Quyết định 941/QĐ-UBND

Quyết định 941/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 941/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm nông nghiệp Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 99/TTr-SNN ngày 20/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Mục tiêu chung

1. Xác định được các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật mà người dân sử dụng trên địa bàn tỉnh; xây dựng 07 vùng sản xuất rau, quả an toàn để cuối năm 2018 công bố vùng sản xuất rau an toàn với hai chỉ tiêu là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và hàm lượng Nitrat trên các loại rau quả: dưa hấu, dưa leo và kiệu, khổ qua, rau muống, ớt. Mỗi địa phương lựa chọn 01 vùng sản xuất rau tương đối tập trung, liền vùng có số hộ nông dân tham gia khoảng 30 hộ; tiến tới xóa bỏ hiện tượng sản xuất rau hai luống, đảm bảo nguồn cung ứng rau an toàn cho thị trường tiêu thụ tại địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng chuỗi truy xuất nguồn gốc thịt heo an toàn để xuất ra ngoài tỉnh; tăng cường kiểm tra, kiểm soát sản phẩm động vật trên cạn; đến cuối năm 2018 thịt heo trên địa bàn thành phố Quy Nhơn an toàn và không còn điểm giết mổ heo chết.

3. Giám sát được chất bảo quản và độ tươi thủy sản trên tàu cá. Kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm tại các cảng cá, đến cuối năm 2018 phải xây dựng được Cảng cá Quy Nhơn, Cảng cá Đề Gi an toàn đạt loại A. Tiếp tục kiểm tra, giám sát, tập huấn bổ sung để xác định sản phẩm tôm nuôi tại vùng Đông Điền an toàn, không có dư lượng kháng sinh, kháng sinh cấm. Kiểm tra, khắc phục các khuyến cáo của EU liên quan đến an toàn thực phẩm.

4. Giám sát triệt để việc bơm tạp chất agar vào tôm nguyên liệu trên địa bàn huyện Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn. Kiểm tra và giám sát để công bố sản phẩm chả cá an toàn với chất cấm (hàn the), mắm ruốc an toàn với phẩm màu công nghiệp tại thành phố Quy Nhơn.

5. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm các quy định về dư lượng kháng sinh và các chất độc hại giảm 10%; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A, B tăng 10% so với năm 2017; kiểm soát an toàn thực phẩm trong chuỗi được thiết lập.

II. Nội dung triển khai

1. Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Xác định hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật thường sử dụng trên rau của nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất rau an toàn (đối với 02 chỉ tiêu: Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và hàm lượng Nitrat).

- Giám sát, cảnh báo về an toàn thực phẩm (dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và Nitrat) tại các vùng hỗ trợ sản xuất rau an toàn (7 vùng), tại các vùng sản xuất rau đại trà lân cận (7 vùng), tại các chợ.

- Mua thiết bị, các test kit kiểm tra nhanh (phục vụ công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn về an toàn thực phẩm: Mua máy tính, máy chiếu, hóa chất, dụng cụ…).

- Một số nhiệm vụ khác có liên quan.

2. Lĩnh vực Chăn nuôi và thú y

- Hướng dẫn Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn cho các trang trại, gia trại, cơ sở thu gom heo về chuỗi sản xuất, cung ứng thịt an toàn; tiến hành triển khai công tác thực hiện cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đối với các hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ. Phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn tiến hành xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ

thịt heo an toàn tại thành phố Quy Nhơn; xây dựng các điểm quầy bán thịt heo đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra dư lượng kháng sinh, vi sinh vật, chất cấm trong thịt khi lưu thông trên thị trường, điểm thu gom heo và lò mổ.

- Tập huấn cho các chủ trang trại, chủ thu gom, giết mổ và kinh doanh thịt an toàn thực phẩm.

- Hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm soát việc giết mổ, mua bán heo bệnh, chết trên thị trường (chủ yếu tập trung tại thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, các huyện Tuy Phước, Hoài Nhơn và Hoài Ân).

- Một số nhiệm vụ khác có liên quan.

3. Lĩnh vực Thủy sản

- Tập huấn kỹ thuật Nuôi trồng thủy sản an toàn thực phẩm. Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm tàu cá và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác cho chủ tàu, thuyền trưởng, tàu cá. Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cảng cá cho cán bộ, nhân viên cảng cá và người buôn bán, dịch vụ trong cảng cá.

- Lấy mẫu và phân tích mẫu kiểm tra dư lượng kháng sinh, hóa chất cấm sử dụng, kháng sinh hạn chế sử dụng trên tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại các vùng nuôi ven đầm (huyện Tuy Phước, Hoài Nhơn) và vùng nuôi trên cát (huyện Phù Cát).

- Thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho tàu cá tại cảng cá trong tỉnh.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại cảng Đề Gi. Duy trì cảng Đề Gi đạt loại A về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Một số nhiệm vụ khác có liên quan.

4. Lĩnh vực sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản

- Giám sát, cảnh báo chung an toàn thực phẩm theo kế hoạch hành động an toàn thực phẩm năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Quyết định số 219/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/01/2018); giám sát hàn the trong sản phẩm chả cá, phẩm màu công nghiệp trong mắm ruốc tại thành phố Quy Nhơn, tạp chất (Agar) trong tôm nguyên liệu tại huyện Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn; giám sát định kỳ và nhân rộng các điểm bán sản phẩm an toàn được xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (theo Quyết định số 3075/QĐ- BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Thông tin truyền thông về an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là Đài truyền thanh các địa phương trong lĩnh vực Nông nghiệp về tác hại của việc sử dụng chất cấm, hàn the trong sản xuất chả cá, phẩm màu công nghiệp trong sản xuất mắm ruốc; tác hại của việc bơm tạp chất (Agar) vào tôm nguyên liệu trên địa bàn huyện Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn.

- Đào tạo, tập huấn về an toàn thực phẩm và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ địa phương làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại địa phương. Tổ chức tập huấn cho các hộ sản xuất chả cá, mắm ruốc, cơ sở thu mua tôm nguyên liệu.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Hậu kiểm việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm (hàn the trong chả cá, phẩm màu công nghiệp trong mắm ruốc, tạp chất agar trong tôm nguyên liệu...).

- Trang thiết bị phục vụ giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, tập huấn, bảo quản mẫu (test kit, máy tính, máy chiếu…).

- Một số nhiệm vụ khác có liên quan theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

5. Thanh tra, kiểm tra liên Ngành, liên cơ quan trong các dịp lễ tết, tháng hành động vì an toàn thực phẩm… theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT.

III. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện năm 2018: 3.763.000.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm sáu mươi ba triệu đồng chẵn); trong đó:

1. Nguồn ngân sách 3.212.000.000 đồng đã giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT (nguồn kinh phí thuộc Chương trình Mục tiêu Y tế và Dân số năm 2017 và 2018; kinh phí Đề án Tăng cường năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030).

2. Nguồn kinh phí lồng ghép từ các dự án: 551.000.000 đồng (Dự án RAT: 400.000.000 đồng và Dự án LCASP: 151.000.000 đồng).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch và dự toán chi tiết để thực hiện Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 do UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công Thương, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Châu

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 941/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu941/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2018
Ngày hiệu lực23/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 941/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 941/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm nông nghiệp Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 941/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm nông nghiệp Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu941/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành23/03/2018
        Ngày hiệu lực23/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 941/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm nông nghiệp Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 941/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm nông nghiệp Bình Định

           • 23/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực