Quyết định 941/QĐ-BKHCN

Quyết định 941/QĐ-BKHCN năm 2016 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 941/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học tuyên tuyền phổ biến kiến thức năng suất chất lượng 2016


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” ĐỂ TUYỂN CHỌN, XÉT GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2016 thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tại Biên bản họp ngày 08/4/2016 (Hội đồng thành lập theo Quyết định số 711/QĐ-BKHCN ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ);

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh Mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (Nhóm nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng) để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2017 (Chi Tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao cho Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

1. Tổ chức thông báo nội dung các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

2. Tổ chức các Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ theo các quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn, xét giao trực tiếp.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TĐC.
  

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG” TUYỂN CHỌN, XÉT GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017
NHÓM NHIỆM VỤ: TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG)
(Kèm theo Quyết định số: 941QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng Mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Thời gian thực hiện

Phương thức tổ chức thực hiện

1

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng trên báo chí năm 2017

Phổ biến rộng rãi thông tin, kiến thức về năng suất chất lượng và phong trào nâng cao năng suất chất lượng cho mọi đối tượng thông qua phương tiện báo chí.

- Các chuyên đề về năng suất chất lượng (NSCL), Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) đăng tải trên Tạp chí TCĐLCL;

- Các tin bài về NSCL, GTCLQG trên chuyên Mục NSCL của Báo điện tử Vietq.vn;

- Các Chương trình giao lưu trực tuyến NSCL, GTCLQG trên Vietq.vn (02 Chương trình/Quý);

- Các video clip tuyên truyền về NSCL, GTCLQG đăng tải trên Vietq.vn, 05 báo điện tử lớn (VTC new, Diễn đàn doanh nghiệp, Công thương, Đời sống Pháp luật, Tin mới) và trên mạng xã hội (face book, Youtube) – 20 video;

- Các chuyên đề về NSCL được xây dựng và đăng trên Báo Diễn đàn Doanh nghiệp (2 chuyên đề/tháng).

Yêu cầu:

- Tập trung tuyên truyền về hoạt động của Chương trình, dự án NSCL; về các mô hình Điểm, doanh nghiệp điển hình  áp dụng thành công các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng (HT/CC); về lợi ích của áp dụng các HT/CC; lợi ích của GTCLQG đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.... (Tôn vinh và chia sẻ kinh nghiệm thành công của ít nhất 100 doanh nghiệp áp dụng HT/CC và/hoặc được trao tặng GTCLQG);

- Kịch bản, nội dung các Chương trình giao lưu trực tuyến được Tổng cục TCĐLCL thẩm định, phê duyệt).

12 tháng

Giao trực tiếp cho Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng trên truyền hình năm 2017

Phổ biến rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp, xã hội về hoạt động của Chương trình NSCL, những kiến thức cơ bản về nâng cao nâng cao năng suất chất lượng (NSCL); định hướng người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, hàng hóa (SPHH) sản xuất trong nước.

- Các chuyên đề về NSCL (dưới dạng tiểu phẩm) được xây dựng và phát sóng trên kênh VTV3 (2 tuần/1 chương trình;); 

- Clip quảng cáo về Giải thường Chất lượng Quốc gia (phát trước Lễ trao giải, trên kênh VTV1/VTV3);

- Các Phóng sự về doanh nghiệp được tư vấn áp dụng thành công các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL thuộc Chương trình phát sóng trên (VTV1/VTC2/TTX/VTC) : 04 phóng sự.

(Yêu cầu: Kịch bản, nội dung tuyên truyền được Tổng cục TCĐLCL thẩm định, phê duyệt).

12 tháng

Tuyển chọn

3

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng thông qua tổ chức sự kiện và phát hành ấn phẩm quảng bá năm 2017

Thúc đẩy trao đổi thông tin, phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao năng suất chất lượng

 

- Các Hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm triển khai áp dụng các HTQL, công cụ cải tiến NSCL:

+ 01 hội thảo về chủ đề “Năng suất Chất lượng-nền tảng Cạnh tranh và Phát triển bền vững”;

+ 02 hội thảo chuyên đề về kinh nghiệm triển khai áp dụng các hệ thống, công cụ cải tiến NSCL;

- Các Poster quảng bá về NSCL (01 poster về Chương trình NSCL và 01 poster về công cụ cải tiến NSCL);

- Các cuốn sách giới thiệu về kiến thức NSCL và các điển hình thành công về nâng cao NSCL (02 đầu sách).

Yêu cầu: Các cuốn sách, poster được Tổng cục TCĐLCL thẩm định, phê duyệt.

12 tháng

Tuyển chọn

Tổng số: 03 nhiệm vụ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 941/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu941/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 941/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 941/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học tuyên tuyền phổ biến kiến thức năng suất chất lượng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 941/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học tuyên tuyền phổ biến kiến thức năng suất chất lượng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu941/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 941/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học tuyên tuyền phổ biến kiến thức năng suất chất lượng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 941/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học tuyên tuyền phổ biến kiến thức năng suất chất lượng 2016

            • 22/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực