Quyết định 948/QĐ-UBND

Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2007 về Quy định phối hợp công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin giữa các ngành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2007 phòng chống tội phạm bưu chính viễn thông đã được thay thế bởi Quyết định 06/2010/QĐ-UBND Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng an ninh thông tin trong và được áp dụng kể từ ngày 12/02/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2007 phòng chống tội phạm bưu chính viễn thông


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 948/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN LĨNH VỰC BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIỮA CÁC NGÀNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Vĩnh Long; Công an tỉnh Vĩnh Long; Sở Thương mại và Du lịch; Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long;

Căn cứ chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Bưu chính - Viễn thông tại Văn bản số 2840/BBCVT-TTra và Văn bản số 692/TTra, ngày 15/12/2006 về việc tăng cường phối hợp công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin;

Xét Tờ trình số 180/TTr-SBCVT ngày 03/5/2007 của Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định công tác phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin (quy định kèm theo) giữa các đơn vị: Sở Bưu chính - Viễn thông, Công an tỉnh, Sở Thương mại và Du lịch, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

QUY ĐỊNH

CÔNG TÁC PHỐI HỢP PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 948/QĐ-UBND, ngày 11/5/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng thực hiện:

Đối tượng thực hiện Quy định này bao gồm: Sở Bưu chính - Viễn thông, Công an tỉnh, Sở Thương mại và Du lịch, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp:

1. Công tác phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin được thực hiện trên nguyên tắc kịp thời, hiệu quả tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

2. Quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên liên quan trong công tác.

Điều 3. Chế độ cập nhật trao đổi, thông tin, thông báo:

1. Trong quá trình phối hợp, việc cung cấp thông tin, các dấu hiệu nghi vấn trộm cắp cước viễn thông quốc tế; kinh doanh trái pháp luật dịch vụ điện thoại internet và các loại thẻ điện thoại lậu; gởi, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát phải được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo bí mật và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

2. Thông tin, thông báo phải được cung cấp bằng văn bản thể hiện trên giấy hoặc văn bản điện tử nhưng phải có chữ ký điện tử xác nhận của Thủ trưởng cơ quan cùng cấp.

3. Thủ trưởng các cơ quan phải cử người phụ trách, theo dõi, cập nhật thông tin, làm đầu mối trong việc phối hợp, giao nhận tài liệu, số liệu liên quan.

4. Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin, kịp thời báo cáo Thủ trưởng cơ quan, người có thẩm quyền trong việc xử lý thông tin, chỉ đạo công tác.

Điều 4. Nguyên tắc xử lý vụ việc:

Việc xử lý các vụ trộm cắp cước viễn thông quốc tế, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, kinh doanh trái pháp luật dịch vụ điện thoại internet, các loại thẻ điện thoại lậu của cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện trên nguyên tắc: Vụ việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị nào thì đơn vị đó chủ trì việc xử lý, các đơn vị khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH HỮU QUAN

Điều 5. Sở Bưu chính - Viễn thông:

1. Làm đầu mối tiếp nhận thông tin về các dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, trộm cắp cước viễn thông quốc tế.

2. Chủ trì hoặc tham gia thanh - kiểm tra và xử lý các đối tượng vi phạm hành chính hoặc lập hồ sơ chuyển sang cơ quan điều tra nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm theo quy định của Luật Thanh tra năm 2004 và Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Trường hợp cần sự hỗ trợ của các đơn vị quản lý chuyên ngành (Cục Tần số, Cục Quản lý chất lượng bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin) trong quá trình thanh - kiểm tra thì chủ trì phối hợp, có thông báo bằng văn bản theo Khoản 2 Điều 3 của Quy định này.

3. Tiếp nhận trưng cầu giám định, làm thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập hội đồng giám định về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Pháp lệnh Giám định tư pháp, ngày 29/9/2004 và Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp.

Điều 6. Công an tỉnh:

1. Chủ trì công tác điều tra, xác minh và bắt giữ đối tượng trộm cắp cước viễn thông quốc tế; vận chuyển hàng lậu, hàng cấm hoặc phát hiện có dấu hiệu nghi vấn có thông báo của Sở Bưu chính - Viễn thông.

2. Đối với các vụ việc khác do Công an tỉnh phát hiện, trường hợp cần có sự phối hợp thì kịp thời thông báo bằng văn bản cho Sở Bưu chính - Viễn thông và các ngành có liên quan. Đồng thời cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan cho các đơn vị phối hợp. Trường hợp thông tin tài liệu đang phục vụ cho quá trình điều tra, xác minh không cung cấp được thì trả lời đơn vị phối hợp bằng văn bản có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan.

3. Sau khi xác minh rõ đối tượng và tiến hành phá án, Công an tỉnh có trách nhiệm thông báo cho Sở Bưu chính - Viễn thông và các đơn vị tham gia phối hợp biết thời gian, địa điểm tiến hành thanh - kiểm tra, khám xét.

4. Tổ chức lực lượng giám sát đối tượng trong quá trình thanh - kiểm tra hành chính, không để đối tượng xoá dấu vết, tẩu tán phương tiện, thiết bị, tang vật sử dụng để vi phạm.

Điều 7. Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long

1. Chủ trì công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý hàng lậu, hàng cấm xuất, nhập khẩu qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp nhận được thông báo và đề nghị phối hợp của Sở Bưu chính - Viễn thông về vụ việc xuất - nhập hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát thì Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long có trách nhiệm kịp thời phối hợp với Sở trong việc kiểm tra, kiểm soát các túi bưu phẩm, bưu kiện, kiện hàng hoá. Nếu phát hiện thấy có hành vi vi phạm pháp luật thì phối hợp với Sở Bưu chính - Viễn thông trong việc xử lý đối tượng vi phạm.

3. Khi phát hiện vụ việc xuất - nhập khẩu hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long có trách nhiệm kịp thời thông báo theo Khoản 2 Điều 3 của Quy định này và phối hợp với Sở Bưu chính - Viễn thông xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Sở Thương mại và Du lịch:

1. Chủ trì việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý hàng lậu, hàng cấm đang lưu hành, vận chuyển qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát.

2. Trường hợp nhận được tin báo về vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, Sở Thương mại và Du lịch có trách nhiệm kịp thời phối hợp với Sở Bưu chính - Viễn thông kiểm tra, kiểm soát các túi bưu phẩm, bưu kiện, kiện hàng hoá, phương tiện vận chuyển.

3. Nếu phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật thì phối hợp với Sở Bưu chính - Viễn thông và các ngành chức năng để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các đơn vị, ngành chức năng có liên quan tăng cường công tác quản lý chuyên ngành, có trách nhiệm hướng dẫn, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng thuộc quản lý của ngành. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật các đối tượng thuộc ngành quản lý. Chủ động trong công tác phối hợp thanh - kiểm tra giữa các ngành hữu quan với phương châm "chủ động phòng chống tích cực và hiệu quả trên cơ sở phối hợp liên ngành và áp dụng các giải pháp tổng hợp, đồng bộ".

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy định này thì Thủ trưởng các đơn vị, ngành phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Bưu chính - Viễn thông để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét sửa đổi, bổ sung./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 948/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu948/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2007
Ngày hiệu lực11/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 948/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2007 phòng chống tội phạm bưu chính viễn thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2007 phòng chống tội phạm bưu chính viễn thông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu948/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhạm Văn Đấu
        Ngày ban hành11/05/2007
        Ngày hiệu lực11/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2007 phòng chống tội phạm bưu chính viễn thông

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2007 phòng chống tội phạm bưu chính viễn thông