Quyết định 949/QĐ-UBND

Quyết định 949/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề án Qui hoạch và phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 949/QĐ-UBND 2011 qui hoạch phát triển tổ chức công chứng Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 949/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 14 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUI HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Xây dựng Qui hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 17/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Tiêu chí qui hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 32/TTr-STP ngày 17/3/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Đề án Qui hoạch và phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020”.

Điều 2. Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước và quy hoạch, phát triển các tổ chức hành nghề công chứng theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Như trên 3;
- LĐVP, P.NC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 949/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu949/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2011
Ngày hiệu lực14/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 949/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 949/QĐ-UBND 2011 qui hoạch phát triển tổ chức công chứng Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 949/QĐ-UBND 2011 qui hoạch phát triển tổ chức công chứng Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu949/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành14/04/2011
        Ngày hiệu lực14/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 949/QĐ-UBND 2011 qui hoạch phát triển tổ chức công chứng Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 949/QĐ-UBND 2011 qui hoạch phát triển tổ chức công chứng Bình Phước

            • 14/04/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/04/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực