Quyết định 940/QĐ-UBND

Quyết định 940/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 940/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 940/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2017 - 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 858/TTr-SGDĐT ngày 13/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau như sau:

1. Ngày tựu trường: Ngày 26/8/2019.

2. Ngày khai giảng: Ngày 05/9/2019.

3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I:

3.1. Cấp mầm non: Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 10/01/2020 (gồm 18 tuần thực học và 01 tuần dành cho các hoạt động khác).

3.2. Cấp tiểu học: Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 10/01/2020 (gồm 18 tuần thực học và 01 tuần dành cho các hoạt động khác).

3.3. Cấp THCS và THPT: Từ ngày 05/9/2019 đến ngày 11/01/2020 (gồm 19 tuần thực học và 01 tuần dành cho các hoạt động khác).

3.4. Giáo dục thường xuyên: Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 28/12/2019 (gồm 16 tuần thực học và 01 tuần dành cho các hoạt động khác).

4. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II:

4.1. Cấp mầm non: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 23/5/2020 (gồm 17 tuần thực học và nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định).

4.2. Cấp tiểu học: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 23/5/2020 (gồm 17 tuần thực học và nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định).

4.3. Cấp THCS và THPT: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 30/5/2020 (gồm 18 tuần thực học và nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định).

4.4. Giáo dục thường xuyên: Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 02/5/2020 (gồm 16 tuần thực học và nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định).

5. Nghỉ Tết, Lễ và các ngày nghỉ khác:

Thực hiện theo đúng quy định của nhà nước và có thông báo cụ thể vào trước từng kỳ nghỉ.

6. Kết thúc năm học:

Các cấp học kết thúc năm học, tổ chức tổng kết năm học chậm nhất là ngày 30/5/2020.

7. Ngày thi học sinh giỏi; ngày xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS; thi THPT quốc gia năm 2020:

7.1. Thi chọn học sinh lớp 12 cấp tỉnh: Ngày 06/10/2019.

7.2. Thi chọn thành lập đội tuyển học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia: Ngày 27/10/2019.

7.3. Thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11 cấp tỉnh: Ngày 19/4/2020.

7.4. Thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh: Ngày 10, 11/01/2020.

7.5. Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh: Ngày 29/3/2020.

7.6. Thi thử trung học phổ thông quốc gia: Ngày 11, 12, 13/5/2020.

7.7. Thi trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7.8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS: Hoàn thành trước ngày 30/5/2020.

7.9. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian tổ chức các hoạt động khác của ngành giáo dục theo thẩm quyền và quy định.

8. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021:

Hoàn thành tuyển sinh các lớp học mầm non, lớp 1 của cấp tiểu học, lớp 6 của cấp trung học cơ sở và lớp 10 của cấp trung học phổ thông trước ngày 01/8/2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 theo nội dung tại Điều 1 của Quyết định này và các nội dung khác có liên quan theo quy định tại Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2017-2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (VIC);
- LĐVP UBND tỉnh (VIC);
- Cổng TTĐT tỉnh (VIC);
- KGVX (Đ70-VIC);
- Lưu: VT, Đ70.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 940/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu940/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2019
Ngày hiệu lực06/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 940/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 940/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 940/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu940/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành06/06/2019
        Ngày hiệu lực06/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 940/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 940/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non Cà Mau

            • 06/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực