Quyết định 943/QĐ-UBND

Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản và Thống kê - Tin học bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 943/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 943/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 24 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN VÀ LĨNH VỰC THỐNG KÊ - TIN HỌC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 223/TTr-STC ngày 02 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 09 (chín) thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản và Thống kê - Tin học bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

- Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính tại Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính;

- Bãi bỏ Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính;

- Bãi bỏ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng TH (để theo dõi);
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VT; KSTTHC (MN)

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN VÀ THỐNG KÊ - TIN HỌC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ TTHC

I. Lĩnh vực Quản lý công sản

01

BLI-289078

Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Căn cứ pháp lý quy định TTHC đã hết hiệu lực

02

BLI-289083

Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ

Căn cứ pháp lý quy định TTHC đã hết hiệu lực

03

BLI-289084

Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Căn cứ pháp lý quy định TTHC đã hết hiệu lực

04

BLI-289085

Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao.

Căn cứ pháp lý quy định TTHC đã hết hiệu lực

05

BLI-289075

Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Căn cứ pháp lý quy định TTHC đã hết hiệu lực

06

BLI-289076

Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Căn cứ pháp lý quy định TTHC đã hết hiệu lực

07

BLI-289077

Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh (tài sản là ôtô các loại, các tài sản khác có nguyên giá theo theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên tính cho 01 đơn vị tài sản)

Căn cứ pháp lý quy định TTHC đã hết hiệu lực

08

BLI-289082

Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời

Căn cứ pháp lý quy định TTHC đã hết hiệu lực

II. Lĩnh vực Thống kê - Tin học

01

BLI-289081

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách

Căn cứ pháp lý quy định TTHC đã hết hiệu lực

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 943/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu943/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2019
Ngày hiệu lực24/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 943/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 943/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 943/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính Bạc Liêu
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu943/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
      Người kýDương Thành Trung
      Ngày ban hành24/05/2019
      Ngày hiệu lực24/05/2019
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 943/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính Bạc Liêu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 943/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính Bạc Liêu

          • 24/05/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 24/05/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực