Quyết định 941/QĐ-UBND

Quyết định 941/QĐ-UBND năm 2017 về bãi bỏ Quyết định 946/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch địa điểm kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 941/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 946/QĐ-UBND địa điểm kinh doanh Karaoke Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN N
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941/QĐ-UBND

Bc Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 946/QĐ-UBND NGÀY 18/7/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 55/TTr-SVHTTDL ngày 08/11/2017 và Báo cáo số 586/BC-SKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch địa điểm kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Điều 2. Giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng Hướng dẫn cấp phép, quản lý đối với hoạt động kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VP Chính phủ;
- Các Bộ: VH,TT&DL; Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐN
D tỉnh;
- Chủ tịch, các PC
T UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh; VP HĐND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 941/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu941/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2017
Ngày hiệu lực27/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 941/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 941/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 946/QĐ-UBND địa điểm kinh doanh Karaoke Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 941/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 946/QĐ-UBND địa điểm kinh doanh Karaoke Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu941/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLê Ánh Dương
        Ngày ban hành27/12/2017
        Ngày hiệu lực27/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 941/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 946/QĐ-UBND địa điểm kinh doanh Karaoke Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 941/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 946/QĐ-UBND địa điểm kinh doanh Karaoke Bắc Giang

            • 27/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực