Quyết định 95/2005/QĐ-BTC

Quyết định 95/2005/QĐ-BTC về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 95/2005/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Thanh tra Tổng cục Hải quan đã được thay thế bởi Quyết định 1014/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra Tổng cục Hải qua và được áp dụng kể từ ngày 11/05/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 95/2005/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Thanh tra Tổng cục Hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA TỔNG CỤC HẢI QUAN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 81/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Chánh Thanh tra Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra Tổng cục Hải quan (sau đây gọi tắt là Thanh tra hải quan) là cơ quan thuộc hệ thống tổ chức Thanh tra Tài chính, là tổ chức thuộc Tổng cục Hải quan, thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Hải quan theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thanh tra hải quan chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và sự chỉ đạo về công tác nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính.

Thanh tra hải quan có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thanh tra hải quan có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan; chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Thanh tra hải quan theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

3. Thanh tra đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc thực hiện pháp luật về hải quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có liên quan đến hải quan.

4. Phát hiện, quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hải quan theo quy định của pháp luật.

5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra hải quan.

6. Kiến nghị hoặc trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, pháp luật về hải quan; đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua hoạt động thanh tra.

7. Giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với các cơ quan thanh tra thuộc hệ thống Thanh tra Tài chính, Thanh tra các bộ, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực hải quan; với cơ quan liên quan trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

9. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi trách nhiệm của Tổng cục Hải quan.

10. Tổng kết kinh nghiệm, nghiệp vụ thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Hải quan.

11. Được yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra của Tổng cục Hải quan.

12. Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Điều 3. Thanh tra hải quan có Chánh thanh tra, một số Phó Chánh thanh tra và thanh tra viên; Chánh thanh tra có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Thanh tra hải quan; Phó Chánh thanh tra chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra về nhiệm vụ được phân công.

Chánh Thanh tra hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ sau khi thống nhất ý kiến với Chánh thanh tra Bộ Tài chính.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các Phó Chánh thanh tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

Thanh tra hải quan có tổ chức đặt tại cơ quan Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ tình hình thực tế, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra hải quan phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra hải quan

1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Hải quan.

2. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chương trình, kế hoạch thanh tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan.

4. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc thành lập các Đoàn thanh tra, cử thanh tra viên, trưng tập cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật.

5. Kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tạm đình chỉ thi hành quyết định của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Tổng cục Hải quan khi có căn cứ xác định các quyết định đó trái pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra.

6. Kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

7. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo quy định của pháp luật.

8. Báo cáo Chánh Thanh tra Bộ về công tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định.

9. Phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Hải quan.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thanh tra viên thuộc Thanh tra Tổng cục Hải quan là công chức nhà nước được bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra theo quy định về quản lý ngạch công chức để thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Hải quan.

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thanh tra viên; nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và quyền lợi của thanh tra viên thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Thanh tra hải quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chế độ chuyên viên; Chánh Thanh tra có trách nhiệm tổ chức công việc, phân công nhiệm vụ cho công chức phù hợp với chức danh tiêu chuẩn các ngạch thanh tra và năng lực chuyên môn, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ các quy định trước đây về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra hải quan. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 7;
- Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- L­u
ư VT, TCCB, PC.

BỘ TRƯỞNG
 Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/2005/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu95/2005/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2005
Ngày hiệu lực31/12/2005
Ngày công báo16/12/2005
Số công báoTừ số 19 đến số 20
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/05/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/2005/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 95/2005/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Thanh tra Tổng cục Hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 95/2005/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Thanh tra Tổng cục Hải quan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu95/2005/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành12/12/2005
        Ngày hiệu lực31/12/2005
        Ngày công báo16/12/2005
        Số công báoTừ số 19 đến số 20
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/05/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 95/2005/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Thanh tra Tổng cục Hải quan

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 95/2005/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Thanh tra Tổng cục Hải quan