Quyết định 942/QĐ-UBND

Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2018 về định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức để xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 942/QĐ-UBND 2018 định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung dịch vụ công ích Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 942/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC TỶ LỆ CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG VÀ LỢI NHUẬN ĐỊNH MỨC ĐỂ XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 522/TTr-SXD ngày 03/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức để xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Về định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung: Đơn vị tính: %

TT

Loại dịch vụ công ích

Loại đô th

I

II

III ÷ V

1

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị

53

50

48

2

Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

50

48

45

3

Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị

48

47

45

2. Đối với công tác dịch vụ công ích đô thị có chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công > 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung được xác định theo định mức tỷ lệ không vượt quá 5% (năm phần trăm) chi phí xe, máy, thiết bị thi công.

3. Về lợi nhuận định mức: Không quá 5% (năm phần trăm) trên chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 24/6/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tỷ lệ chi phí chung và lợi nhuận định mức trong giá dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Xử lý chuyển tiếp:

a) Đối với dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa ký kết hợp đồng thì các cơ quan chuyên môn xem xét điều chỉnh dự toán chi phí theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

b) Đối với các hợp đồng đã được ký kết trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo nội dung đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt; Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH2, XD1,2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 942/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu942/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2018
Ngày hiệu lực22/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 942/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 942/QĐ-UBND 2018 định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung dịch vụ công ích Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 942/QĐ-UBND 2018 định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung dịch vụ công ích Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu942/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýNguyễn Văn Yên
       Ngày ban hành22/05/2018
       Ngày hiệu lực22/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 942/QĐ-UBND 2018 định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung dịch vụ công ích Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 942/QĐ-UBND 2018 định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung dịch vụ công ích Lâm Đồng

           • 22/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực