Quyết định 94/2017/QĐ-UBND

Quyết định 94/2017/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 94/2017/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/2017/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hoá dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLDTBXD ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2452/TTr-SXD ngày 09 tháng 8 năm 2017 và Công văn số 2902/SXD-KT&VLXD ngày 19 tháng 9 năm 2017, Kết quả thẩm định phương án giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại Công văn số 2110/STC-QLGCS ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Sở Tài chính và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 1428/BC-STP ngày 07 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước: căn cứ tình hình thực tế, mức đầu tư và các chi phí liên quan khác, các tổ chức, cá nhân quyết định mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phù hợp và không được vượt quá mức tối đa quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Đối tượng áp dụng:

Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cá nhân, tổ chức được cung ứng dịch vụ vệ sinh đối với rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận phải thực hiện nộp tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng tháng.

Cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Riêng chất thải nguy hại (rác thải y tế, công nghiệp nguy hại) phải thực hiện theo quy định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Mức thu giá tối đa dịch vụ

Các mức thu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, cụ thể: Phụ lục 1: Bảng giá tối đa dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt.

Phụ lục 2: Bảng giá tối đa dịch vụ vệ sinh, thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu về tên dịch vụ, mức thu, phương thức thu.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện và kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2017.

Riêng bảng giá dịch vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt đơn giá tổng hợp công tác thu gom, vận chuyển rác thải đô thị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại và Sản xuất Nam Thành - Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại và Sản xuất Nam Thành - Ninh Thuận và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lưu Xuân Vĩnh

 

PHỤ LỤC 01

BẢNG GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân_dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Đối tượng nộp giá dịch vụ

Đơn vị tính

Mức thu

I

Hộ gia đình

 

 

1

Hộ gia đình không sản xuất kinh doanh, dịch vụ (SXKD - DV) ở các xã nơi có tổ chức hoạt động thu gom rác.

đồng/hộ/tháng

12.000

2

Hộ gia đình không SXKD - DV ở các phường, thị trấn.

đồng/hộ/tháng

18.000

3

Hộ gia đình SXKD - DV (bao gồm cả nhà trẻ quy mô hộ gia đình) ở các xã nơi có tổ chức hoạt động thu gom rác.

- Hộ có mức doanh thu khoán từ 192 triệu đồng/năm trở lên (hoặc từ 16 triệu đồng/tháng trở lên)

đồng/hộ/tháng

50.000

Trong đó: hộ kinh doanh ăn uống

đồng/hộ/tháng

80.000

- Hộ có mức doanh thu khoán từ 60 triệu đến dưới 192 triệu đồng/năm (hoặc từ 5 triệu đến dưới 16 triệu đồng/tháng)

đồng/hộ/tháng

30.000

Trong đó: hộ kinh doanh ăn uống

đồng/hộ/tháng

45.000

- Hộ có mức doanh thu khoán dưới 60 triệu đồng/năm (hoặc dưới 5 triệu đồng/tháng)

đồng/hộ/tháng

25.000

Trong đó: hộ kinh doanh ăn uống

đồng/hộ/tháng

30.000

4

Hộ gia đình SXKD - DV (bao gồm cả nhà trẻ quy mô hộ gia đình) ở các xã, phường, thị trấn.

- Hộ có mức doanh thu khoán từ 192 triệu đồng/năm trở lên (hoặc từ 16 triệu đồng/tháng trở lên)

đồng/hộ/tháng

65.000

Trong đó: hộ kinh doanh ăn uống

đồng/hộ/tháng

100.000

- Hộ có mức doanh thu khoán từ 60 triệu đến dưới 192 triệu đồng/năm (hoặc từ 5 triệu đến dưới 16 triệu đồng/tháng)

đồng/hộ/tháng

50.000

Trong đó: hộ kinh doanh ăn uống

đồng/hộ/tháng

80.000

- Hộ có mức doanh thu khoán dưới 60 triệu đồng/năm (hoặc dưới 5 triệu đồng/tháng)

đồng/hộ/tháng

30.000

Trong đó: hộ kinh doanh ăn uống

đồng/hộ/tháng

50.000

5

Tổ chức hoặc cá nhân được cấp thẩm quyền cho phép sử dụng lề đường, vỉa hè làm điểm kinh doanh (trừ các điểm bán vé số kiến thiết, bán thuốc lá lẻ)

đồng/m2/tháng

3.000

II

Trụ sở làm việc của doanh nghiệp, cơ quan đại diện, đơn vị hành chính, sự nghiệp

1

Có số lao động, CBNV dưới 20 người

đồng/đơn vị/tháng

50.000

2

Có số lao động, CBNV từ 20 người đến 50 người

đồng/đơn vị/tháng

60.000

3

Có số lao động, CBNV trên 50 người

đồng/đơn vị/tháng

100.000

III

Trường học (trừ nhà trẻ, mẫu giáo quy mô hộ gia đình)

đồng/phòng/tháng

12.000

IV

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 

 

 

Cơ sở sản xuất

 

 

1

- Có số lao động dưới 20 người

đồng/cơ sở/tháng

100.000

 

- Có số lao động từ 20 đến 50 người

đồng/cơ sở/tháng

210.000

 

- Có số lao động trên 50 người

đồng/cơ sở/tháng

340.000

 

Cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ

 

 

2

- Cửa hàng kinh doanh thương mại

đồng/cơ sở/tháng

100.000

 

- Nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát

đồng/cơ sở/tháng

250.000

 

Khách sạn, nhà nghỉ

 

 

 

- Nhà nghỉ

đồng/cơ sở/tháng

130.000

 

- Khách sạn

 

 

 

+ Có số phòng từ 10 đến 20 phòng

đồng/cơ sở/tháng

250.000

3

+ Có số phòng từ 21 đến 30 phòng

đồng/cơ sở/tháng

300.000

 

+ Có số phòng từ 31 đến 40 phòng

đồng/cơ sở/tháng

340.000

 

+ Có số phòng từ 41 đến 50 phòng

đồng/cơ sở/tháng

390.000

 

+ Trường hợp kinh doanh khách sạn có số lượng từ 51 phòng trờ lên thì từ số phòng 51 trở đi

đồng/phòng/tháng

6.000

4

Các công trình xây dựng

đồng/m3

330.000

5

Trường họp hộ gia đinh kinh doanh có quy mô lớn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có lượng rác thải lớn (từ 1m3 trở lên/tháng), sử dụng hình thức thu theo hợp đồng

đồng/m3

330.000

V

Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

 

 

1

Siêu thị, trung tâm thương mại

đồng/m3

330.000

 

Chợ

 

 

 

- Người kinh doanh cố định

 

 

 

+ Chợ hạng 1

đồng/quầy/tháng

50.000

 

+ Chợ hạng 2

đồng/quầy/tháng

25.000

 

+ Chợ hạng 3

đồng/quầy/tháng

17.000

2

- Người kinh doanh không cố định

 

 

 

+ Chợ hạng 1

đồng/vị trí/tháng

25.000

 

+ Chợ hạng 2

đồng/vị trí/tháng

13.000

 

+ Chợ hạng 3

đồng/vị trí/tháng

8.000

 

- Chợ đầu mối

đồng/quầy/tháng

50.000

VI

Xe ôtô ở khu vực bến xe, bãi đậu xe:

1

Xe dưới 15 chỗ ngồi

đồng/xe/tháng

50.000

2

Xe trên 15 chỗ ngồi

đồng/xe/tháng

70.000

 

 

 

 

 

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định.

 

PHỤ LỤC 02

BẢNG GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ VỆ SINH, THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT

(Áp dụng đối với khu vực thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Thuận Bắc, huyện Ninh Hải)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Bảng số 1

STT

MÃ HIỆU

THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

ĐVT

ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP (CHƯA CÓ VAT)

1

MT1.01.01

Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày

1km

465.826

2

MT1.02.01

Công tác quét gom rác đường phố bằng thủ công ban đêm (sử dụng xe gom đẩy tay).

10.000m2

970.471

3

MT1.02.02

Công tác quét gom rác hè bằng thủ công ban đêm (sử dụng xe gom đẩy tay).

10.000m2

698.739

4

MT1.03.01

Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công

1km

310.551

5

MT1.05.03

Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm

1km

504.645

6

MT1.06.00

Công tác xúc rác từ bể chứa rác vả xúc rác đổ đống lên xe ôtô bằng thủ công.

1 tấn rác

319.685

7

MT1.07.00

Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công

1 tấn rác

205.512

8

MT2.02.12

Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa diểm đổ rác với cự ly bình quân 25km đến 30km. Xe ép rác 4 tấn

1 tấn rác

231.303

9

MT2.02.13

Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập két lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 25km đến 30km. Xe ép rác 7 tấn

1 tấn rác

199,996

10

MT2.02.14

Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa diểm đổ rác với cự ly bình quân 25km đến 30km. Xe ép rác 10 tấn

1 tấn rác

162,988

11

MT5.02.02

Công tác tưới nước rửa đường xe 5m3

km

338.546

12

MT5.03.01

Công tác vận hành hệ thống bơm nước hồ, nước sông, nước ngầm từ giếng cung cấp nước rửa đường.

100 m3

243.543

* Bảng giá dịch vụ được ban hành kèm theo Quyết định này là giá tối đa để UBND các huyện, thành phố thương lượng, ký kết hợp đồng thu gom vận chuyển rác sinh hoạt với các đơn vị làm dịch vụ.

* Khi cự ly thu gom và vận chuyển (của các mã hiệu MT2.02.12; MT2.02.13; MT2.02.14) thay đổi thì đơn giá tổng hợp thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly L (Km)

Hệ số

L ≤ 15

0,779

15 < L ≤ 20

0,820

20 < L ≤ 25

0,910

25 < L ≤ 30

1,000

30 < L ≤ 35

1,066

35 < L ≤ 40

1,131

40 < L ≤ 45

1,189

45 < L ≤ 50

1,238

50 < L ≤ 55

1,287

55 < L ≤ 60

1,328

60 < L ≤ 65

1,361

 

BẢNG GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ VỆ SINH, THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT

(Áp dụng đối với các huyện còn lại)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Bảng số 2

STT

MÃ HIỆU

THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

ĐVT

ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP (CHƯA CÓ VAT)

1

MT1.01.01

Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày

1km

386.845

2

MT1.02.01

Công tác quét gom rác đường phố bằng thủ công ban đêm (sử dụng xe gom đẩy tay).

10.000m2

805.928

3

MT1.02.02

Công tác quét gom rác hè bằng thủ công ban đêm (sử dụng xe gom đẩy tay).

10.000m2

580.268

4

MT1.03.01

Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công

1km

257.897

5

MT1.05.03

Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm

1km

419.082

6

MT1.06.00

Công tác xúc rác từ bể chứa rác và xúc rác đổ đống lên xe ôtô bằng thủ công.

1 tấn rác

282.075

7

MT1.07.00

Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công

1 tấn rác

181.334

8

MT2.02.12

Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa diểm đổ rác với Cự ly bình quân 30km đến 35km. Xe ép rác 4 tấn

1 tấn rác

235.659

9

MT2.02.13

Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 30km đến 35km. Xe ép rác 7 tấn

1 tấn rác

204.690

10

MT2.02.14

Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa diểm đổ rác với cự ly bỉnh quân 30km đến 35km. Xe ép rác 10 tấn

1 tấn rác

167.339

11

MT5.02.02

Công tác tưới nước rửa đường xe 5m3

km

329.734

12

MT5.03.01

Công tác vận hành hệ thống bơm nước hồ, nước sông, nước ngầm từ giếng cung cấp nước rửa đường.

100m3

217.883

Ghi chú:

* Bảng giá dịch vụ được ban hành kèm theo Quyết định này là giá tối đa để UBND các huyện thương lượng, ký kết hợp đồng thu gom vận chuyển rác sinh hoạt với các đơn vị làm dịch vụ.

* Khi cự ly thu gom và vận chuyển (của các mã hiệu MT2.02.12; MT2.02.13; MT2.02.14) thay đổi thì đơn giá tổng hợp thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly L (Km)

Hệ số

L ≤ 15

0,731

15 < L ≤ 20

0,769

20 < L ≤ 25

0,854

25 < L ≤ 30

0,938

30 < L ≤ 35

1,000

35 < L ≤ 40

1,062

40 < L ≤ 45

1,115

45 < L ≤ 50

1,162

50 < L ≤ 55

1,208

55 < L ≤ 60

1,246

60 < L ≤ 65

1,277

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 94/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/09/2017
Ngày hiệu lực 08/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 94/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 94/2017/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Ninh Thuận


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 94/2017/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Ninh Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 94/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành 28/09/2017
Ngày hiệu lực 08/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 94/2017/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Ninh Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 94/2017/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Ninh Thuận