Quyết định 94/2001/QĐ-UB

Quyết định 94/2001/QĐ-UB về cơ chế quản lý và tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 94/2001/QĐ-UB cơ chế quản lý tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, 7, 9, 12 Thủ Đức đã được thay thế bởi Quyết định 75/2010/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 94/2001/QĐ-UB và được áp dụng kể từ ngày 18/10/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 94/2001/QĐ-UB cơ chế quản lý tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, 7, 9, 12 Thủ Đức


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 94/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC ĐỐI VỚI PHƯỜNG THUỘC 5 QUẬN MỚI, GỒM QUẬN 2, QUẬN 7, QUẬN 9, QUẬN 12 VÀ QUẬN THỦ ĐỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 03/CP ngày 06 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ về thành lập quận Thủ Đức, quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và thành lập các phường thuộc các quận mới tại thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Công văn số 6298/KTTH ngày 09 tháng 12 năm 1997 của Chính phủ về một số chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1998 của thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 48 /TCCQ ngày 28 tháng 5 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này quy định về cơ chế quản lý và tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 3
- Thủ tướng Chính phủ
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- UBMTTQTP và các Đoàn thể
- UBND các quận - huyện
- Sở - ngành thành phố
- Ban TCCQ.TP (3b)
- VPHĐ-UB : CPVP, các tổ NCTH
- Lưu (VX)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

 

QUY ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC ĐỐI VỚI PHƯỜNG THUỘC 5 QUẬN MỚI, GỒM QUẬN 2, QUẬN 7, QUẬN 9, QUẬN 12 VÀ QUẬN THỦ ĐỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2001/QĐ-UB ngày ..... tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1:

CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC

Điều 1. Quy định này được áp dụng đối với 47/56 phường thuộc 5 quận mới của quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức (danh sách kèm theo).

Riêng 9/56 phường (danh sách kèm theo) áp dụng đúng cơ chế quản lý phường.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, tổ chức bộ máy và an ninh quốc phòng áp dụng như phường :

2.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường thực hiện theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp ngày 25 tháng 6 năm 1996.

2.2. Về tổ chức bộ máy phường thực hiện theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 99/1998/TTLT ngày 19 tháng 5 năm 1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Quyết định 6303/QĐ-UB-NC ngày 21 tháng 11 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2.3. Dưới phường có tổ dân phố hoặc ấp và tổ nhân dân. Việc xác định tổ dân phố hoặc ấp và tổ nhân dân do Chủ tịch Ủy ban nhân quận quyết định.

Chương 2:

VỀ QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH, QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG

Điều 3. Quản lý thu - chi ngân sách :

Quản lý thu - chi ngân sách của 47 phường được áp dụng như xã : Theo điều 34, điều 35 và điều 36 của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước, các quy định về quản lý ngân sách xã và hoạt động tài chính khác ở xã - phường, thị trấn và các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) thu ngân sách đối với các quận - huyện, phường - xã, thị trấn hàng năm.

Điều 4. Về quản lý đất đai, xây dựng của 47 phường :

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận được phép :

4.1- Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở với định mức đất tối đa không quá mức đất ở theo quy định của pháp luật ;

4.2- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình hoặc cá nhân ;

4.3- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình hoặc cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp ;

4.4- Chấp thuận địa điểm xây dựng nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình và cá nhân.

Việc xác định giá đất để phục vụ cho việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, khi sử dụng đất được căn cứ theo khung giá đất nằm ngoài khu vực đô thị.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Thời gian áp dụng cơ chế quản lý và tổ chức theo cơ chế kết hợp phường và xã của quy định này được thực hiện đến khi đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ban hành quyết định chuyển sang áp dụng như phường.

Điều 6. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức báo cáo kịp thời cho Ban Tổ chức Chính quyền thành phố để trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

DANH SÁCH

CÁC PHƯỜNG ÁP DỤNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC KẾT HỢP PHƯỜNG VÀ XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2001/QĐ-UB ngày ..... tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Phường đô thị : áp dụng cơ chế phường (9 phường)

Quận 7 : 5 phường

1. Phường Tân Quy

2. Phường Tân Kiểng

3. Phường Tân Phong

4. Phường Tân Thuận Đông

5. Phường Tân Thuận Tây

Quận 9 : 2 phường

6. Phường Hiệp Phú

7. Phường Phước Bình

Quận Thủ Đức : 2 phường

8. Phường Bình Thọ

9. Phường Linh Chiểu

(Tổng cộng : 9 phường)

2. Phường đô thị hóa : áp dụng cơ chế kết hợp phường và xã (47 phường)

2.1. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tổ chức bộ máy và an ninh quốc phòng : áp dụng như phường ;

2.2. Quản lý thu - chi ngân sách ; quản lý đất đai, xây dựng : áp dụng kết hợp phường và xã ;

Quận 2 : 11 phường

1. Phường An Phú

2. Phường Thảo Điền

3. Phường An Khánh

4. Phường Bình Khánh

5. Phường Bình An

6. Phường Thủ Thiêm

7. Phường An Lợi Đông

8. Phường Bình Trưng Đông

9. Phường Bình Trưng Tây

10. Phường Cát Lái

11. Phường Thạnh Mỹ Lợi

Quận 7 : 5 phường

12. Phường Phú Mỹ

13. Phường Phú Thuận

14. Phường Bình Thuận

15. Phường Tân Phú

16. Phường Tân Hưng

Quận 9 : 11 phường

17. Phường Phước Long A

18. Phường Phước Long B

19. Phường Tăng Nhơn Phú A

20. Phường Tăng Nhơn Phú B

21. Phường Long Bình

22. Phường Long Phước

23. Phường Long Thạnh Mỹ

24. Phường Long Trường

25. Phường Phú Hữu

26. Phường Tân Phú

27. Phường Trường Thạnh

Quận 12 : 10 phường

28. Phường Đông Hưng Thuận

29. Phường Trung Mỹ Tây

30. Phường Tân Thới Nhất

31. Phường Hiệp Thành

32. Phường Thới An

33. Phường Tân Thới Hiệp

34. Phường Tân Chánh Hiệp

35. Phường Thạnh Lộc

36. Phường Thạnh Xuân

37. Phường An Phú Đông

Quận Thủ Đức : 10 phường

38. Phường Trường Thọ

39. Phường Bình Chiểu

40. Phường Linh Tây

41. Phường Tam Bình

42. Phường Linh Đông

43. Phường Hiệp Bình Chánh

44. Phường Hiệp Bình Phước

45. Phường Tam Phú

46. Phường Linh Xuân

47. Phường Linh Trung

(Tổng cộng : 47 phường)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu94/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2001
Ngày hiệu lực25/10/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 94/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 94/2001/QĐ-UB cơ chế quản lý tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, 7, 9, 12 Thủ Đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 94/2001/QĐ-UB cơ chế quản lý tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, 7, 9, 12 Thủ Đức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu94/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành25/10/2001
        Ngày hiệu lực25/10/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 94/2001/QĐ-UB cơ chế quản lý tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, 7, 9, 12 Thủ Đức

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 94/2001/QĐ-UB cơ chế quản lý tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, 7, 9, 12 Thủ Đức