Quyết định 942/QĐ-UBND

Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đề cương dự toán dự án: khảo sát, quy hoạch và công bố tuyến luồng đường thủy nội địa tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 942/QĐ-UBND 2014 dự toán tuyến luồng đường thủy nội địa Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 942/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG - DỰ TOÁN DỰ ÁN: KHẢO SÁT, QUY HOẠCH VÀ CÔNG BỐ TUYẾN LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TẠI HUYỆN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng dự án xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án;

Căn cứ Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng dự án xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án;

Căn cứ Công văn số 2625/UBND-VP ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc khảo sát, lập quy hoạch và công bố luồng đường thủy nội địa huyện Côn Đảo;

Căn cứ Quyết định số 167a/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí quản lý, bảo trì thường xuyên đường bộ, đường thủy nội địa tên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014;

Xét Tờ trình số 670/TTr-SGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt đề cương - dự toán dự án: khảo sát, quy hoạch và công bố tuyến luồng đường thủy nội địa tại huyện Côn Đảo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt đề cương dự toán dự án: khảo sát, quy hoạch và công bố tuyến luồng đường thủy nội địa tại huyện Côn Đảo như sau:

1. Tên dự án: khảo sát, quy hoạch và công bố tuyến luồng đường thủy nội địa tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Địa điểm xây dựng: huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Đơn vị tư vấn lập đề cương - dự toán: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Quy mô khảo sát và nội dung khảo sát:

a) Quy mô khảo sát:

Khảo sát dọc theo trục hướng tuyến hoạt động hiện hữu từ khu vực đảo chính tới 10 khu vực đảo hiện hữu như bản thống kê sau:

Stt

Tuyến luồng

Chiều dài khai thác (Km)

Phạm vi khảo sát (Km)

Diện tích (km2)

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài

Bề rộng

1

Đảo Chính

Bãi Dương

6.5

6.6

0.10

0.66

2

Đảo Chính

Bãi Bờ Đập

10.5

2.2

0.10

0.22

3

Đảo Chính

Hòn Cát Lớn

11

5.2

0.10

0.52

4

Đảo Chính

Hòn Tài

5.5

5.3

0.10

0.53

5

Đảo Chính

Hòn Cau

15

13.0

0.10

1.3

6

Đảo Chính

Vịnh Đầm Tre

14

6.9

0.10

0.69

7

Đảo Chính

Hòn Tre Lớn

18.5

13.6

0.10

1.36

8

Đảo Chính

Vịnh Ông Đụng

24

2.6

0.10

0.26

9

Đảo Chính

Hòn Tre Nhỏ

24

6.7

0.10

0.67

10

Đảo Chính

Đầm Quốc

14

8.5

0.10

0.85

 

Tổng cộng

143

 

7.06

b) Nội dung khảo sát:

- Khảo sát dọc theo trục hướng tuyến hoạt động hiện hữu từ khu vực đảo chính tới 10 khu vực đảo hiện hữu:

Chiều dài khảo sát: 70,6Km và mở rộng về 2 phía mỗi bên 50m.

Chiều rộng khảo sát: 100m (dự kiến bề rộng luồng chạy tàu B = 80m và mở rộng về mỗi phía 10m).

- Lập lưới khống chế mặt bằng đường chuyền cấp I, địa hình cấp III.

- Đo vẽ chi tiết bản đồ dưới nước, tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m, địa hình cấp III.

- Lập quy hoạch chi tiết luồng tuyến, chính trị và bố trí phao báo hiệu trên tuyến.

c) Công tác lập quy hoạch, công bố luồng:

- Lập hồ sơ quy hoạch xác định vị trí mặt bằng tuyến, chiều dài luồng, địa danh, thủy danh, phân cấp kỹ thuật cho luồng.

- Thiết kế bản vẽ nạo vét cải tạo nâng cấp luồng (nếu có), sơ đồ bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa. Tiến hành các bước công bố luồng theo Thông tư 23/2011/TT-BGTVT.

6. Giá trị dự toán:

Tổng dự toán: 1.928.996.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, chín trăm hai mươi tám triệu, chín trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn). Trong đó:

- Chi phí khảo sát địa hình: 1.730.191.211 đồng;

- Chi phí lập quy hoạch: 198.804.375 đồng.

7. Nguồn vốn: nguồn sự nghiệp kinh tế giao thông năm 2014.

8. Thời gian thực hiện dự án: 3 tháng.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch đấu thầu, triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 942/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 942/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/05/2014
Ngày hiệu lực 12/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 942/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 942/QĐ-UBND 2014 dự toán tuyến luồng đường thủy nội địa Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 942/QĐ-UBND 2014 dự toán tuyến luồng đường thủy nội địa Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 942/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành 12/05/2014
Ngày hiệu lực 12/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 942/QĐ-UBND 2014 dự toán tuyến luồng đường thủy nội địa Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 942/QĐ-UBND 2014 dự toán tuyến luồng đường thủy nội địa Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu

  • 12/05/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/05/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực