Quyết định 94/QĐ-TANDTC

Quyết định 94/QĐ-TANDTC về Kế hoạch triển khai Dự án "Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam” năm 2019 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 94/QĐ-TANDTC 2019 Dự án Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG TÍNH MINH BẠCH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN VIỆT NAM” NĂM 2019

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-TANDTC ngày 21/3/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Dự án Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam” năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Giám đốc Học viện Tòa án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, thành viên của Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Đ/c Nguyễn Hòa Bình, CA TANDTC (để b/c);
-
Các Phó Chánh án TANDTC (để biết);
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);
- Lưu: VT, Vụ
HTQT.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thúy Hiền

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG TÍNH MINH BẠCH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN VIỆT NAM” NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-TANDTC ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân dân ti cao)

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Dự án Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xtại Tòa án Việt Nam theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phù hợp với Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư Dự án đã được phê duyệt.

2. Yêu cầu:

Xác định cụ thể phạm vi, mục đích, yêu cầu và các hoạt động của Dự án; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chtrì, phối hợp trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

II. Nội dung kế hoạch

1. Xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư Dự án

Chủ trì:

Vụ Hợp tác quốc tế

Đơn vị phối hợp:

Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Học viện Tòa án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

Thời gian thực hiện:

Tháng 3/2019.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Qun lý Dự án

Chủ trì:

Vụ Hợp tác quốc tế

Đơn vị phối hợp:

Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Học viện Tòa án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

Thời gian thực hiện:

Tháng 3/2019.

3. Tổ chức Lra mắt phiên họp Ban Chỉ đạo và Ban Qun lý Dự án

Chủ trì:

Ban Chđạo, Ban Quản lý Dự án

Đơn vị phối hợp:

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Học-viện Tòa án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Báo Công lý, Cổng thông tin điện tử, Tạp chí Tòa án nhân dân.

Thời gian thực hiện:

Tháng 4/2019.

4. Tổ chức Lễ khởi động Dự án

Chủ trì:

Vụ Hợp tác quốc tế

Đơn vị phối hợp:

Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Học viện Tòa án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, các Cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện:

Tháng 4/2019.

5. Tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn tại Hàn Quốc về công ngh thông tin và hành chính tư pháp

Chủ trì:

Vụ Hợp tác quốc tế

Đơn vị phối hợp:

Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

Thời gian thực hiện:

Tháng 4/2019.

6. Tổ chức Tọa đàm của Nhóm nghiên cu chung nhằm hỗ trợ xây dựng văn bản pháp luật tại Việt Nam (Luật Hòa gii, đối thoại tại Tòa án)

Chủ trì:

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

Đơn vị phối hợp:

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng, Học viện Tòa án, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện:

Tháng 5/2019

 

7. Tổ chức khóa tập huấn về hòa giải cho các hòa giải viên

Chủ trì:

Vụ Hợp tác quốc tế

Đơn vị phối hợp:

Tòa án nhân dân tnh Thanh Hóa, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An và đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện:

Tháng 5/2019.

8. Tiến hành nghiên cứu, xây dựng và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ quản án

Chủ trì:

Vụ Tổng hợp

Đơn vị phối hợp:

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện:

Từ tháng 5/2019 đến Quý I/2020.

9. Tổ chức Hội thảo Nhóm nghiên cứu chung htrợ xây dựng văn bản pháp luật tại Hàn Quốc (Luật Hòa giải, đối thoi tại Tòa án)

Chủ trì:

Vụ Hợp tác quốc tế

Đơn vị phối hợp:

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng, các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện:

Tháng 6/2019.

10. Tiến hành nghiên cu, lập kế hoạch điện thóa các công việc trong quy trình quản án

Chủ trì:

Vụ Tổng hợp

Đơn vị phối hợp:

Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện:

Quý IV/2019.

11. Tổ chức tìm hiểu về phát triển án lệ và tìm hiểu, tập huấn kỹ năng viết bn án tại Hàn Quốc

Chủ trì:

Vụ Hợp tác quốc tế

Đơn vị phối hợp:

Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện:

Tháng 8/2019.

12. Tổ chức khóa đào tạo trung hạn về 03 chủ đề liên quan đến dân scó yếu tnước ngoài, phá sn xuyên quốc gia và thương mại quốc tế tại Hàn Quốc

Chủ trì:

Vụ Hợp tác quốc tế

Đơn vị phối hợp:

Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện:

Từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019.

13. Tổ chức Hội tho về tăng cường năng lực ging viên của Học viện Tòa án tại Việt Nam

Chủ trì:

Học viện Tòa án

Đơn vị phối hợp:

Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện:

Tháng 9/2019.

14. Tổ chức đào tạo ngắn hạn về mô hình quản lý hành chính của Tòa án ti Hàn Quốc

Chủ trì:

Vụ Hợp tác quốc tế

Đơn vị phối hợp:

Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, và các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện:

Tháng 10/2019.

15. Tổ chức tập huấn tăng cường năng lực công nghệ thông tin ti Việt Nam

Chủ trì:

Vụ Hợp tác quốc tế

Đơn vị phối hợp:

Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, và các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện:

Tháng 12/2019.

16. Giám sát, đánh giá tính khả thi của hệ thống qun lý án và kế hoạch đin tử hóa quy trình quản lý án

Chủ trì:

Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án

Đơn vị phối hợp:

Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, và các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện:

Từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019.

17. Tng kết đánh giá kết quả đạt được năm 2019

Chủ trì:

Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án

Đơn vị phối hợp:

Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Báo Công lý, Cng thông tin điện tử, Tạp chí Tòa án nhân dân và các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện:

Tháng 12/2019.

III. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Dự án thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng

1.2. Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án và là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

1.3. Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Học viện Tòa án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch và các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thhiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí từ vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Tòa án nhân dân tối cao

Cục Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế bố trí kinh phí và các điều kiện vật chất khác đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94/QĐ-TANDTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu94/QĐ-TANDTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2019
Ngày hiệu lực15/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 94/QĐ-TANDTC

Lược đồ Quyết định 94/QĐ-TANDTC 2019 Dự án Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 94/QĐ-TANDTC 2019 Dự án Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu94/QĐ-TANDTC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành15/05/2019
        Ngày hiệu lực15/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 94/QĐ-TANDTC 2019 Dự án Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 94/QĐ-TANDTC 2019 Dự án Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử

             • 15/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực