Quyết định 95/2006/QĐ-UBND

Quyết định 95/2006/QĐ-UBND thành lập ban thi đua khen thưởng do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 95/2006/QĐ-UBND thành lập ban thi đua khen thưởng Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 125/2008/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 95/2006/QĐ-UBND thành lập ban thi đua khen thưởng Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 08 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04.10.2005 của Chính phủ, qui định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29.9.2004 của Chính phủ, qui định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông báo Nghị quyết số 61-TB/TƯ ngày 29.5.2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh, về công tác tổ chức, cán bộ;

Căn cứ Thông báo Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND16 ngày 19.7.2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, về việc thành lập Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh.

Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của Pháp luật.

Trụ sở làm việc: Đặt tại trụ sở của HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh (Đường Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh:

1. Chức năng:

Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1- Tham mưu cho UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh trong việc cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

2.2- Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh.

2.3- Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh.

2.4- Giúp UBND tỉnh tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng ở tỉnh.

2.5- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

2.6- Giúp UBND tỉnh trong việc sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời theo đúng qui định của pháp luật.

2.7- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh.

2.8- Kiểm tra việc thực hiện các qui định về chính sách khen thưởng; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

2.9- Xây dựng và quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng theo qui định của pháp luật.

2.10- Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của tỉnh theo phân cấp; thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng theo qui định của pháp luật. Làm thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng.

2.11- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, luu trữ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng.

2.12- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

3. Tổ chức bộ máy và biên chế:

3.1- Lãnh đạo Ban, gồm có: Trưởng ban và Phó Trưởng ban.

Trưởng ban chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Trưởng ban bố trí kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh.

Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được Trưởng ban phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công tác cán bộ.

3.2- Các tổ chức giúp việc, gồm có:

+ Văn phòng.

+ Phòng nghiệp vụ Thi đua, khen thưởng.

3.3- Biên chế: Biên chế của Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng số biên chế hành chính của tỉnh được Trung ương phân bổ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

UBND TỈNH BẮC NINH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu95/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2006
Ngày hiệu lực24/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2008
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 95/2006/QĐ-UBND thành lập ban thi đua khen thưởng Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 95/2006/QĐ-UBND thành lập ban thi đua khen thưởng Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu95/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Công Ngọ
        Ngày ban hành09/08/2006
        Ngày hiệu lực24/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2008
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 95/2006/QĐ-UBND thành lập ban thi đua khen thưởng Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 95/2006/QĐ-UBND thành lập ban thi đua khen thưởng Bắc Ninh