Quyết định 939/QĐ-UBND

Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 939/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Việc làm Ban Quản lý công nghiệp tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp, tại Tờ trình số 151/TTr-KCN ngày 16 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 (một) thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết ca Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu, đã được công btại:

- Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết ca Ban Quản lý các Khu công nghiệp;

- Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Trưng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Giám đc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chí
nh phủ;
- CT, các PCT UBND tnh;
- CVP, các PCVP UBND
tỉnh;
- Phòng TH (để theo dõi);
- Cổng TT điện tử t
nh;
- Lưu: VT; KSTTHC (MN)
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi b, hủy bỏ TTHC

Ghi chú

01

BLI-289136

Thu hồi giấy phép lao động

Điều 13 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 939/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu939/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2019
Ngày hiệu lực23/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 939/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 939/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Việc làm Ban Quản lý công nghiệp tỉnh Bạc Liêu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 939/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Việc làm Ban Quản lý công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu939/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
     Người kýLê Minh Chiến
     Ngày ban hành23/05/2019
     Ngày hiệu lực23/05/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 939/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Việc làm Ban Quản lý công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 939/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Việc làm Ban Quản lý công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

         • 23/05/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/05/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực