Quyết định 95/1999/QĐ-UB

Quyết định 95/1999/QĐ-UB quy định phí sử dụng tạm thời hè đường phố (đất công) để trông giữ xe đạp, xe máy hoặc để trung chuyển vật liệu xây dựng do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 95/1999/QĐ-UB phí sử dụng tạm thời hè đường phố trông giữ xe Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI HÈ ĐƯỜNG PHỐ (ĐẤT CÔNG) ĐỂ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY HOẶC ĐỂ TRUNG CHUYỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Nghị định 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 04/1999/NĐ-CP">54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính về phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;

- Xét đề nghị của Liên ngành: Giao thông công chính, Tài chính vật giá, Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp tại Tờ trình số 1367/TT-LN ngày 10/7/1999 về việc soát xét các khoản phí và lệ phí sử dụng tạm thời hè đường phố (đất công) để trông giữ xe đạp, xe máy và trung chuyển vật liệu xây dựng tại Công ty Khai thác điểm đổ xe;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định phí sử dụng tạm thời hè đường phố (đất công) để trông giữ xe đạp, xe máy hoặc để trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2: Chấp thuận đề nghị của Sở giao thông công chính và Liên ngành ghi tại tờ trình số 1367/TT-LN ngày 10/7/1999:

Giao thông Công ty Khai thác điểm đổ xe thực hiện thu phí sử dụng tạm thời hè đường phố (đất công) để trông giữ xe đạp, xe máy hoặc để trung chuyển vật liệu xây dựng ghi tại Điều 1.

Công ty Khai thác điểm đổ xe được quản lý và sử dụng số phí thu được theo Mục III, Điều 5b khoản 1 Thông tư 04/1999/NĐ-CP">54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ tài chính.

Điều 3: Quyết định này được thi hành từ ngày 1/7/1999:

Những nội dung ghi tại Quyết định trước đây của UBND Thành phố Hà nội trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4: Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính vật giá; Sở Giao thông công chính; Cục trưởng Cục thuế, Chi Cục trưởng Chi Cục tài chính doanh nghiệp Thành phố; Thủ trưởng các Sở; Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan và Giám độc Công ty Khai thác điểm đổ xe Hà nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Hạnh 

 

PHỤ LỤC

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 95/1999/QĐ-UB NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 1999 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI HÈ ĐƯỜNG PHỐ (ĐẤT CÔNG) ĐỂ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY HOẶC ĐỂ TRUNG CHUYỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI HÈ ĐƯỜNG PHỐ (ĐẤT CÔNG) ĐỂ:

1. Trông giữ xe đạp, xe máy:

- Tại 48 tuyến phố chính quy định

(Quyết định 07/1998/QĐ-UB: Mức 35.000 đồng /m2/tháng.

- Cho các tuyến phố còn lại: Mức 25.000 đồng /m2/tháng.

2. Trung chuyển vật liệu xây dựng: Mức 50.000 đồng /m2/tháng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/1999/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 95/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/11/1999
Ngày hiệu lực 01/07/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 95/1999/QĐ-UB phí sử dụng tạm thời hè đường phố trông giữ xe Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 95/1999/QĐ-UB phí sử dụng tạm thời hè đường phố trông giữ xe Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 95/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Đinh Hạnh
Ngày ban hành 01/11/1999
Ngày hiệu lực 01/07/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 95/1999/QĐ-UB phí sử dụng tạm thời hè đường phố trông giữ xe Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 95/1999/QĐ-UB phí sử dụng tạm thời hè đường phố trông giữ xe Hà Nội

  • 01/11/1999

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/07/1999

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực