Quyết định 951/QĐ-UBND

Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2014 về định mức chi tiêu áp dụng tạm thời cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 951/QĐ-UBND 2014 định mức chi tiêu tạm thời Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TÌNH THỪA THIÊN HUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 915/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU ÁP DỤNG TẠM THỜI CHO QUỸ  BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ, về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ, về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này một số định mức chi tiêu áp dụng tạm thời cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Chi tiết nội dung theo biểu 01 đính kèm)

Điều 2. Căn cứ quy định được ban hành, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Những nội dung khác không quy định trong Quyết định này được áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán chi tiết chi kinh phí hoạt động quản lý điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng hàng năm trên cơ sở kế hoạch thu, chi đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; Trưởng ban Ban Kiểm soát Quỹ; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng VN (để b/c);
- TT Tỉnh ủy (để b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch  và các PCT UBND tỉnh;
- VP: Lãnh đạo, CV: TH, XDKH;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Biểu 01: MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU ÁP DỤNG CHO QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Quy định tạm thời một số định mức chỉ tiêu này được áp dụng cho các khoản thanh toán trực tiếp từ nguồn kinh phí của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước về chế độ hóa đơn chứng từ, phù hợp với nguồn ngân sách và dự toán kinh phí được phê duyệt. Riêng đối với các nguồn kinh phí tài trợ của nước ngoài hoặc các nguồn ủy thác của các đối tác khác thực hiện theo các quy định trong các hiệp định/ thỏa thuận hoặc biên bản ghi nhớ với các đối tác tài trợ/ ủy thác.

STT

Nội dung chi

Đối tượng áp dụng

Định mức

Hồ sơ thanh toán

1

Phụ cấp quản lý

1.1

Phụ cấp kiêm nhiệm cho Ban Điều hành Quỹ

Giám đốc Quỹ

40% mức lương cơ bản theo ngạch, bậc hàng tháng

Bảng thanh toán phụ cấp; Giấy chuyển tiền

Phó Giám đốc Quỹ

40% mức lương cơ bản theo ngạch, bậc hàng tháng

Kế toán trưởng/ Phụ trách kế toán

40% mức lương cơ bản theo ngạch, bậc hàng tháng

1.2

Phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên hội đồng Quỹ và ban kiểm soát

Chủ tịch Hội đồng và trưởng Ban Kiểm soát

15% mức lương cơ bản theo ngạch, bậc hàng tháng

Bảng thanh toán phụ cấp và giấy chuyển tiền

Các thành viên thuộc Hội đồng và Ban Kiểm soát

10% mức lương cơ bản theo ngạch, bậc hàng tháng

1.3

Phụ cấp kiêm nhiệm cho Tổ công tác huyện, xã.

Các thành viên thuộc Tổ công tác huyện, xã (Theo quyết định thành lập của Giám đốc Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh)

30% mức lương cơ bản theo ngạch, bậc hàng tháng

Bảng thanh toán phụ cấp và giấy chuyển tiền

2

Khoán công tác phí đi lại nội thành

2.1

Hỗ trợ hàng tháng

Thủ quỹ, kiêm văn thư hành chính

250.000 đ/người/tháng

Bảng thanh toán có ký nhận.

Các thành viên khác thuộc Ban Điều hành

3

Họp Hội đồng Quỹ

 

 

 

3.1

Bồi dưỡng tiền họp

Các thành viên Hội đồng

200.000 đ/người/cuộc

Giấy mời, chương trình, Biên bản họp và danh sách ký nhận

Đại biểu khách mời

150.000 đ/người/cuộc

Nhân viên phục vụ

50.000 đ/người/cuộc

3.2

Tiền photo tài liệu, giải khát

Tất cả các thành viên tham dự cuộc họp

40.000 đ/người/cuộc

Bảng kê hoặc hóa đơn mua hàng

4

Khoán tiền điện thoại di động

 

 

 

4.1

Ban điều hành Quỹ

Giám đốc Quỹ

300.000 đ/người/tháng

Bảng kê, giấy chuyển tiền

Phó Giám đốc Quỹ

300.000 đ/người/tháng

Kế toán trưởng / phụ trách kế toán

250.000 đ/người/tháng

4.2

Hôi đồng quản lý Quỹ và Ban Kiểm soát

Chủ tịch Hội đồng và Trưởng Ban Kiểm soát

300.000 đ/người/tháng

Bảng kê, giấy chuyển tiền

Các thành viên

250.000 đ/người/tháng

5

Bồi dưỡng thẩm định dự án

5.1

Bồi dưỡng đọc trước tài liệu để góp ý thẩm định dự án dưới 1 tỷ đồng

Người chủ trì thẩm định

250.000 đ/người/dự án

Quyết định thành lập Hội đồng hoặc phiếu giao việc; Danh sách có ký nhận

Các thành viên khác của Hội đồng thẩm định

150.000 đ/người/dự án

5.2

Bồi dưỡng đọc trước tài liệu để góp ý thẩm định dự án trên 1 tỷ đồng

Người chủ trì thẩm định

400.000 đ/người/dự án

Quyết định thành lập Hội đồng hoặc phiếu giao việc; Danh sách có ký nhận

Các thành viên khác của Hội đồng thẩm định

250.000 đ/người/dự án

5.3

Tổ chức họp thẩm định

Người chủ trì thẩm định

250.000 đ/người/cuộc

 

Các thành viên khác của Hội đồng thẩm định

150.000 đ/người/cuộc

Giấy mời, Danh sách có ký nhận, Biên bản họp

Thư ký

150.000 đ/người/cuộc

Nhân viên phục vụ

50.000 đ/người/cuộc

6

Thuê lao công, tạp vụ

 

Tiền công hàng tháng

01 Lao động thuê ngoài

1.200.000 đ/người/tháng

Hợp đồng thuê khoán, giấy biên nhận hoặc bảng kê thanh toán

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Ngoài khoán tiền đi lại nội thành, các chuyến đi công tác có cự ly từ 30 km trở lên được thực hiện theo quy định hiện hành

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 951/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu951/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2014
Ngày hiệu lực09/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 951/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 951/QĐ-UBND 2014 định mức chi tiêu tạm thời Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 951/QĐ-UBND 2014 định mức chi tiêu tạm thời Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu951/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành09/05/2014
        Ngày hiệu lực09/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 951/QĐ-UBND 2014 định mức chi tiêu tạm thời Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 951/QĐ-UBND 2014 định mức chi tiêu tạm thời Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Thừa Thiên Huế

            • 09/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực