Chờ Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bộ Công Thương

10 ngày làm việc

Công văn của Bộ Công Thương

Bước 12

Căn cứ ý kiến Bộ Công Thương, cấp Giấy phép kinh doanh hoặc có văn bản từ chi.

Công Chức Phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 13

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 14

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 15

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 16

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Kết quả giải quyết TTHC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC 58 ngày làm việc

 

Quy trình số: 29

Thủ tục: Cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trình tcác bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức phòng Quản lý Thương mại

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một ln)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Kết quả giải quyết TTHC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 30

Thủ tục: Gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

Công chức phòng Qun lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cu b sung)

Bước 4

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định, xử lý, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép

Công chức phòng Quản lý Thương mại

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo giấy phép lập cơ sở bán lẻ)

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thm định và dự thảo giấy phép lập cơ sở bán lẻ)

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo giấy phép lập cơ sở bán lẻ)

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết qu(việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Tổng thi gian giải quyết TTHC 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 31

Thủ tục: Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Xem xét và gửi hồ sơ đến Sở Công Thương

Bộ Công Thương

15 ngày làm việc

Hồ sơ thủ tục

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

04 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn.

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Tham mưu Lãnh đạo Sở đề xuất Bộ Công Thương cấp phép hoặc không cấp phép

Công chức phòng Quản lý Thương mại

14 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn trả lời hoặc Công văn đề xuất UBND tnh

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt Công văn đề xuất Bộ Công Thương cấp phép hoặc không cấp phép

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Công văn trả lời hoặc Công văn đề xuất UBND tnh

Bước 5

Ký phê duyệt Công văn trả lời hoặc Công văn đề xuất

Lãnh đạo Sở Công Thương

02 ngày làm việc

Công văn do người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 6

Chờ Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận

Phòng ban, bộ phận chuyên môn

15 ngày làm việc

Công văn của Bộ Công Thương

Bước 7

Căn cứ ý kiến Bộ Công Thương, cấp Giấy phép hoặc có văn bản từ chối

Cán bộ công chức Phòng Quản lý thương mại

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hsơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 8

Xem xét tham mưu Lãnh đạo Sở Công Thương cấp giấy phép hoặc từ chối

Lãnh đạo Phòng Quản lý thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo Giấy phép, hoặc văn bản từ chối

Bước 9

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 10

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 11

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết qugiải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Kết quả giải quyết TTHC được trao cho cá nhân, tchức

Tổng thời gian giải quyết TTHC 58 ngày làm việc

 

Quy trình số: 32

Thủ tục: Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bng văn bản

Công chức phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cu b sung)

 

Xem xét, thẩm định trường hợp hồ sơ hợp lệ tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép

Công chức phòng Quản lý Thương mại

3 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thm quyền ký duyệt

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Kết quả giải quyết THC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC 07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 33

1. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

2. Thủ tục: Cấp điều chnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

3. Thủ tục: Cấp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

4. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

Trình tự các bước thực hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hin

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

Công chức phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 4

Xem xét, thẩm định trường hợp hồ sơ hợp lệ tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép

Công chức phòng Quản lý Thương mại

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Thương mại

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết qu TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức S Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị/ Kết quả giải quyết TTHC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian gii quyết TTHC 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 34

Thủ tục: Tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Trình tự các bước thc hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, ghi biên nhận

Công chức của Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển đến phòng/ban/bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

Công chức của Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm tra hồ sơ, dự thảo Thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung hoặc văn bản thông báo bổ sung/không chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung

Công chức Phòng Quản lý Thương mại

10 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định)

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết

Lãnh đạo Phòng Quản lý Thương mại

05 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định)

Bước 5

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết

Lãnh đạo Sở Công Thương

03 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thm quyền ký duyệt

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức bộ phận văn thư

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Công Thương về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tchức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức, viên chức của Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, Kết quả giải quyết TTHC được trao cho cá nhân, tổ chức.

Tổng thi gian gii quyết TTHC 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 35

Thủ tục: Phê duyệt nội quy chợ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, ghi biên nhận

Công chức ca Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết h

Bước 2

Thực hiện hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển đến phòng/ban/bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

Công chức của Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thm tra hồ sơ, soạn thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định phê duyệt Nội quy chợ.

Trường hợp có góp ý nội dung Nội quy chợ, bộ phận thm định hướng dẫn BQL, doanh nghiệp, HTX kinh doanh, khai thác và quản lý chợ chỉnh sửa lại nội quy và nộp lại trong vòng 3 ngày

Công chức Phòng Quản lý Thương mại

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, dự tho Tờ trình, dự thảo Quyết định phê duyệt Nội quy chợ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt Tờ trình dự thảo Quyết định phê duyệt Nội quy chợ.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Thương mại

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định phê duyệt Nội quy chợ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 5

Lãnh đạo ký Tờ trình đính kèm dự thảo Quyết định phê duyệt Nội quy chợ

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Tờ trình được người có thẩm quyền ký duyệt kèm dự thảo Quyết định phê duyệt Nội quy chợ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 6

Vào số văn bản, phát hành Tờ trình Ủy ban nhân dân tnh ban hành Quyết định phê duyệt nội quy chợ

Công chức, viên chức bộ phận văn thư

0,5 ngày làm việc

Tờ trình đính kèm dự thảo Quyết định

Bước 7

UBND tỉnh ký ban hành Quyết định phê duyệt nội quy chợ

Lãnh đạo UBND tình

06 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt nội quy chợ

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của đơn vị về kết quả giải quyết TTHC

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức, viên chức của Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Quyết định phê duyệt nội quy chợ được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Công Thương, Quyết định phê duyệt nội quy chợ được trao cho cá nhân, tổ chức.

Tổng thi gian giải quyết TTHC: 14 ngày làm vic

 

Quy trình số: 36

Thủ tục: Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, ghi biên nhận

Đối với Biểu mẫu gửi trực tiếp:

- Đủ thành phần, số lượng: Đóng dấu đến, trả ngay 01 bản Biu mẫu cho thương nhân

- Không đủ thành phần, số lượng: Thông báo bằng văn bản, fax, thư điện tử cho thương nhân bổ sung.

Đối với Biu mẫu gửi qua đường công văn, fax, thư điện tử:

- Đủ thành phần, số lượng: Đóng dấu đến, gửi 01 bản cho thương nhân qua bưu điện.

- Không đủ thành phần, số lượng: Thông báo bằng văn bản, fax, thư điện tử cho thương nhân bổ sung.

Công chức của Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển đến phòng/ban/bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

Công chức của Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ làm việc

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Lưu h

Công chức Phòng Quản lý Thương mại

02 giờ làm việc

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Công Thương về kết quả giải quyết TTHC.

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức, viên chức của Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan

Tổng thời gian giải quyết TTHC 02 ngày làm việc

 

Quy trình số: 37

Thủ tục: Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, ghi biên nhận

Đối với Biểu mẫu gửi trực tiếp:

- Đủ thành phần, số lượng: Đóng dấu đến, trả ngay 01 bản Biu mẫu cho thương nhân

- Không đủ thành phần, số lượng đề nghị bổ sung và trả lại ngay cho thương nhân đến nộp trực tiếp.

Đối với Biu mẫu gửi qua đường công văn, fax, thư điện tử:

- Đủ thành phần, số lượng: Đóng dấu đến, gửi 01 bản cho thương nhân qua bưu điện.

- Không đủ thành phần, số lượng: Thông báo bằng văn bản, fax, thư điện tử cho thương nhân bổ sung.

Công chức của Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển đến phòng/ban/bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

Công chức của Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Kiểm/thẩm tra hồ sơ:

- Nội dung Biểu mẫu chưa rõ: Dự thảo văn bản đề nghị thương nhân giải trình

- Nội dung Biểu mẫu đã phù hợp: Lưu hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý Thương mại

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, dự thảo văn bản đề nghị thương nhân giải trình (nếu có)

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt văn bản đề nghị thương nhân giải trình (nếu có) hoặc kết quả giải quyết

Lãnh đạo Phòng Quản lý Thương mại

1 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, dự thảo văn bản để nghị thương nhân giải trình (nếu có) (kèm theo h sơ TTHC đã được thẩm định)

Bước 5

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết

Lãnh đạo Sở Công Thương

0,5 ngày làm việc

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ, văn bản đề nghị thương nhân giải trình (nếu có)

Bước 6

Vào số văn bản, chuyển văn bản cho thương nhân (nếu có).

Công chức, viên chức bộ phận văn thư

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, văn bản đề nghị thương nhân giải trình (nếu có)

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Công Thương về kết quả giải quyết TTHC.

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết qu(việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức, viên chức của Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 38

1. Thủ tục: Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng

2. Thủ tục: Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hin

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Kiểm tra, tiếp nhận hsơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực.

- Lập giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ làm việc

Giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển đến phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Bộ phận một cửa tại Sở

02 giờ làm việc

Ký xác nhận vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo hồ sơ đề nghị cấp thẻ kiểm tra viên điện lực)

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý Năng lượng-Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Ký xác nhận vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Kèm theo:

+ Văn bản trả lời (trường hợp không cấp thẻ).

+ Quyết định cấp thẻ và Thẻ kiểm tra viên điện lực.

Bước 4

Trình Lãnh đạo phòng duyệt

Công chức Phòng Quản lý Năng lượng - Sở Công Thương

0,5 ngày làm việc

Ký xác nhận vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Kèm theo:

+ Văn bản trả lời (trường hợp không cấp thẻ).

+ Quyết định cấp thẻ và Thẻ kiểm tra viên điện lực.

Bước 5

Trình Lãnh đạo Sở ký ban hành

Công chức Phòng Quản lý Năng lượng - Sở Công Thương

0,5 ngày làm việc

Ký duyệt vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Kèm theo:

+ Văn bản trả lời (trường hợp không cấp thẻ).

+ Quyết định cấp thẻ và Thẻ kiểm tra viên điện lực.

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Thương mại

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Văn bản trả lời không cấp thẻ hoặc Quyết định cấp thẻ và Thẻ kiểm tra viên điện lực.

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan/Văn bn trả lời không cấp thẻ hoặc Quyết định cấp thẻ và Thẻ kiểm tra viên điện lực.

Tổng thi gian giải quyết thtục là 03 ngày làm việc.

 

Quy trình số: 39

1. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện

2. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện

3. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối vi nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương.

4. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

5. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kv tại địa phương

6. Thủ tục: Cp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kv tại địa phương.

7. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương

8. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phi điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương

Trình tự các bước thực hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Năng lượng

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Bộ phận một cửa tại Sở

02 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thẩm định, xử lý, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép hoặc không cấp (chuyn tới bước 6)

Công chức Phòng Quản lý Năng lượng

09 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

Công chức Phòng Quản lý Năng lượng - Sở Công Thương

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cu b sung)

Bước 5

B sung hồ sơ

Tchức

05 ngày làm việc (không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được bổ sung)

Bước 6

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Năng lưng

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo Văn bản trả lời hoặc Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện.

Bước 7

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

02 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt (Văn bản trả lời không giấy phép hoặc Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện)

Bước 8

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyn kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Quản lý Năng lượng

02 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 9

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

- Kết qugiải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan/ Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện.

Tng thời gian giải quyết là 15 ngày làm việc.

 

Quy trình số: 40

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời hạn thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bsung bằng văn bản

Công chức phòng Kỹ thuật an toàn -Môi trường

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo hồ sơ hợp lệ/ Hồ sơ không hợp lệ), Văn bn yêu cầu b sung

Bước 3

Bổ sung hồ sơ

Cơ sở

30 ngày (không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo hồ sơ hợp lệ/ Hồ sơ không hợp lệ), Văn bản yêu cầu bổ sung

Bước 4

Khi hồ sơ hợp lệ, tổ chức thm định thực tế tại cơ sở

Đoàn thẩm định theo Quyết định thành lập Đoàn của Sở

Trong vòng 10 ngày làm việc

Biên bản thẩm định/ Báo cáo kết quả khắc phục

 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở: Cấp Giấy chứng nhận khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”; có Văn bản trả lời và nêu rõ lý do Trường hợp kết quả thm định lại “Không đạt” hoặc quá thời hạn khắc phục mà cơ sở không nộp báo cáo kết quả khắc phục: thực hiện tiếp Bước 7

- Đối với trường hợp thm định có kết quả “Chờ hoàn thiện” thì cơ sở phải khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định

Lãnh đạo phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

 

Cơ sở

02 ngày làm việc

 

60 ngày (không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc Công văn trả lời; Biên bản thẩm định

Bước 5

 Nhận báo cáo khắc phục

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

01 ngày

 Báo cáo kết quả khắc phục

Bước 6

Thực hiện lại bước 3

Đoàn thẩm định theo Quyết định thành lập Đoàn của Sở

Trong vòng 10 ngày làm việc

Biên bản thẩm định

Bước 7

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc Công văn trả lời trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận

Bước 8

Vào sổ, ghi số hiệu, ngày cấp, đóng dấu, chuyển giao kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

Phòng chuyên môn, văn thư

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc Công văn trlời trường hợp từ chi cấp giấy chng nhận

Bước 9

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan/ Giấy CN đủ điều kiện

Tổng số thời gian giải quyết TTHC là 20 ngày làm việc (đi với trường hợp hồ sơ thẩm định đạt)

 

Quy trình số: 41

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời hạn thực hiện

Kết quả/sản phẩm

c 1

Tiếp nhận hồ sơ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp lại, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Công chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo hồ sơ hợp lệ/ Hồ sơ không hợp lệ)

Bước 3

- Tham mưu Lãnh đạo Sở cấp lại Giấy chứng nhận: Do bị mất/hỏng; Do thay đổi tên cơ sở hoặc chủ cơ sở nhưng không thay đổi địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh hoặc Trường hợp từ chối cấp thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

- Trường hp cấp lại do cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung toàn bộ quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực: thủ tục, quy trình cấp lại như cấp lần đầu.

Lãnh đạo phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện/ Công văn trả lời từ chối cấp Giấy chng nhận

Bước 4

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Phó Giám đc phụ trách

0,5 ngày làm việc

Giấy chng nhận đủ điều kiện/ Công văn trả lời trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan/ Giấy chứng nhận đủ điều kiện

Tổng số thời gian giải quyết TTHC là 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 42

Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời hạn thực hiện

Kết quả/sản phẩm

I. Tiếp nhận, thông báo hồ sơ hợp lệ và thời gian kiểm tra kiến thức

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, ghi giấy biên nhận kèm thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra cho tổ chức/cá nhân theo Kế hoạch của phòng chuyên môn hoặc phiếu hẹn

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

01 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ và lập danh sách tham gia xác nhận kiến thức ATTP. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản

Công chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo hồ sơ hợp lệ/ Hồ sơ không hợp lệ)

Bước 3

Tổ chức kiểm tra và đánh giá kết quả thi

Chuyên viên và Lãnh đạo phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

01 ngày làm việc

Danh sách kết quả xác nhận kiến thức và Giấy xác nhận kiến thức ATTP

II. Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm (kể từ ngày tổ chức kiểm tra kiến thc đối với những người đã đạt trên 80% số câu trả lời đúng).

Bước 4

Dự thảo kết quả kiểm tra kiến thức an toàn thực phẩm

Chuyên viên trình Lãnh đạo phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

02 ngày làm việc

Danh sách kết quả xác nhận kiến thức và Giấy xác nhận kiến thức ATTP

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính.

Phó Giám đc phụ trách

01 ngày làm việc

Danh sách kết quả xác nhận kiến thức và Giấy xác nhận kiến thức ATTP

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trkết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Giấy xác nhận kiến thức ATTP

Tng số thời gian giải quyết TTHC là 10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 43

Thủ tục: Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm) (cấp mới, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời hạn thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

01 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

Công chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bổ sung)

Bước 3

Thm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ hợp lệ, xử lý, tham mưu Lãnh đạo phòng cấp giấy phép

Công chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

09 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp)

Bước 4

Tham mưu Lãnh đạo Sở cấp Giấy phép. Trường hợp từ chối cấp thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Lãnh đạo phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

02 ngày làm việc

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp/ Công văn trả lời trường hợp từ chối cấp giấy phép.

Bước 5

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Phó Giám đốc phụ trách

02 ngày làm việc

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp/ Công văn trả li trường hợp từ chối cấp giấy phép.

Bước 6

Xác nhận trên phn mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thi gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan/ Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp/ Công văn trả lời trường hợp từ chối cấp giấy phép.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC là 15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 44

Thủ tục: Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm) do bị mất hoặc bị hỏng.

Trình tcác bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời hạn thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hsơ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hsơ đề nghị cấp lại của doanh nghiệp để cấp lại giấy phép.

Công chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

3,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo hồ sơ hợp lệ/ Hsơ không hợp lệ)

Bước 3

Tham mưu Lãnh đạo Sở cấp lại Giấy phép.

Lãnh đạo phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

01 ngày

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Bước 4

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Phó Giám đốc phụ trách

01 ngày

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan/ Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC là 07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 45

Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời hạn thực hin

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

01 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản

Công chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Hồ sơ không hợp lệ, Văn bản yêu cầu bsung hồ sơ)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ

Công chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo hồ sơ hp lệ)

Bước 4

Tham mưu Lãnh đạo Sở cấp lại Giấy phép. Trường hợp từ chối cấp thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Lãnh đạo phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

01 ngày làm việc

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp/ Công văn trả lời trường hp từ chối cấp giấy phép.

Bước 5

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Phó Giám đốc phụ trách

01 ngày làm việc

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp/ Công văn trả lời trường hợp từ chối cấp giấy phép.

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan/ Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp/Công văn trả lời trường hợp từ chối cấp giấy phép.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC là 07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 46

1. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

2. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời hạn thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

 

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 2

Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ tham mưu thông báo kế hoạch huấn luyện, kiểm tra.

Công chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định và dự thảo Thông báo kế hoạch kiểm tra)

Bước 3

Tổ chức huấn luyện, kiểm tra

- Công chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

- Lãnh đạo phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

10 ngày làm việc

Bài kiểm tra.

Bước 4

Đánh giá kết quả kiểm tra Dự thảo Giấy Chứng nhận

Công chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo dự thảo Giấy chứng nhận)

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận

Bước 6

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Giấy chng nhận

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan/ Kết quả giải quyết THC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng sthời gian giải quyết TTHC là 18 ngày làm việc

 

Quy trình số: 47

1. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

2. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời hạn thực hiện

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, Dự thảo Giấy chứng nhận.

Công chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Dự thảo Giấy chứng nhận)

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Giấy chứng nhận)

Bước 5

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Công Thương

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Giấy chứng nhận)

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan/ Kết quả giải quyết THC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng số thời gian giải quyết TTHC là 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 48

1. Thủ tục: Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thm quyền giải quyết của Sở Công Thương

2. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thm quyền giải quyết của Sở Công Thương

3. Thủ tục: Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời hạn thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Quản lý Thương mại

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo dự thảo Giấy chứng nhận/ Văn bản trả lời trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận)

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Giấy chứng nhận hoặc Văn bản trả lời trong trường hợp không cấp Giấy Chứng nhận.

Bước 5

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Công Thương

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận hoặc Văn bản trả lời trong trường hợp không cấp Giấy Chứng nhận.

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

0,5 ngày làm việc

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Giấy chứng nhận hoặc Văn bản trả lời trong trường hợp không cp Giấy Chứng nhận.)

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan/ Giấy chứng nhận hoặc Văn bản trlời trong trường hợp không cấp Giấy Chứng nhận.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC là 05 ngày làm việc

 

Quy trình số: 49

1. Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

2. Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

3. Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

4. Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

5. Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

Công chức SCông Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo h sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Dự thảo Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận.

Công chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

06 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo dự thảo Giấy chứng nhận/ Văn bản trả lời trong trường hợp từ chối cấp Giấy chng nhận)

Bước 4

Thẩm định ký duyệt hồ sơ để trình Lãnh đạo Sở.

Lãnh đạo phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

03 ngày làm việc

Văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ/ Giấy chứng nhận/ Văn bản trả lời trong trường hợp từ chối cấp Giấy Chứng nhận.

Bước 5

Ký duyệt hồ sơ.

Phó Giám đốc Sở phụ trách

03 ngày làm việc

Văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ/ Giấy chứng nhận/ Văn bản trả lời trong trường hợp từ chối cấp Giấy Chứng nhận.

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan/ Kết quả giải quyết THC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng số thời gian giải quyết TTHC là 15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 50

1. Thủ tục: cấp Giấy chng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

2. Thủ tục: cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

3. Thủ tục: cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

4. Thủ tục: cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bn

5. Thtục: cp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

6. Thủ tục: cấp điều chỉnh Giấy chng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

7. Thủ tục: cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

8. Thủ tục: cấp điều chnh Giấy chng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

9. Thủ tục: cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

10. Thủ tục: cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bsung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo h sơ TTHC)

Bước 3

Thẩm định hồ sơ. Dự tho Giấy chứng nhận.

Công chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Dự tho Giấy chứng nhận)

Bước 4

Thẩm định ký duyệt hồ sơ để trình Lãnh đạo Sở.

Lãnh đạo phòng Kỹ thuật an toàn -Môi trường

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Giấy chứng nhận)

Bước 5

Ký duyệt hồ sơ.

Phó Giám đốc Sở phụ trách

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo Giấy chứng nhận)

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyn kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan/ Kết quả giải quyết THC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tng sthời gian giải quyết TTHC là 07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 51

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 giờ làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy chuyển đến phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

03 giờ làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Thm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu bổ sung bằng văn bản.

- Công chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

- Lãnh đạo phòng Kỹ thuật an toàn

- Môi trường.

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo hồ sơ hợp lệ/ Văn bản đề nghị bsung hồ sơ)

Bước 4

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tổ chức huấn luyện, kiểm tra và Dự thảo Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời trong trường hp không cấp Giấy chứng nhận.

- Công chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

- Lãnh đạo phòng Kỹ thuật an toàn

- Môi trường.

12 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo dự thảo Giấy chứng nhận/ Văn bản trả lời trong trường hp không cấp Giấy chứng nhận)

Bước 5

Thẩm định ký duyệt hồ sơ để trình Lãnh đạo Sở.

Lãnh đạo phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

1,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/ Văn bản trả lời trong trường hợp không cp Giấy Chứng nhận.

Bước 6

Ký duyệt hồ sơ.

Phó Giám đốc Sở phụ trách

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/ Văn bản trả lời trong trường hợp không cấp Giấy Chng nhận.

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công chức, viên chức phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 7

Xác nhận trên phần mm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan/ Kết quả giải quyết THC được trao cho cá nhân, tổ chức

Tổng số thời gian giải quyết TTHC là 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 52

Thủ tục: Cấp giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hin

Kết quả/sn phẩm

Bước 1

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ bằng văn bản

Công chức Phòng Quản lý Công nghiệp

4,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo: Hồ sơ hợp lệ/ Hsơ không hợp lệ)

Bước 3

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, tiến hành thẩm định nội dung hồ sơ, trường hp cần thiết sẽ kiểm tra thực tế tại cơ sở

Công chức Phòng Quản lý Công nghiệp

10 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo: Hồ sơ TTHC đã được thẩm định; Biên bản kiểm tra thực tế (nếu có))

Bước 4

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC; Văn bản thông báo kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Quản lý Công nghiệp

04 ngày làm việc

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo: Hồ sơ TTHC đã được thẩm định; Biên bản kiểm tra thực tế (nếu có); Dự thảo kết quả giải quyết TTHC; Văn bản thông báo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt kết quả TTHC; Văn bản thông báo kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghiệp

06 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo: Hồ sơ TTHC đã được thẩm định; Biên bản kiểm tra thực tế (nếu có); Dự thảo kết quả giải quyết TTHC; Văn bản thông báo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 6

Ký phê duyệt kết quả TTHC và Văn bản thông báo kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương

04 ngày làm việc

Kết quả TTHC và Văn bản thông báo kết quả giải quyết TTHC

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Phòng chuyên môn, Văn thư

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo: Kết quả TTHC; Văn bản thông báo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

* Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải có trách nhiệm thông báo bng văn bản cho Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả (việc trả kết quả không quá một lần)

Công chức Sở Công Thương làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan/ Kết quả TTHC; Văn bản thông báo kết quả giải quyết TTHC.

Tổng thi gian giải quyết TTHC 30 ngày làm việc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 939/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu939/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2019
Ngày hiệu lực29/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 939/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 939/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 939/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu939/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Thành Trí
        Ngày ban hành29/03/2019
        Ngày hiệu lực29/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 939/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 939/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sóc Trăng

           • 29/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực