Quyết định 948/QĐ-BCNĐA4

Quyết định 948/QĐ-BCNĐA4 năm 2010 ban hành Kế hoạch hoạt động của Đề án 4 - Chương trình 130/CP do Trưởng Ban Chủ nhiệm Đề án 4 - Chương trình 130/CP ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 948/QĐ-BCNĐA4 Kế hoạch hoạt động Đề án 4 - Chương trình 130/CP


BỘ TƯ PHÁP
BCN ĐỀ ÁN 4-CT130/CP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 948/QĐ-BCNĐA4

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 CỦA ĐỀ ÁN 4 - CHƯƠNG TRÌNH 130/CP

TRƯỞNG BAN CHỦ NHIỆM ĐỀ ÁN 4 CHƯƠNG TRÌNH 130/CP

Căn cứ Quyết định số 312/2005/QĐ-TTg ngày 30/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án thuộc Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2005 đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-BTP ngày 24/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc kiện toàn Ban chủ nhiệm và Tổ thư ký Đề án “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2005 - 2010”.       
Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-BTP ngày 07/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm Đề án “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2005 - 2010”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động năm 2010 của Đề án 4 - Chương trình 130/CP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Cục trưởng Cục Con nuôi, Chánh Văn phòng, Giám đốc Nhà xuất bản tư pháp - Bộ Tư pháp; Thủ trưởng các đơn vị chủ trì và tham gia thực hiện các hoạt động của Đề án 4 - Chương trình 130/CP thuộc các cơ quan liên quan (Vụ 1A, Viện Khoa học kiểm sát - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Viện Khoa học xét xử, Tòa Hình sự - Tòa án nhân dân tối cao; Vụ Pháp chế, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an; Cục Phòng chống tội phạm và ma túy - Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng; Cục Phòng chống tệ nạn xã hội - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các thành viên BCN;
- Các thành viên TTK;
- Lưu VT, Vụ PLHS-HC (2b).

TM. BAN CHỦ NHIỆM
TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

CỦA ĐỀ ÁN 4 CHƯƠNG TRÌNH 130/CP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 948/QĐ-BCNĐA4 ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Ban Chủ nhiệm Đề án IV - Chương trình 130/CP)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, chính sách về phòng, chống buôn bán người;

2. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về đấu tranh phòng, chống buôn bán người;

3. Đẩy nhanh tiến độ ký kết, phê chuẩn hoặc gia nhập các điều ước quốc tế liên quan đến phòng, chống buôn bán người;


II. NỘI DUNG CỤ THỂ:

STT

Lĩnh vực

Mô tả hoạt động dự kiến

Chỉ số đầu ra

Dự kiến thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

 

1

Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn

1.1. Chỉ đạo, điều hành các hoạt động trong khuôn khổ Đề án “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2005 - 2010”

- Các văn bản chỉ đạo, điều hành

- Báo cáo hoạt động các quý, sáu tháng đầu năm và cả năm

Cả năm 2010

Ban Chủ nhiệm Đề án IV (Bộ Tư pháp)

Các đơn vị liên quan thuộc Bư pháp, Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng), Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 

1.2. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra địa phương về giải quyết các vụ án buôn bán người cụ thể và việc thực hiện Chương trình 130/CP

- Nghiên cứu, chỉ đạo 10 vụ án;

- Kiểm tra giải quyết án buôn bán người tại các địa phương có số vụ việc xảy ra nhiều, nghiêm trọng và phức tạp

Cả năm 2010

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1A)

 

2

Hoàn thiện luật pháp, chính sách về phòng, chống buôn bán người

2.1. Khảo sát, học tập kinh nghiệm của một số nước trong khu vực (Thái Lan) trong lĩnh vực lập pháp và thực thi hiệu quả pháp luật về phòng, chống buôn bán người

Báo cáo khảo sát

Quý II/2010

Bộ Tư pháp (Vụ PLHSHC)

Các đơn vị liên quan thuộc BTP, BCA, BLĐTBXH, BNG, BQP (BTLBĐBP), TANDTC, VKSNDTC

 

 

 

2.2. Tổ chức hội thảo khu vực về kinh nghiệm của các nước trong khu vực về lập pháp và thực thi pháp luật về phòng, chống buôn bán người

- Kỷ yếu Hội thảo

- Số đại biểu tham dự hội thảo

- Báo cáo kết quả hội thảo

Quý II/2010

Bộ Tư pháp (Vụ PLHSHC)

Các đơn vị liên quan thuộc BTP, BCA, BLĐTBXH, BNG, BQP (BTLBĐBP), TANDTC, VKSNDTC

 

 

 

2.3. Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Phòng, chống buôn bán người và Báo cáo đánh giá tác động pháp luật của dự án Luật

- Dự thảo Luật Phòng, chống buôn bán người;

- Tờ trình;

- Bản thuyết minh;

- Báo cáo đánh giá tác động pháp luật của dự án Luật

Quý II/2010

Bộ Tư pháp (Vụ PLHSHC)

Các đơn vị liên quan thuộc BTP, BCA, BLĐTBXH, BNG, BQP (BTLBĐBP), TANDTC, VKSNDTC

 

 

 

2.4. Tổ chức một số hội thảo, tọa đàm góp ý cho dự thảo Luật Phòng, chống buôn bán người và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật

- Kỷ yếu hội thảo/tọa đàm

- Số đại biểu tham dự hội thảo/tọa đàm

- Báo cáo kết quả hội thảo/tọa đàm

Quý II, III/2010

Bộ Tư pháp (Vụ PLHSHC)

Bộ LĐTBXH (Cục Phòng chống tệ nạn xã hội)

Các đơn vị liên quan thuộc BTP, BCA, BLĐTBXH, BNG, BQP (BTLBĐBP), TANDTC, VKSNDTC

 

 

 

2.5. Rà soát, đánh giá việc ban hành và thi hành văn bản về phòng, chống buôn bán phụ nữ trẻ em tại một số tỉnh/ thành phố

- Báo cáo rà soát

Quý II/2010

Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về XDPL)

Các đơn vị liên quan thuộc BTP

 

 

 

2.6. Xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em

- Dự thảo Thông tư liên tịch

Quý III/2010

TANDTC (Viện KHXX)

VKSNDTC, BCA, BTP

 

 

 

2.7. Khảo sát một số địa phương về thực trạng giải quyết việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

 - Báo cáo khảo sát

Quý III/2010

Bộ Tư pháp (Vụ Hành chính tư pháp)

Các đơn vị liên quan thuộc BTP

 

3

Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống buôn bán người

3.1. Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo pháp luật và xã hội tuyên truyền pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người

- Số lượng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người;

- Các VBPL về phòng, chống mua bán người được tuyên truyền, phổ biến

Quý II - IV/2010

Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật)

Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo pháp luật và xã hội

 

 

3.2. In ấn, phát hành cuốn Sách pháp luật quốc tế về phòng, chống buôn bán người

Số lượng sách được in ấn, phát miễn phí cho các Sở Tư pháp và các cơ quan hữu quan

Quý III/2010

Bộ Tư pháp (Vụ PLHSHC)

Các đơn vị liên quan thuộc BTP (NXBTP, Văn phòng Bộ)

 

 

 

3.3. In ấn, phát hành cuốn Cẩm nang tuyên truyền, giáo dục, pháp luật quốc gia và quốc tế về phòng, chống buôn bán người

Số lượng sách được in ấn, phát miễn phí cho các Sở Tư pháp và các cơ quan hữu quan

Quý III/2010

Bộ Tư pháp (Vụ PLHSHC)

Các đơn vị liên quan thuộc BTP (NXBTP, Văn phòng Bộ)

 

 

 

3.4. Phát hành 03 tờ gấp về chính sách đối với tội mua bán người, tội mua bán, chiếm đoạt hoặc đánh tráo trẻ em bằng tiếng Việt và dịch ra tiếng dân tộc H’Mông

Số lượng tờ gấp được in ấn, phát miễn phí tại các tỉnh có đồng bào dân tộc H’Mông

Quý II/2010

Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL)

Các đơn vị liên quan thuộc BTP

 

4

Hợp tác quốc tế

Hoàn thiện tờ trình và các tài liệu kèm theo, xin ý kiến các cơ quan hữu quan để trình phê chuẩn Công ước Chống tội phạm có tổ chức và gia nhập Nghị định thư về chống buôn bán người

Tờ trình và các tài liệu phục vụ việc trình phê chuẩn Công ước và gia nhập Nghị định thư

Quý IV/2010

Bộ Tư pháp

Bộ Ngoại giao, Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Công an

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 948/QĐ-BCNĐA4

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu948/QĐ-BCNĐA4
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2010
Ngày hiệu lực24/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 948/QĐ-BCNĐA4

Lược đồ Quyết định 948/QĐ-BCNĐA4 Kế hoạch hoạt động Đề án 4 - Chương trình 130/CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 948/QĐ-BCNĐA4 Kế hoạch hoạt động Đề án 4 - Chương trình 130/CP
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu948/QĐ-BCNĐA4
        Cơ quan ban hànhBan Chủ nhiệm Đề án 4 - Chương trình 130/CP
        Người kýHoàng Thế Liên
        Ngày ban hành24/03/2010
        Ngày hiệu lực24/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 948/QĐ-BCNĐA4 Kế hoạch hoạt động Đề án 4 - Chương trình 130/CP

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 948/QĐ-BCNĐA4 Kế hoạch hoạt động Đề án 4 - Chương trình 130/CP

         • 24/03/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/03/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực