Quyết định 940/QĐ-UBND

Quyết định 940/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 940/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới khám chữa bệnh Sở y tế Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 940/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA S Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1311/TTr-SYT ngày 09/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên (có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT. T
nh y;
-
TT. HĐND tỉnh;
- TT Công báo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX
NNT.

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Phần I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tnh Điện Biên.

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

2

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của S Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

3

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

5

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

6

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

7

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tnh Điện Biên.

TT

S hồ sơ

 

Tên thủ tục hành chính

 

Tên VBQPPL quy định nội dung, sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

T-DBI-285566-TT

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

2

T-DBI-285569-TT

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

3

T-DBI-285576-TT

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

4

T-DBI-285577-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

5

T-DBI-285581-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thm quyền của Sở y tế.

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

6

T-DBI-285584-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

7

T-DBI-285585-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

8

T-DBI-285592-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

9

T-DBI-285586-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

10

T-DBI-285593-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

11

T-DBI-285595-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

12

T-DBI-285562-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

13

T-DBI-285596-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

14

T-DBI-285589-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-quang thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

15

T-DBI-285578-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

16

T-DBI-285594-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

17

T-DBI-285604-TT

Công b cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

18

T-DBI-285579-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

19

T-DBI-285580-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

20

T-DBI-285583-TT

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

21

T-DBI-285582-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ s khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

STT

S hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Lĩnh vực

quan thực hiện

1

T-DBI-285588-TT

Kiểm tra để công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

Nghị định số 109/2016/NĐ -CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

2

T-DBI-285590-TT

Công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác trong khám bệnh, chữa bệnh

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

3

T-DBI-285591-TT

Công nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

4

T-DBI-285597-TT

Đăng ký hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 940/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu940/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2017
Ngày hiệu lực12/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 940/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 940/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới khám chữa bệnh Sở y tế Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 940/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới khám chữa bệnh Sở y tế Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu940/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành12/10/2017
        Ngày hiệu lực12/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 940/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới khám chữa bệnh Sở y tế Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 940/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới khám chữa bệnh Sở y tế Điện Biên

            • 12/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực