Quyết định 944/QĐ-UBND

Quyết định 944/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, vận động tổ chức hiến máu tình nguyện, tỉnh Ninh Bình năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 944/QĐ-UBND năm 2013 tuyên truyền hiến máu tình nguyện Ninh Bình 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 944/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN, TỈNH NINH BÌNH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 07/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện;

Xét đề nghị của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 188 TTr-CTĐ ngày 03/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện và chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình năm 2014, gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc về giá trị nhân văn của việc hiến máu tình nguyện từ đó tích cực tham gia, góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị của người bệnh;

- Thực hiện tốt công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo các chế độ theo quy định của Nhà nước cho người tình nguyện hiến máu.

II. CHỈ TIÊU:

Trong năm 2014 phấn đấu vận động được 5.500 đơn vị máu (kèm theo danh sách phân bổ chỉ tiêu)

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng và phát triển đội ngũ tuyên truyền viên:

- Củng cố, phát triển đội ngũ tuyên truyền viên trong toàn tỉnh;

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động cho tuyên truyền viên hiến máu tình nguyện.

2. Công tác tuyên truyền vận động

- Tích cực tuyên truyền các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa cao đẹp hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức như: treo băng zôn, áp phích, phát tờ rơi, tuyên truyền vận động, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Đài phát thanh của các huyện, thị, thành phố, khu dân cư, trường đại học, cao đẳng.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và các cơ quan tuyên truyền rộng rãi ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4; Lễ hội “Xuân Hồng”, Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện 14/6;

- Động viên, khuyến khích, biểu dương kịp thời những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện.

3. Thời gian tổ chức hiến máu tình nguyện

- Ban Vận động các huyện, thị xã, thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng và các thành viên Ban vận động tỉnh xây dựng kế hoạch, thời gian và địa điểm tổ chức hiến máu tình nguyện và thông báo về Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh (qua Hội chữ thập đỏ tỉnh, cơ quan thường trực của Ban vận động) trước ngày tổ chức hiến máu 07 ngày.

- Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện của địa phương và Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Hội chữ thập đỏ tỉnh là cơ quan thường trực phối hợp với các đơn vị căn cứ vào chỉ tiêu tổ chức thu gom máu an toàn, phù hợp, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Vận động hiến máu tình nguyện các cấp chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phụ trách.

2. Giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh là cơ quan thường trực Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức đa dạng, phong phú, dễ hiểu để mọi người dân nhận thức đúng, đủ về phong trào hiến máu tình nguyện.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ phát động hiến máu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.

- Chú trọng phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội của tỉnh tổ chức vận động đông đảo lực lượng tình nguyện tham gia hiến máu tình nguyện theo kế hoạch.

- Phối hợp với ngành Y tế và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương chuẩn bị đầy đủ các phương tiện vật tư kỹ thuật, tổ chức tiếp nhận, thu gom máu an toàn, kịp thời tại các điểm hiến máu; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho tuyên truyền viên hiến máu tình nguyện.

- Bố trí thời gian tổ chức hiến máu và phân bổ lượng máu thu được một cách hợp lý để đáp ứng đầy đủ, chủ yếu cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác khám, chữa bệnh của nhân dân; thực hiện các hoạt động chăm sóc người hiến máu tình nguyện;

- Tham mưu cho Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện vào dịp Ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu tình nguyện (14/6).

3. Tỉnh đoàn Ninh Bình:

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tuyên truyền, vận động lực lượng thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện trong Lễ hội, sự kiện hiến máu và trong tháng Thanh niên hành động.

- Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh làm nòng cốt tham gia hiến máu tình nguyện.

4. Sở Y tế: Chịu trách nhiệm chính đảm bảo kỹ thuật trong việc tiếp nhận, thu gom, sử dụng nguồn máu tình nguyện; chỉ đạo các đơn vị trong ngành lập kế hoạch nhu cầu sử dụng máu cho từng tháng, từng quý của đơn vị mình.

5. Sở Tài chính: Cân đối nguồn ngân sách đảm bảo đầy đủ, kịp thời phục vụ cho các hoạt động hiến máu tình nguyện.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân hiểu về ý nghĩa nhân văn cao cả của việc hiến máu cứu người và tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

7. UBND các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào hiến máu tình nguyện; chỉ đạo ngành Y tế trên địa bàn chuẩn bị tiếp nhận, thu gom và sử dụng nguồn máu.

Điều 2. Giao cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với: các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Giám sát các sở; Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Bình; Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
- Viện Huyết học và Truyền máu TW;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP5, VP6, Cổng TTĐT. KH/25

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu, số lượng (đơn vị máu)

Ghi chú

1

Thành phố Ninh Bình

300

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị để tổ chức thu gom máu.

2

Thị xã Tam Điệp

300

3

Huyện Kim Sơn

500

4

Huyện Yên Khánh

250

5

Huyện Yên Mô

300

6

Huyện Hoa Lư

150

7

Huyện Gia Viễn

250

8

Huyện Nho Quan

350

9

Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

900

10

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện, Xây dựng Việt Xô

400

11

Trường Đại học Hoa Lư

400

12

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Tam Điệp

300

13

Trường Trung cấp Kinh tế, Kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình

100

14

Trường Cao đẳng nghề LILAMA I

150

15

Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur

100

16

Công an tỉnh Ninh Bình

150

17

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình

100

18

Tỉnh đoàn

100

19

Sở Giáo dục và Đào tạo

100

20

Sở Y tế

100

21

Liên đoàn Lao động tỉnh

200

 

Tổng cộng

5.500

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 944/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu944/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2013
Ngày hiệu lực18/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 944/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 944/QĐ-UBND năm 2013 tuyên truyền hiến máu tình nguyện Ninh Bình 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 944/QĐ-UBND năm 2013 tuyên truyền hiến máu tình nguyện Ninh Bình 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu944/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýLê Văn Dung
        Ngày ban hành18/12/2013
        Ngày hiệu lực18/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 944/QĐ-UBND năm 2013 tuyên truyền hiến máu tình nguyện Ninh Bình 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 944/QĐ-UBND năm 2013 tuyên truyền hiến máu tình nguyện Ninh Bình 2014

            • 18/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực