Quyết định 942/QĐ-HQQN

Quyết định 942/QĐ-HQQN năm 2017 về Quy chế hoạt động Trang thông tin Fanpage của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 942/QĐ-HQQN 2017 Quy chế Trang thông tin Fanpage của Cục Hải quan Quảng Ninh


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 942/QĐ-HQQN

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG THÔNG TIN FANPAGE CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/9/2006;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Chương trình triển khai số 3180/CTr-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh về đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương tỉnh Quảng Ninh (DDCI) năm 2017; Kế hoạch 731/KH-HQQN ngày 30/03/2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành (DDCI) của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-HQQN ngày 23/5/2017 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Nhóm triển khai chương trình giám sát ý kiến xã hội thông qua các cở sở dữ liệu trực tuyến của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động Trang thông tin Fanpage của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017.

Điều 3. Lãnh đạo Cục, Chánh Văn phòng, Trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Tổng cục Hải quan
(thay báo cáo);
- UBND tỉnh (IPA)
(thay báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (đ
chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP, Tổ DDCI (3b).

CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Khắng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG THÔNG TIN FANPAGE CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 942/QĐ-HQQN ngày 27/9/2017 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về phương thức tổ chức và quản lý hoạt động trang thông tin fanpage của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trên mạng xã hội facebook;

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả công chức, người lao động của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; các bộ phận, cá nhân trực tiếp tham gia xây dựng, quản lý, vận hành, tương tác trên trang thông tin fanpage của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Tên, địa chỉ, hình đại diện, ảnh bìa của trang thông tin fanpage Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

1. Trang thông tin fanpage trên mạng xã hội facebook của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh gọi tắt là Trang Fanpage Cục, có nhận diện thương hiệu: DDCI Hải Quan do Cục Hải quan Quảng Ninh là cơ quan chủ quản.

2. Trang thông tin DDCI Hải Quan có địa chỉ Internet: https://www. facebook.com/DDCI-Hai-Quan

3. Tên Ddci Hải Quan là tài khoản cá nhân của Cục Hải quan tỉnh do Trưởng Ban Biên tập Trang Fanpage Cục trực tiếp quản lý; có địa chỉ: https://www.facebook.com/quangninh.haiquan.

4. Hình đại diện của trang DDCI Hải Quan: là Logo Hải quan Việt Nam phía dưới có dòng chữ “HẢI QUAN QUẢNG NINH”

5. Hình bìa: Căn cứ tình hình thực tế và nội dung cần tuyên truyền, Ban Biên tập lựa chọn hình ảnh tiêu biểu của Cục Hải quan tỉnh trình Cục trưởng quyết định.

Điều 3. Chức năng của Trang Fanpage Cục

1. Cung cấp, trao đổi thông tin chính thức của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thông qua mạng xã hội facebook;

2. Công khai quy trình thủ tục hải quan; Các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan; Các chế độ chính sách quản lý của nhà nước có liên quan đến hoạt động quản lý của cơ quan Hải quan.

3. Hỗ trợ doanh nghiệp; Hướng dẫn, giải đáp chính sách pháp luật về hải quan cho tổ chức cá nhân trực tuyến trên mạng xã hội.

4. Tuyên truyền các mặt công tác, các hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

Điều 4. Quản lý hoạt động của Trang Fanpage Cục

1. Trang Fanpage Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

2. Văn phòng Cục có trách nhiệm giúp Cục trưởng quản lý, điều hành toàn diện hoạt động của Trang Fanpage Cục đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

3. Ban biên tập chịu trách nhiệm quản trị, vận hành và nội dung đăng tải trên Trang Fanpage Cục; Tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Trang Fanpage Cục được quy định tại chương II của Quy chế này.

4. Mọi hoạt động của Trang Fanpage Cục phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về thông tin tuyên truyền và quản lý thông tin trên internet;

5. Thông tin đưa lên Trang Fanpage Cục phải được kim chứng đảm bảo tính thời sự, chính xác, khách quan.

Điều 5. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Trang Fanpage Cục trích tnguồn kinh phí quản lý hành chính của Cục Hải quan tỉnh, được sử dụng cho các nhiệm vụ sau:

a) Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị.

b) Thuê phương tiện, máy móc thiết bị; thuê quay, dựng video clip theo yêu cầu của kịch bản.

c) Đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật nghiệp vụ.

d) Thù lao, nhuận bút.

2. Mức chi thực hiện theo quy định của ngành Hải quan.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP TRANG FANPAGE CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH

Điều 6. Tổ chức Trang Fanpage Cục

1. Ban Biên tập Trang Fanpage Cục do Cục trưởng thành lập gồm có 01 Trưởng ban, một số Phó Trưởng ban và các thành viên.

2. Ban Biên tập đặt tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh do 01 Phó Chánh Văn phòng trực tiếp phụ trách;

3. Các thành viên Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm theo sphân công của Trưởng ban.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban biên tập Trang Fanpage Cục

1. Nhiệm vụ:

- Tổ chức tng hợp thông tin, xây dựng, biên tập, đăng bài trên Trang Fanpage Cục; là đầu mối trả lời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp về các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan tỉnh trên Trang Fanpage Cục.

- Phối hợp với Tổ công tác DDCI của Cục Hải quan tỉnh tham mưu giúp Cục trưởng triển khai thực hiện các giải pháp về cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cấp tỉnh (PCI); cấp Sở, Ngành, địa phương (DDCI) và cấp cơ sở của Cục Hải quan tỉnh (CDCI).

- Phối hợp với Tổ công tác DDCI của Cục Hải quan tỉnh và Tổ công tác PCI của Tỉnh trao đổi, cập nhật thông tin, dữ liệu, tuyên truyền các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI, CDCI.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc cung cấp thông tin, dữ liệu cho Trang Fanpage Cục; Hướng dẫn các đơn vị, công chức, người lao động cách sử dụng, tương tác trên Trang Fanpage Cục.

- Yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc giải quyết, trả lời các phản ánh, vướng mắc khi có phản hi của doanh nghiệp, cá nhân thông qua mạng xã hội về những vấn đề có liên quan đến thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh.

- Tham mưu đề xuất các chủ trương, kế hoạch và giải pháp để phát triển Trang Fanpage Cục.

- Tham gia, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các tập th, cá nhân trong hoạt động của Trang Fanpage Cục.

- Xây dựng và phbiến Nội quy đối với các thành viên khi tham gia tương tác trên Trang Fanpage Cục.

- Theo dõi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý kịp thời các Trang Fangage giả mạo Trang Fanpage Cục và các Trang tin, bài viết xuyên tạc những nội dung đã được đăng tải trên Trang Fanpage Cục làm ảnh hưởng đến uy tín của Cục Hải quan tỉnh.

2. Quyền hạn:

- Yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc:

+ Cung cấp thông tin, tư liệu (trừ những tài liệu mật hoặc không được phổ biến tuyên truyền theo quy định) có liên quan phục vụ cho công tác biên tập nội dung trên Trang Fanpage Cục;

+ Trả lời các câu hỏi, phản ánh của người dân, doanh nghiệp thuộc trách nhiệm lĩnh vực hoặc địa bàn được giao quản lý.

- Tổ chức các cuộc họp theo định kỳ hoặc các cuộc họp đột xuất đối với các thành viên trong Ban Biên tập và các công chức phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục.

- Hưởng các khoản thù lao theo quy định hiện hành.

3. Chế độ họp:

Mỗi quý, Ban Biên tập Trang fanpage Cục tiến hành họp định kỳ, trường hợp cần thiết có thể họp đột xuất để đánh giá, xử lý các vấn đề phát sinh.

4. Chế độ báo cáo:

- Hàng tháng Ban Biên tập có trách nhiệm tổng hợp thông tin, số liệu đánh giá trên Trang Fanpage Cục để báo cáo Cục trưởng tại cuộc họp giao ban.

- Trưởng ban thực hiện báo cáo nhanh với Cục trưởng (ngay khi nhận được phản ánh trên Trang Fanpage Cục) với những thông tin nóng, nhạy cảm, những vụ việc có tính chất phức tạp có liên quan đến công tác an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an toàn cơ quan, bảo vệ chính trị nội bộ...và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban biên tập, Phó trưởng ban biên tập và các ủy viên ban biên tập

1. Trưởng Ban Biên tập:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm chỉ đạo mọi hoạt động của Ban Biên tập.

- Quản trị, phân quyền cho các thành viên Ban Biên tập, duyệt và quyết định các nội dung thông tin được đưa lên Trang Fanpage Cục.

- Trực tiếp giải quyết, trả lời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người dân, doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước Pháp luật về các thông tin đăng tải trên Trang Fanpage Cục.

2. Phó trưởng Ban Biên tập:

- Giúp Trưởng ban thực hiện một số công việc sau:

+ Quản lý, điều hành hoạt động của Ban Biên tập khi Trưởng ban vắng mặt.

+ Theo dõi, kiểm soát các nội dung thông tin đưa lên Trang Fanpage Cục.

+ Trực giải quyết, trả lời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người dân, doanh nghiệp.

- Biên tập, duyệt, đăng bài theo phân công của Trưởng ban.

- Thực hiện nhiệm vụ theo phân quyn trên Trang Fanpage Cục.

3. Các ủy viên Ban Biên tập:

- Xây dựng kế hoạch viết tin, bài, video clip, thu thập thông tin, hình ảnh; Lập kế hoạch, lộ trình đăng tin bài hàng tuần trình Trưởng ban phê duyệt.

- Trực cập nhập thông tin trên Trang Fanpage Cục;

- Biên tập, đăng bài theo phân công của Trưởng ban.

- Trực tiếp trả lời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người dân, doanh nghiệp theo nội dung đã được Trưng (hoặc Phó) ban phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm khai thác, tng hợp thông tin có liên quan đến hoạt động của cơ quan hải quan trên các phương tiện thông tin đại chúng đbiên tập đưa lên Trang Fanpage Cục.

- Kiểm tra chế độ cung cấp, cập nhật, lưu giữ thông tin; Tng hp tình hình hoạt động của Trang Fanpage Cục báo cáo với Trưởng ban biên tập;

- Theo dõi, thống kê, tổng hợp, đánh giá các bài viết của đơn vị, cá nhân, cộng tác viên gửi về Ban Biên tập;

- Thực hiện nhiệm vụ theo phân quyền trên Trang Fanpage Cục và một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN TRANG FANPAGE CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH

Điều 9. Nguyên tắc chung trong việc tiếp nhận và cung cấp thông tin trên Trang Fanpage Cục

1. Thông tin cung cấp trên Trang Fanpage Cục phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của Cục Hải quan tỉnh và nhu cầu khai thác thông tin của doanh nghiệp và người dân.

2. Mọi thông tin cung cấp trên Trang Fanpage Cục đều nhằm mục tiêu công khai minh bạch các quy trình thủ tục hải quan, chế độ chính sách của nhà nước có liên quan đến hoạt động Hải quan để các tổ chức, công dân tiếp cận một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

3. Thông tin do các đơn vị thuộc, trực thuộc cung cấp cho Trang fanpage Cục phải đảm bảo nguyên tắc: đầy đủ, chính xác, kịp thời. Trưởng các đơn vị cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đưa tin, tính chính xác của các thông tin đã cung cấp.

4. Các đơn vị, đoàn th, cá nhân khi cung cấp các thông tin trên Trang fanpage phải chịu sự kim duyệt của Trưởng hoặc Phó trưởng Ban Biên tập.

5. Thông tin của các đơn vị, đoàn th, cá nhân cung cấp trên trang fanpage Cục phải được sử dụng các phông chữ của bộ ký tự chữ việt (phông chữ tiếng việt Unicode - Times New Roman) theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

Điều 10. Những loại thông tin được cung cấp trên Trang Fanpage Cục

1. Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

2. Thông tin về các hoạt động của Lãnh đạo Cục tham gia các sự kiện có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

3. Hệ thống các văn bản có liên quan đến hoạt động Hải quan, đặc biệt là các văn bản chính sách mới liên quan đến hoạt động thương mại XNK, XNC và hoạt động quản lý của cơ quan Hải quan.

4. Thông tin về thủ tục hải quan, dịch vụ hải quan

5. Thông tin tuyên truyền về kết quả, thành tích các mặt hoạt động của Cục Hải quan tỉnh và các đơn vị thuộc, trực thuộc.

6. Thông tin hỗ trợ, trả lời, giải đáp vướng mắc của người dân, doanh nghiệp.

7. Các thông tin toàn cảnh về đầu tư, quy hoạch, môi trường và thủ tục đầu tư; Các văn bản pháp lý của Trung ương, Địa phương về chính sách xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương ...có liên quan đến hoạt động Hải quan.

8. Các vấn đề nóng, có tính thời sự liên quan đến hoạt động quản lý của cơ quan Hải quan mà doanh nghiệp và người dân đang quan tâm theo dõi.

Điều 11. Phương thức tiếp nhận thông tin

Các đơn vị, cá nhân gửi bài viết, video, clip, hình ảnh, văn bản, thông tin liên quan về Ban Biên tập Trang Fanpage Cục qua một trong các địa chỉ sau:

- Netoffice Cục: Ban Biên tập Fanpage

- Địa chỉ Email: [email protected]

- Tài khoản các thành viên Ban Biên tập trên facebook.

Điều 12. Chế độ cung cấp thông tin

1. Các thông tin được đưa lên Trang Fanpage Cục là những thông tin chính thức hoặc đã được Trưởng, Phó ban Biên tập kiểm duyệt.

2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin có liên quan theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu của Ban Biên tập trang fanpage Cục.

3. Đối với các vụ việc đột xuất thì Ban Biên tập chủ động khai thác thông tin qua hệ thống báo cáo nhanh của các đơn vị gửi Cục Hải quan tỉnh đbiên tập đăng tải trên Trang Fanpage Cục.

4. Định kỳ 15 hàng tháng các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp các vướng mắc, khó khăn, các phản ánh, yêu cầu của người dân Doanh nghiệp đã được đơn vị mình giải đáp, trả lời gửi Ban Biên tập để biên tập, đăng tải lên Trang Fanpage Cục.

Điều 13. Chế độ lưu giữ thông tin

1. Ban Biên tập Trang Fanpage Cục phải đảm bảo lưu giữ, bảo quản toàn bộ các nội dung thông tin (bản chính, bản sao, bản thảo) theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các thông tin dữ liệu điện tử của Trang Fanpage Cục phải được định kỳ sao chép lưu trữ trên đĩa cứng và lưu trữ theo quy định của nhà nước, đảm bảo thời hạn sao lưu tối thiểu 01 tuần/lần. Thời gian lưu giữ là 01 năm.

Điều 14. Chế độ cập nhật thông tin

1. Trang Fanpage Cục được cập nhật thông tin hàng ngày. Phân công cập nhật thông tin do Trưởng ban quyết định.

2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục có trách nhiệm phối hợp với Ban Biên tập trang fanpage Cục trong việc cung cấp thông tin theo Kế hoạch.

3. Ban Biên tập Trang Fanpage Cục có trách nhiệm theo dõi, tng hợp báo cáo Cục trưởng để xử lý đối với các đơn vị không thực hiện cung cấp thông tin.

Điều 15. Quy định về trực tương tác trên Trang Fanpage Cục

1. Trang Fanpage Cục hoạt động online 24/7;

2. Trưởng Ban Biên tập phân quyền và phân công công chức đảm bảo trực online 24/7.

Điều 16. Quy định về số lượng, thời lượng, thời gian đăng bài trên Trang Fanpage Cục

1. Số lượng: Tối thiểu từ 03 bài đăng/01 tuần; 01 video clip/tháng;

2. Thời lượng:

- Video clip: 1-5 phút;

- Tin: không quá 120 từ.

- Bài: không quá 800 từ.

3. Thời gian đăng bài: Khung giờ đăng (post) bài: sáng từ 08h00’ đến 09h00chiều từ 16h00’ đến 17h00’ và tối từ 21h00’ đến 22h00

4. Trưởng Ban Biên tập phân quyền cho các thành viên thực hiện biên tập và đăng bài trên Trang Fanpage Cục theo các mảng thông tin được phân công. Các thành viên phải chịu trách nhiệm về tiến độ, nội dung, chất lượng bài đăng của mình trước Trưởng Ban.

Điều 17. Quy định về phản hồi các phản ánh, câu hỏi của người dân, doanh nghiệp trên Trang Fanpage Cục

1. Mọi phản ánh, câu hỏi của người dân và doanh nghiệp trên Trang Fanpage Cục phải được công chức thực hiện nhiệm vụ trực Trang Fanpage Cục phản hồi ngay sau khi nhận được yêu cầu (chậm nhất là 30 phút kể từ khi phản hồi được gửi lên Trang Fanpage Cục). Trường hợp phản ánh sau 22h00 thì phải được phản hồi chậm nhất vào 7h30 ngày hôm sau.

2. Đối với các phản ánh, câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực cần phải có ý kiến chuyên môn của các đơn vị khác nhau thì thời gian trả lời căn cứ vào phản hồi của các đơn vị có liên quan nhưng không được kéo dài quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được phản ánh.

3. Ngay sau khi nhận được ý kiến phản hồi của người dân Doanh nghiệp có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị khác thì công chức trực fanpage có trách nhiệm báo cáo Trưởng ban Biên tập và gửi văn bản yêu cầu đơn vị có liên quan trả lời.

4. Các đơn vị có nội dung được người dân, doanh nghiệp quan tâm yêu cầu trả lời, có trách nhiệm gửi trả lời về Ban Biên tập chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Ban Biên tập.

5. Đối với các câu hỏi không thuộc phạm vi trách nhiệm, thm quyền giải quyết của Cục Hải quan tỉnh thì Ban Biên tập phải thông tin để người dân, doanh nghiệp được biết đồng thời chỉ dẫn người dân doanh nghiệp gửi câu hỏi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

6. Việc trả lời có thể sử dụng dạng văn bản trực tiếp trên fanpage có (hoặc) sử dụng bản hình chụp, bản scan công văn trả lời của các đơn vị có liên quan.

Điều 18. Chế độ thù lao, nhuận bút

Chế độ chi tiền thù lao cho thành viên Ban Biên tập Trang Fanpage Cục, chi tiền nhuận bút cho biên tập viên, cộng tác viên thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ giai đoạn 2016-2020 của Cục Hải quan tỉnh.

Điều 19. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi phá hoại Trang Fanpage Cục dưới mọi hình thức.

2. Nghiêm cấm đưa thông tin mật ở mọi cấp độ lên Trang Fanpage Cục; các hành vi vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ.

3. Nghiêm cấm việc sử dụng Trang Fanpage Cục vào mục đích cá nhân. Nghiêm cấm các hành vi: bạo lực, khiêu dâm, vi phạm đạo đức văn hóa, chống phá nhà nước, thông tin giả mạo, bôi nhọ danh dự lãnh đạo; Các hình ảnh, lời bình vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử của công chức Hải quan hoặc các hành vi xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân được Pháp luật bảo vệ.

4. Trưởng ban Biên tập quyết định xóa các bài post trên Trang Fanpage Cục có nội dung vi phạm các điều cấm nêu trên.

Chương IV

QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ TƯƠNG TÁC TRÊN TRANG THÔNG TIN DDCI QUẢNG NINH

Điều 20. Phân quyền tương tác trên trang thông tin DDCI QUẢNG NINH.

1. Ddci Hải Quan là tài khoản facebook của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh (thông qua Quản trị Trang DDCI QUẢNG NINH) phân quyền biên tập, đăng tin bài của Cục Hải quan tỉnh trên trang thông tin DDCI QUNG NINH

2. Ddci Hải Quan là tài khoản của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh do Trưởng ban biên tập Trang Fanpage Cục quản lý sử dụng để tương tác, phản hồi, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trên trang DDCI QUẢNG NINH.

Điều 21. Trách nhiệm của Trưởng ban biên tập.

1. Trưởng ban có trách nhiệm chấp hành đầy đủ các quy định của trang DDCI QUNG NINH. Chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động của tài khoản Ddci Hải Quan trên trang thông tin DDCI QUẢNG NINH.

2. Xây dựng kế hoạch viết tin bài, lập lịch đăng, lựa chọn bài viết, hình ảnh, video clip phù hợp với tiêu chí của trang DDCI QUẢNG NINH để đăng tải.

3. Hàng tháng Trưởng ban có trách nhiệm tổng hợp thông tin, số liệu đánh giá trên trang DDCI QUẢNG NINH để báo cáo Cục trưởng tại cuộc họp giao ban.

Điều 22. Quy định về tương tác trên trang DDCI QUẢNG NINH.

1. Quy định về trực tương tác: Thực hiện theo Điều 15 của Quy chế này;

2. Quy định về số lượng, thời lượng, thời gian đăng bài: Thực hiện theo các khoản 1,2,3 Điều 16 của Quy chế này;

3. Quy định về phản hồi các phản ánh, câu hỏi của người dân, doanh nghiệp trên trang DDCI QUẢNG NINH: Thực hiện theo Điều 17 của Quy chế này.

Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC

Điều 23. Văn phòng

1. Bố trí công chức, phòng làm việc, trang thiết bị đBan Biên tập Trang Fanpage Cục thực hiện nhiệm vụ.

2. Quản trị, vận hành Trang Fanpage Cục; đề xuất phương án hoạt động nâng cao chất lượng của Trang; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ các thông tin hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên mạng xã hội.

3. Tổng hợp các thông tin về hoạt động chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục; Tổ chức biên tập các nội dung báo cáo, tin tức của các đơn vị thuộc, trực thuộc để đưa lên Trang Fanpage Cục.

4. Tiếp nhận, phân loại các kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp qua các kênh thông tin khác (Đường dây nóng, trực ban trực tuyến...) chuyển đến các đơn vị thuộc, trực thuộc; Yêu cầu các đơn vị thực hiện trả lời theo thẩm quyền, biên tập đăng tải trên Trang Fanpage Cục.

5. Phối hợp các đơn vị xây dựng clip, video, phóng sự về hoạt động của Cục Hải quan tỉnh và các đơn vị thuộc, trực thuộc liên quan đến doanh nghiệp, lựa chọn các hình thức phong phú, dễ hiểu, ngắn ngọn để đưa tin (khuyến khích sử dụng các lưu đồ, đồ họa, clip ngắn, hình ảnh sinh động...) tạo sự tương tác mạnh mẽ với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

Điều 24. Phòng Tài vụ - Quản trị

1. Phối hợp với Văn phòng Cục đề xuất trang cấp trang thiết bị phục vụ hoạt động của trang Fanpage.

2. Thanh toán kinh phí, chế độ thù lao nhuận bút theo quy định.

3. Lập dự toán kinh phí hoạt động, đề xuất Tổng cục Hải quan bổ sung hạn mức kinh phí phục vụ vận hành Trang Fanpage của Cục Hải quan tỉnh.

Điều 25. Phòng Tổ chức Cán bộ -Thanh tra

1. Lựa chọn công chức có trình độ, năng lực phù hợp làm nhiệm vụ tại Ban Biên tập Trang Fanpage Cục;

2. Phối hợp với Văn phòng theo dõi đánh giá chất lượng công chức và hiệu quả hoạt động Ban Biên tập Trang Fanpage Cục.

Điều 26. Phòng Công nghệ Thông tin

1. Lập user riêng cho Ban Biên tập Trang Fanpage Cục trên Netoffice Cục đtruyền nhận thông tin.

2. Hỗ trợ kỹ thuật giúp Ban Biên tập Trang Fanpage Cục hoạt động hiệu quả.

Điều 27. Các đơn vị thuộc, trực thuộc

1. Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời về Ban biên tập Trang Fanpage Cục các nội dung thông tin thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc địa bàn đơn vị mình quản lý theo Kế hoạch được Lãnh đạo Cục phê duyệt hoặc yêu cầu của Ban Biên tập và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung các thông tin đã cung cấp.

2. Chỉ đạo công chức làm nhiệm vụ tuyên truyền ghi nhận lại bằng hình ảnh (hình chụp hoặc video) các vụ việc, sự kiện, hoạt động tiêu biểu của đơn vị (đặc biệt là các hoạt động có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp và người dân hoặc thành tích các chuyên án, vụ án lớn, các hoạt động công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao) gửi kèm nội dung tin, bài về Ban Biên tập ngay sau khi sự kiện kết thúc để đăng tải trên Trang Fanpage Cục.

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 28. Khen thưởng, xử lý kỷ luật

1. Các đơn vị tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện Quy chế này nhằm góp phần nâng cao chất lượng và phát triển Trang Fanpage Cục được biểu dương, khen thưởng theo quy định.

2. Các đơn vị, cá nhân vi phạm Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 29. Tổ chức thực hiện

1. Ban Biên tập Trang Fanpage Cục căn cứ nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này;

2. Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hỗ trợ Ban Biên tập Trang Fanpage Cục triển khai thực hiện Quy chế này. Quán triệt đến toàn thể công chức người lao động tích cực tham gia tương tác, giới thiệu Trang Fanpage Cục đến đông đảo người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

3. Hàng tháng Ban Biên tập có trách nhiệm thống kê, đánh giá số lượng công chức người lao động thuộc Cục tham gia tương tác trên Trang Fanpage Cục và Trang DDCI QUẢNG NINH báo cáo tại cuộc họp giao ban tháng của Cục.

Điều 30. Điều khoản thi hành

Trong quá trình triển khai thực hiện quy chế nếu có vấn đề khó khăn vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Ban Biên tập Trang Fanpage Cục (qua Văn phòng) để điều chỉnh, sửa đổi bổ sung cho phù hợp hoặc hủy bỏ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 942/QĐ-HQQN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu942/QĐ-HQQN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2017
Ngày hiệu lực01/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 942/QĐ-HQQN

Lược đồ Quyết định 942/QĐ-HQQN 2017 Quy chế Trang thông tin Fanpage của Cục Hải quan Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 942/QĐ-HQQN 2017 Quy chế Trang thông tin Fanpage của Cục Hải quan Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu942/QĐ-HQQN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýBùi Văn Khắng
        Ngày ban hành27/09/2017
        Ngày hiệu lực01/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 942/QĐ-HQQN 2017 Quy chế Trang thông tin Fanpage của Cục Hải quan Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 942/QĐ-HQQN 2017 Quy chế Trang thông tin Fanpage của Cục Hải quan Quảng Ninh

           • 27/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực