Quyết định 950/QĐ-TTg

Quyết định 950/QĐ-TTg năm 2007 về đầu tư xây dựng trạm y tế xã thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2008 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 950/QĐ-TTg đầu tư xây dựng trạm y tế xã vùng khó khăn giai đoạn 2008 2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 950/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM Y TẾ XÃ THUỘC VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đầu tư xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia cho các xã hiện chưa có trạm y tế thuộc vùng khó khăn theo danh mục quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

1. Thời gian thực hiện: từ năm 2008 đến năm 2010.

2. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách Trung ương bố trí cho các địa phương theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Nguồn vốn lồng ghép từ chương trình 135 giai đoạn II và các chương trình liên quan khác được triển khai trên địa bàn;

- Ngân sách địa phương;

- Các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đối với xã chưa có trạm y tế:

a) Bộ Y tế có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hàng năm xây dựng phương án bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương để xây dựng trạm y tế xã cho các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức, triển khai việc xây dựng mới trạm y tế đạt chuẩn quốc gia theo đúng các quy định hiện hành;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc cân đối và bố trí vốn đầu tư hàng năm từ ngân sách Trung ương để các địa phương triển khai thực hiện.

c) Bộ Tài chính có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí và bảo đảm nguồn vốn theo kế hoạch và tiến độ thực hiện hàng năm;

- Hướng dẫn các địa phương sử dụng đúng quy định các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước để xây dựng trạm y tế xã; không sử dụng trùng lắp với nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác.

d) Ủy ban Dân tộc có nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện quyết định này.

Đ) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm toàn diện về việc chỉ đạo triển khai xây dựng và sử dụng có hiệu quả các trạm y tế xã phục vụ công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương;

- Bố trí đủ kinh phí chi thường xuyên để vận hành, bảo dưỡng và duy trì cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị được đầu tư, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng sử dụng trang thiết bị;

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ để bảo đảm việc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng trạm y tế xã về Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với các trạm y tế xã chưa đạt chuẩn quốc gia:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các trạm y tế xã của địa phương; bảo đảm đến năm 2015, tất cả các trạm y tế xã trong cả nước đều đạt chuẩn quốc gia theo quy định;

- Bộ Y tế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện theo đúng lộ trình về thời gian nói trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN,

Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, VX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 950/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu950/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2007
Ngày hiệu lực11/08/2007
Ngày công báo12/08/2007
Số công báoTừ số 554 đến số 555
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 950/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 950/QĐ-TTg đầu tư xây dựng trạm y tế xã vùng khó khăn giai đoạn 2008 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 950/QĐ-TTg đầu tư xây dựng trạm y tế xã vùng khó khăn giai đoạn 2008 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu950/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành27/07/2007
        Ngày hiệu lực11/08/2007
        Ngày công báo12/08/2007
        Số công báoTừ số 554 đến số 555
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 950/QĐ-TTg đầu tư xây dựng trạm y tế xã vùng khó khăn giai đoạn 2008 2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 950/QĐ-TTg đầu tư xây dựng trạm y tế xã vùng khó khăn giai đoạn 2008 2010

           • 27/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực