Quyết định 947/QĐ-BHXH

Quyết định 947/QĐ-BHXH năm 2015 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 947/QĐ-BHXH trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nhà nước cải cách thủ tục hành chính


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 947/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13/CT-TTG NGÀY 10/6/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng ban Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Trưởng ban Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Tổng Giám đốc;
-
Các Phó Tổng Giám đốc;
-
Lưu: VT, PC (3).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13/CT-TTG NGÀY 10/6/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 947/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bảo him xã hội Việt Nam)

Thực hiện nhiệm vụ của Bảo him xã hội (BHXH) Việt Nam được giao tại Chỉ thị s13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cưng trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (sau đây gọi là Chỉ thị), BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch tchức trin khai thực hiện Chỉ thị với các nội dung sau đây:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhm xác định rõ trách nhiệm của Tổng Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trong trin khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể các nội dung nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm thực hiện của người đứng đu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thời hạn hoàn thành, kết quả công việc.

- Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

II. Nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian thực hiện

STT

Nhiệm vụ

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thc hiện

1

Tchức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Tng Giám đốc về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định tại Nghị quyết s19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016; Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTG ngày 06/01/2015 và Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020

- Thủ trưng các đơn vị trực thuộc;

- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.

Hng năm

2

Tchức rà soát, đánh giá sự cn thiết, tính hợp pháp, hp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính, xác định chi phí tuân thủ TTHC trong phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam; trên cơ sở đó cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cn thiết để giảm chi phí tuân thủ TTHC

- Thủ trưởng các đơn vị: Pháp chế, Thu, Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT, Sổ - thẻ, Tài chính - Kế toán, Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Giám đốc BHXH tnh, thành ph.

Hng năm

3

Đ xut sáng kiến ci cách TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ, bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm phi hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố

Hng năm

4

Kim soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính thông qua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định TTHC trong dự thảo văn bản thuộc thm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam, Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, minh bạch TTHC và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Tăng cường công tác kim tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.

Hng năm

5

Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC. Triển khai vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát thtục hành chính theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Trưởng ban Pháp chế;

- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.

Hng năm

6

Xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa quy định, TTHC thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam do UBND cấp tỉnh, Hội đng tư vn cải cách TTHC của Thtướng Chính phủ đề nghị; đẩy nhanh tiến độ thực thi phương án đơn giản hóa TTHC khi đã được cp có thm quyền phê duyệt

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

Hng năm

7

X lý nghiêm cơ quan, đơn vị đxảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phin hà trong giải quyết TTHC đi vi cá nhân, tổ chức.

Xử lý trách nhiệm công chức, viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ tại các đơn vị bị xử lý nêu trên.

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị với tư cách người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm và thực hiện việc xin li cá nhân, tổ chức theo quy định ti Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tng Giám đc;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố;

- Giám đốc BHXH quận, huyện.

 

Hng năm

8

Định kỳ 6 tháng tổ chức đi thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mc phát sinh trong thực tiễn.

- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố

Hng năm

9

Phi hợp chặt chẽ với Hội đng tư vấn cải cách TTHC trong việc khảo sát, đánh giá vic thực hiện cải cách TTHC tại BHXH Vit Nam, BHXH tỉnh, thành ph. Kịp thời chđạo khc phục những hạn chế, tn tại, yếu kém của Ngành được chỉ ra trong báo cáo đánh giá của Hội đng tư vấn ci cách TTHC

- Tổng Giám đốc;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.

Hng năm

10

Btrí và bảo đảm đy đủ kinh phí để triển khai các hoạt động cải cách TTHC

- Tổng Giám đốc;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.

Hng năm

11

Xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đng đu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tnh, thành ph

- Tổng Giám đốc;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.

Hng năm

12

Nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC để báo cáo Tng Giám đốc xem xét, triển khai nhân rộng trong phạm vi toàn Ngành; phối hợp vi Bộ Tư pháp trong việc nghiên cứu, đxuất với Thtướng Chính phủ những mô hình mới, cách làm hay.

Trưởng ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và BHXH tỉnh, thành phố

Hng năm

13

Đẩy mạnh công tác thông tin truyn thông vcải cách TTHC trong phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam

Trưởng ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên truyền, Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh, thành ph

Hng năm

14

Tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong toàn hệ thống ngành BHXH

Trưởng ban Pháp chế chủ trì, phối hợp các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố

Hng năm

15

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, nht là trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan và BHXH tỉnh, thành phố

Hng năm

16

Theo dõi đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo Tng Giám đốc kết qu thc hin

Trưng ban Pháp chế

Hng năm

III. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm ph biến, quán triệt nội dung Chỉ thị tới tất cả công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trin khai thực hiện Chỉ thị theo phân công tại Kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6) và hàng năm (trước ngày 15/01 năm sau) báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Pháp chế).

2. Ban Tài chính - Kế toán có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các đơn vị trực thuộc và BHXH tỉnh, thành phố lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

3. Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đc việc thực hiện Kế hoạch và tổng hợp báo cáo trình lãnh đạo Ngành xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 947/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu947/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 947/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 947/QĐ-BHXH trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nhà nước cải cách thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 947/QĐ-BHXH trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nhà nước cải cách thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu947/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực01/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 947/QĐ-BHXH trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nhà nước cải cách thủ tục hành chính

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 947/QĐ-BHXH trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nhà nước cải cách thủ tục hành chính

         • 01/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực