Quyết định 948/2017/QĐ-UBND

Quyết định 948/2017/QĐ-UBND năm 2017 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện tại thành phố Hải Phòng

Quyết định 948/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn lãnh đạo Nông nghiệp nông thôn Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 35/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thuộc Sở Nông nghiệp Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 10/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 948/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn lãnh đạo Nông nghiệp nông thôn Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 948/2017/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CÁC TỔ CHỨC TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm li, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 55/TTr-SNN ngày 28/3/2017, Báo cáo thẩm định số 95/BCTĐ-STP ngày 13/12/2016 và Báo cáo thẩm định số 10/BCTĐ-STP ngày 13/02/2017 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện tại thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-BTP;
- TTTU
, TT HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQHTP Hải Phòng;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Sở Tư pháp;

- Báo Hải Phòng; Cổng Thông tin điện tử thành phố; Đài PTTHHP;
- Cô
ng báo thành phố;
- Như Điều 3;
- CPVP;
- CV: NN, NC;
- Lưu
: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CÁC TỔ CHỨC TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 948/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn; Trưởng phòng Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng (sau đây gọi chung là Trưởng phòng Phó Trưởng phòng và tương đương).

2. Quy định này áp dụng cho công chức, viên chức thuộc các phòng, đơn vị nêu tại khoản 1 Điều này và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc chung

1. Tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác cán bộ; đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo về công tác cán bộ.

2. Thực hiện nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục theo quy định.

3. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đảm bảo sự ổn đnh, kế thừa và phát trin đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng hiệu quả của cơ quan, đơn vị.

4. Tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương là cơ sở để đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhim lại, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng công chc, viên chức; đồng thời làm cơ sở để công chức, viên chức tự rèn luyện, phn đấu, hoàn thiện.

5. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện phải đm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, phn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

b) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kluật, chấp hành tuyệt đối sự điều động, phân công của tổ chức. Trung thực, không cơ hội, gn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

c) Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

d) Gương mẫu về đạo đức, lối sống; có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao; có tinh thần học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

đ) Tận tụy, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, thực hiện tốt văn hóa công sở, giữ gìn trật tự kỷ cương hành chính.

e) Có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng; sâu sát cơ sở, được đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tín nhiệm. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, quy ước, hương ước nơi cư trú.

f) Không vi phạm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; bảo vệ bí mật nhà nước, không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

2. Về trình độ kiến thức và kinh nghiệm công tác

a) Có trình độ đại học trở lên về chuyên môn phù hợp với vị trí đề nghị bổ nhiệm;

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính trở lên.

c) Quản lý Nhà nước: Có Chứng chquản lý Nhà nước từ chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

d) Ngoại ngữ: Có chứng chngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư s01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

đ) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

e) Có kiến thức, hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố và đất nước, nhất là vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được phân công phụ trách. Nắm vững nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy chế, quy định của Trung ương và thành phố về lĩnh vực được phân công phụ trách.

f) Có kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác được phân công quản lý, phụ trách.

3. Về năng lực lãnh đạo và quản lý

a) Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, thẩm định, dự báo; có khả năng nắm bắt, phát hiện những vấn đề mới có liên quan đến nhiệm vụ được phân công, lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

b) Có năng lực cụ thể hóa chủ trương của cấp trên thành kế hoạch, biện pháp thực hiện tại cơ quan, đơn vị

c) Có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm chỉ đạo; có năng lực quản lý, điều hành hoạt động chung của đơn vị, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được công chức, viên chức tín nhiệm; có khả năng quy tụ, đoàn kết, động viên công chức, viên chức của đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

d) Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất các giải pháp, phương pháp giúp cho hoạt động quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy li và phát triển nông thôn; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản theo quy định của pháp luật.

4. Các điều kiện khác để bổ nhiệm

a) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Về sức khỏe: Có đủ sức khỏe đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ được giao.

c) Về độ tuổi: đảm bảo theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

d) Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh bổ nhiệm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ áp dụng đối với trường hợp bổ nhiệm nhân sự tại chỗ, không áp dụng trong việc bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác.

đ) Không thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các trường hợp đang trong thời gian thi hành kỷ luật; hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỤ THỂ CÁC CHỨC DANH

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Chi Cục trưởng, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Quy định này và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác

a) Có khả năng tham mưu, đề xuất, tổng hợp, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực chuyên môn được giao.

b) Có năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành, quy tụ, đoàn kết, tổ chức để công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện và phối hợp trong công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

c) Có khả năng hoạch định chiến lược trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Thành thạo việc xây dựng phương án, đề án quản lý nghiệp vụ và thủ tục hành chính Nhà nước. Nắm rõ quy trình, thủ tục trong lĩnh vực được phân công.

d) Am hiểu về công tác quản lý tài chính cơ quan, nhiệm vụ của chủ tài khoản, khả năng tổng hợp, quản trị cơ quan.

2. Chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Đối với Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Tốt nghiệp đại học trở lên về lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, có chuyên ngành như: Bảo vệ thực vật; Khoa học cây trng; Nông nghiệp; Công nghệ sinh học.

b) Đối với Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tốt nghiệp đại học trở lên về lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y, có chuyên ngành như: Chăn nuôi; Thú y; Bệnh học thủy sản.

c) Đối với Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm: Tốt nghiệp đại học trở lên về lĩnh vực Lâm nghiệp, có chuyên ngành như: Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý tài nguyên thiên nhiên; Quản lý tài nguyên và Môi trường; Lâm sinh; Lâm nghiệp.

d) Đối với Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản: Tốt nghiệp đại học trở lên về lĩnh vực Thủy sản, có chuyên ngành như: Khai thác thủy sản; Quản lý thủy sản; Nuôi trồng thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản; Công nghệ chế biến thủy sản.

đ) Đối với Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai: Tốt nghiệp đại học trở lên về lĩnh vực Thủy lợi, có chuyên ngành như: Công trình thủy lợi; Quy hoạch hệ thống thủy lợi; Quản lý hệ thống thủy lợi; Thiết kế hệ thống thủy lợi; Kỹ thuật công trình biển; Quản lý biển và đới biển; Kỹ thuật và quản lý tưới tiêu hiện đại; Thủy văn và tài nguyên nước; Quản lý và giảm nhẹ thiên tai.

e) Đối với Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn: Tốt nghiệp đại học trở lên về một trong các chuyên ngành: Nông nghiệp; Nông thôn; Phát triển nông thôn; Kinh tế.

f) Đối với Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: Tốt nghiệp đại học trở lên về một trong các chuyên ngành: Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi; Thú y; Khoa học cây trồng; Nông nghiệp; Nuôi trồng thủy sản; Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ sinh học; Công nghệ rau-hoa-quả và cảnh quan.

g) Đối với Giám đốc Trung tâm Khuyến nông: Tốt nghiệp đại học trở lên về một trong các chuyên ngành: Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Chăn nuôi; Nuôi trồng thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản; Khai thác thủy sản; Bảo vệ thực vật; Thú y; Khoa học cây trồng; Công nghệ sinh học; Công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ chế biến thủy sản; Khuyến nông; Kinh tế.

h) Đối với Giám đốc Trung tâm Giống và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Tốt nghiệp đại học trở lên về một trong các chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Nuôi trồng thủy sản; Công nghệ sinh học Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sau thu hoạch; Kinh tế;

i) Đối với Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá, bến cá: Tốt nghiệp đại học trở lên về lĩnh vực Thủy sản, có chuyên ngành như: Khai thác thủy sản; Quản lý thủy sản; Nuôi trồng thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản; Công nghệ chế biến thủy sản; Khoa học hàng hải; Kinh tế.

j) Đối với Giám đốc Vườn quốc gia Cát Bà: Tốt nghiệp đại học trở lên về lĩnh vực Lâm nghiệp, có chuyên ngành như: Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý tài nguyên thiên nhiên; Quản lý tài nguyên và Môi trường; Lâm sinh; Lâm nghiệp; Khoa học cây trồng.

k) Đối với Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tốt nghiệp đại học trở lên về một trong các chuyên ngành: Công trình thủy lợi; Quy hoạch hệ thng thủy lợi; Quản lý hệ thống thủy lợi; Thiết kế hệ thống thủy lợi; Kỹ thuật công trình biển; Xây dựng công trình thủy; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kinh tế.

l) Đối với Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề thủy sản: Tốt nghiệp đại học trở lên về một ngành chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ đào tạo của trường; đã được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý nhà trường. Đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ Trường Trung cấp.

3. Kinh nghiệm và hiệu quả công tác

a) Có ít nhất 05 năm (60 tháng) công tác trở lên trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành và đã có thời gian giữ chức vụ Phó Chi Cục trưởng, Phó Giám đốc và tương đương ít nhất 01 năm (12 tháng) trở lên. Được sự tín nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

b) Trong thời gian 03 năm gn nhất được đánh giá công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phân loại đảng viên 3 năm gn nht đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Phó Chi Cục trưởng, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Quy định này và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác

a) Nắm chắc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

b) Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản lý Nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

c) Có khả năng tham mưu giúp Chi Cục trưởng, Giám đốc đơn vị giải quyết công việc chung; tham gia cùng Chi Cục trưởng, Giám đốc đơn vị xây dựng phương án, đề án nhằm thực hiện tt nhiệm vụ được giao.

d) Có năng lực quản lý, điều hành, có khả năng quy tụ, đoàn kết, tập hợp cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

đ) Có khả năng tham mưu giúp Chi Cục trưởng, Giám đốc trong công tác quản lý tài chính cơ quan, quản trị cơ quan.

2. Chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Đối với Phó Chị Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Tốt nghiệp đại học trở lên về lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, có chuyên ngành như: Bảo vệ thực vật; Khoa học cây trồng; Nông nghiệp; Công nghệ sinh học.

b) Đối với Phó Chi Cục trưng Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tốt nghiệp đại học trở lên về lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y, có chuyên ngành như: Chăn nuôi; Thú y; Bệnh học thủy sản

c) Đối với Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm: Tốt nghiệp đại học trở lên về lĩnh vực Lâm nghiệp, có chuyên ngành như: Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý tài nguyên thiên nhiên; Quản lý tài nguyên và Môi trường; Lâm sinh; Lâm nghiệp.

d) Đối với Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản: Tốt nghiệp đại học trở lên về lĩnh vực Thủy sản, có chuyên ngành như: Khai thác thủy sản; Quản lý thủy sản; Nuôi trồng thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản; Công nghệ chế biến thủy sản.

đ) Đối với Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai: Tốt nghiệp đại học trlên về lĩnh vực Thủy lợi, có chuyên ngành như: Công trình thủy li; Quy hoạch hệ thống thủy lợi; Quản lý hệ thống thủy lợi; Thiết kế hệ thống thủy lợi; Kỹ thuật công trình biển; Quản lý biển và đới biển; Kỹ thuật và quản lý tưới tiêu hiện đại; Thủy văn và tài nguyên nước; Quản lý và giảm nhẹ thiên tai.

e) Đối với Phó Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn: Tốt nghiệp đại học trở lên về một trong các chuyên ngành: Nông nghiệp; Nông thôn; Phát triển nông thôn; Kinh tế.

f) Đối với Phó Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: Tốt nghiệp đại học trở lên về một trong các chuyên ngành: Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi; Thú y; Khoa học cây trồng; Nông nghiệp; Kinh tế; Nuôi trng thủy sản; Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ sinh học; Công nghệ rau-hoa-quả và cảnh quan.

g) Đối với Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông: Tốt nghiệp đại học trlên về một trong các chuyên ngành: Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Chăn nuôi; Nuôi trồng thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản; Khai thác thủy sản; Bảo vệ thực vật Thú y; Khoa học cây trồng; Công nghệ sinh học; Công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ chế biến thủy sản; Khuyến nông; Kinh tế.

h) Đối với Phó Giám đốc Trung tâm Giống và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Tốt nghiệp đại học trở lên về một trong các chuyên ngành: Khoa học cây trng; Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Nuôi trồng thủy sản; Công nghệ sinh học; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sau thu hoạch; Kinh tế.

i) Đối với Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng cá, bến cá: Tốt nghiệp đại học trở lên về lĩnh vực Thủy sản, có chuyên ngành như: Khai thác thủy sản; Quản lý thủy sản; Nuôi trồng thủy sn; Quản lý nguồn lợi thủy sản; Công nghệ chế biến thủy sản; Khoa học hàng hải; Kinh tế.

j) Đối với Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cát Bà: Tốt nghiệp đại học trở lên về lĩnh vực Lâm nghiệp, có chuyên ngành như: Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý tài nguyên thiên nhiên; Quản lý tài nguyên và Môi trường; Lâm sinh; Lâm nghiệp; Khoa học cây trồng.

k) Đối với Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tốt nghiệp đại học trở lên về một trong các chuyên ngành: Công trình thủy lợi; Quy hoạch hệ thống thủy lợi; Quản lý hệ thống thủy lợi; Thiết kế hệ thống thủy lợi; Kỹ thuật công trình biển; Xây dựng công trình thủy; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kinh tế.

l) Đối với Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề thủy sản: Tốt nghiệp đại học trở lên về một ngành chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ đào tạo của trường; đã được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý nhà trường. Đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ Trường Trung cấp.

3. Kinh nghiệm và hiệu quả công tác

a) Có ít nhất 03 năm (36 tháng) công tác trở lên trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Được sự tín nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

b) Đánh giá công chức 03 năm gần nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phân loại đảng viên 3 năm gần nhất đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng thuộc Sở

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Quy định này và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác

a) Tham mưu, đề xuất triển khai có hiệu qucác văn bản của Trung ương; Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và chương trình công tác của Sở về lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Có khả năng dự báo, nắm bắt, phát hiện, xử lý có hiệu quả những vấn đề mới; phong cách làm việc khoa học, công tâm, khách quan, trung thực và tham gia đóng góp có hiệu quả vào xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Sở, của thành phố; đng thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác có hiệu quả. Có khả năng phối hp với các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai nhiệm vụ được giao.

c) Có khả năng chủ trì, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn; xây dựng, sơ kết, tng kết các chuyên đề, đề án của thành phố, của Sở theo lĩnh vực được phân công; phát hiện và phối hợp thanh tra, kim tra và tham mưu xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước được phân công theo dõi.

d) Có kinh nghiệm tổ chức quản lý, phân công, điều hành công chức tại đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng quy tụ, tập hợp đoàn kết động viên công chức, người lao động thuộc quyền quản lý phát huy năng lực chủ động sáng tạo, hoàn thành đảm bảo thời gian và chất lượng công việc.

2. Chuyên môn, nghiệp vụ:

Tốt nghiệp đại học trở lên về một trong các chuyên ngành: Hành chính; Quản trị văn phòng; Quản lý nhân lực; Quản trị nhân lực; Bảo hiểm; Luật; Kinh tế; Kế toán; Tài chính; Kim toán; Quản trị doanh nghiệp; Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Chăn nuôi; Nuôi trồng thủy sản; Quản lý ngun lợi thủy sản; Khai thác thủy sản; Bảo vệ thực vật; Thú y; Khoa học cây trng; Quản lý tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Công nghệ sinh học; Bệnh học thủy sản; Kỹ thuật công trình xây dựng; Quản lý xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Quản trị kinh doanh. Phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và đơn vị công tác.

3. Kinh nghiệm và hiệu quả công tác

a) Có ít nhất 05 năm (60 tháng) công tác trở lên trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành và đã có thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương ít nht 01 năm (12 tháng) trở lên. Được sự tín nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

b) Trong thời gian 03 năm gần nhất được đánh giá công chức hoàn thành xuất sc nhiệm vụ. Phân loại đảng viên 3 năm gần nhất đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c) Riêng Chánh Văn phòng Sở ngoài các quy định tiêu chuẩn trên, phải có khả năng, kinh nghiệm làm công tác tổng hợp, biên tập, qun trị.

d) Chánh Thanh tra ngoài các quy định tiêu chuẩn trên phải đáp ứng theo tiêu chuẩn tại Quyết định số 1563/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra thành phố; Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra quận, huyện, sở, ngành thuộc thành phố Hải Phòng.

Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Sở

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Quy định này và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác

a) Có khả năng tham mưu giúp Trưởng phòng giải quyết các công việc chung; tham gia với Trưởng phòng trong việc cụ thể hóa, trin khai, hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của phòng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Nắm bắt, hiểu biết sâu về lĩnh vực chuyên môn phụ trách; khả năng nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, đề xuất, hướng dẫn nghip vụ thuc lĩnh vực được phân công phụ trách.

c) Có khả năng tham gia chỉ đạo, quản lý, điều hành công chức, người lao đng trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, bảo đảm thời gian và chất lượng công việc.

2. Chuyên môn, nghiệp vụ:

Tốt nghiệp đại học trở lên về một trong các chuyên ngành: Hành chính; Quản trị văn phòng; Quản lý nhân lực; Quản trị nhân lực; Bảo hiểm; Luật; Kinh tế; Kế toán; Tài chính; Kiểm toán; Quản trị doanh nghip; Nông nghip; Lâm nghiệp; Chăn nuôi; Nuôi trồng thủy sản; Quản lý ngun lợi thủy sản; Khai thác thủy sản; Bảo vệ thực vật; Thú y; Khoa học cây trng; Quản lý tài nguyên và Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Công nghệ sinh học; Bệnh học thủy sản; Kỹ thuật công trình xây dựng; Quản lý xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật tài nguyên nước; Kthuật cơ sở hạ tầng; Quản trị kinh doanh. Phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và đơn vị công tác.

3. Kinh nghiệm và hiệu quả công tác

a) Có ít nhất 03 năm (36 tháng) công tác trở lên trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Được sự tín nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

b) Đánh giá công chức 03 năm gần nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phân loại đảng viên 3 năm gn nht đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c) Phó Chánh Văn phòng Sở ngoài các quy định tiêu chuẩn trên, phải có khả năng, kinh nghiệm làm công tác tổng hợp, biên tập, quản trị.

d) Phó Chánh Thanh tra ngoài các quy định tiêu chuẩn trên phải đáp ứng theo tiêu chuẩn tại Quyết định số 1563/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra thành phố; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra quận, huyện, sở, ngành thuộc thành phố Hải Phòng.

Điều 8. Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Quy định này và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác

a) Có khả năng tham mưu tổ chức, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành.

b) Am hiu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

c) Có khả năng điều hành, quy tụ, đoàn kết, tổ chức để cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện phối hợp trong công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

d) Có khả năng xây dựng kế hoạch, phương án, đề án quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn.

đ) Nắm chắc kiến thức về quản lý nhà nước về nghiệp vụ chuyên môn thuộc chuyên ngành phụ trách.

2. Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản.

3. Kinh nghiệm và hiệu quả công tác

a) Có ít nhất 03 năm (36 tháng) công tác trở lên trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao. Có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành và đã có thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương ít nhất 01 năm (12 tháng) trở lên. Được sự tín nhiệm của công chức trong đơn vị.

b) Trong thời gian 02 năm gần nhất được đánh giá công chức hoàn thành xuất sc nhiệm vụ. Phân loại đảng viên 3 năm gần nhất đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tt nhiệm vụ trở lên.

Điều 9. Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Quy định này và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác

a) Nắm chắc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước.

b) Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương

c) Nắm chắc kiến thức cơ bn về quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao

d) Có năng lực xây dựng phương án, đề án nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, có khả năng, tham mưu, tổng hợp tổ chức thực hiện triển khai thực hiện nhiệm vụ

đ) Có khả năng điều hành, quy tụ, đoàn kết, tổ chức để cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện phối hợp trong công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao

2. Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản.

3. Kinh nghiệm và hiệu quả công tác

a) Có ít nhất 03 năm (36 tháng) công tác trở lên trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao. Được sự tín nhiệm của cán bcông chức trong đơn vị.

b) Đánh giá công chức 03 năm gần nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; năm gần nhất được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên đ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

2. Đối với các trường hợp công chức đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ Trưởng, Phó các tổ chức trực thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, đến thi điểm Quy định này có hiệu lực mà chưa đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì thtrưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đđảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

3. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 948/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu948/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2017
Ngày hiệu lực03/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 948/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 948/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn lãnh đạo Nông nghiệp nông thôn Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 948/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn lãnh đạo Nông nghiệp nông thôn Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu948/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành24/04/2017
        Ngày hiệu lực03/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 948/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn lãnh đạo Nông nghiệp nông thôn Hải Phòng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 948/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn lãnh đạo Nông nghiệp nông thôn Hải Phòng