Quyết định 950/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 950/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương Gia Lai Đợt 2


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 950/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 19 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 (ĐỢT 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015;

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11 tháng 77 năm 2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Nghị quyết số 70/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 185/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương, các Chương trình mục tiêu quốc gia và thông qua phương án phân bổ vốn năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương;

Căn cứ các Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1);

Căn cứ các Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu Tờ tại Tờ trình số 216/TTr-SKHĐT ngày 12 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 2); cụ thể:

1. Điều chỉnh giảm: 26.790 triệu đồng của 02 dự án; gồm:

(1). Cầu qua sông Ayun vào xã Ia Yeng (Từ QL25 đi xã Ia Yeng) giảm 8.000 triệu đồng (từ 11.000 triệu đồng xuống còn 3.000 triệu đồng); Kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2023 sau điều chỉnh 3.000 triệu đồng.

(2). Đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Trường Chinh - Lê Thánh Tôn), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai: giảm 18.790 triệu đồng (từ 95.000 triệu đồng xuống còn 76.210 triệu đồng); Kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2023 sau điều chỉnh 76.210 triệu đồng.

2. Điều chỉnh tăng: 26.790 triệu đồng của 01 dự án; gồm:

(1). Đường giao thông kết nối các xã Ia Mlah, Phú Cần và thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai: tăng 26.790 triệu đồng (từ 30.000 triệu đồng lên 56.790 triệu đồng); Kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2023 sau điều chỉnh 56.790 triệu đồng.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch điều chỉnh này, yêu cầu các chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP Chính phủ (báo cáo);
- Bộ KHĐT, Bộ Tài chính (báo cáo);
- T/T Tỉnh ủy (báo cáo);
- T/T HĐND tỉnh (báo cáo);
- Kiểm toán NN khu vực XII;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD, NL, KGVX, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Hải Long

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số: 950/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Dự án

Địa điểm XD

Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện)

Mã quan hệ Ngân sách

Mã ngành kinh tế (loại, khoản)

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư dự án

Kế hoạch vốn NSTW năm 2023

Điều chỉnh tăng

Điều chỉnh giảm

Kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2023 sau điều chỉnh

Chủ đầu tư

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó: vốn NSTW

Thu hồi vốn đã ứng trước

Trả nợ đọng XDCB

Thu hồi vốn đã ứng trước

Trả nợ đọng XDCB

TỔNG CỘNG

440.000

431.000

136.000

26.790

26.790

136.000

I

Điều chỉnh tăng

90.000

90.000

30.000

26.790

56.790

1

Ngành giao thông

90.000

90.000

30.000

26.790

56.790

(1)

Đường giao thông kết nối các xã Ia Mlah, Phú Cần và thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

Krông Pa

KBNN tỉnh Gia Lai

7921560

292

2022-2024

1137/QĐ-UBND ngày 30/12/2021

90.000

90.000

30.000

26.790

56.790

UBND huyện Krông Pa

II

Điều chỉnh giảm

350.000

341.000

106.000

26.790

79.210

1

Ngành giao thông

350.000

341.000

106.000

26.790

79.210

(1)

Cầu qua sông Ayun vào xã Ia Yeng (Từ QL25 đi xã Ia Yeng)

Phú Thiện

KBNN tỉnh Gia Lai

7793359

292

2020-2023

1032/QĐ-UBND ngày 31/10/2019

90.000

81.000

11.000

8.000

3.000

Ban quản lý các dự án ĐTXD tỉnh

(2)

Đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Trường Chinh - Lê Thánh Tôn), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Pleiku

KBNN tỉnh Gia Lai

7906970

292

2022-2024

1136/QĐ-UBND ngày 30/12/2021; 2263/QĐ-UBND ngày 25/8/2022

260.000

260.000

95.000

18.790

76.210

UBND thành phố Pleiku

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 950/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu950/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(27/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 950/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 950/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương Gia Lai Đợt 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 950/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương Gia Lai Đợt 2
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu950/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýTrương Hải Long
        Ngày ban hành19/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (27/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 950/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương Gia Lai Đợt 2

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 950/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương Gia Lai Đợt 2

              • 19/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực