Quyết định 951/QĐ-UBND

Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 951/QĐ-UBND 2019 Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh đa phương thức Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 951/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI CẠNH TRANH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC, KẾT NỐI GIỮA CÁC HÌNH THỨC VẬN TẢI KHÁC NHAU, CHÚ TRỌNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ GIẢM THIỂU CHI PHÍ VẬN TẢI TẠO THUẬN LỢI CHO LƯU THÔNG, PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA DOANH NGHIỆP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 51/TTr-SGTVT ngày 25/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này chủ động triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

2. Sở Giao thông vận tải:

a) Chủ trì, đôn đốc và thực hiện chế độ báo cáo, tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Phổ biến Kế hoạch này đến Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải để thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ,
(b/cáo)
- Bộ Giao thông vận tải; (b/cáo)
- Ủy Ban ATGT Quốc gia; (b/cáo)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (b/cáo)
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: PCVP, các P.N/c, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.481.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI CẠNH TRANH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC, KẾT NỐI GIỮA CÁC HÌNH THỨC VẬN TẢI KHÁC NHAU, CHÚ TRỌNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ GIẢM THIỂU CHI PHÍ VẬN TẢI TẠO THUẬN LỢI CHO LƯU THÔNG, PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA DOANH NGHIỆP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

1

Rà soát, kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để tạo môi trường vận tải cạnh tranh lành mạnh; thu hút các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh vận tải, dịch vụ logistics nhằm tạo môi trường pháp lý đầy đủ, phù hợp hơn cho quản lý phát triển thị trường vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2019 - 2022

2

Rà soát, kiến nghị sửa đổi, ban hành mới các chính sách, pháp luật điều chỉnh dịch vụ logistics, vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên giới

Sở Giao thông vận tải

Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2019 - 2020

3

Tiếp tục nghiên cứu kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về tạo thuận lợi vận tải và thương mại qua biên giới, các hiệp định song phương và đa phương về hàng không, hàng hải, đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2019 - 2020

4

Xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch phù hợp chiến lược, quy hoạch ngành giao thông vận tải một cách đồng bộ, khoa học; phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2019 - 2020

5

Kiến nghị xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế: chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và khai thác vận tải đường bộ và đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2019 - 2020

6

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách khuyến khích nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng đầu mối kết nối các phương thức vận tải, phát triển dịch vụ logistics

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2019 - 2020

7

Đẩy mạnh áp dụng Cơ chế Một cửa Quốc gia cho tất cả các thủ tục liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2019 - 2020

II

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng yếu có vai trò thúc đẩy phát triển vận tải và tăng cường kết nối các phương thức vận tải

1

Ưu tiên tập trung phát triển những hạ tầng lớn, hiện đại, có sức lan tỏa nhằm thúc đẩy phát triển vận tải, nâng cao chất lượng và tái cơ cấu thị phần vận tải như: Hoàn thành nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn quan địa bàn huyện Bình Sơn, cầu Cửa Đại, đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh , giai đoạn IIa, cảng Bến Đình.

Sở Giao thông vận tải; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, địa phương có liên quan

Giai đoạn 2019 - 2025

2

Nghiên cứu hình thành hệ thống cảng cạn theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo là đầu mối kết nối giữa các phương thức vận tải và cung cấp dịch vụ logistics

Sở Giao thông vận tải

Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các sở, ngành, địa phương có liên quan

Giai đoạn 2019 - 2025

3

Kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng công trình giao thông, kho bãi, trung tâm logistics trên các tuyến đường, hành lang kết nối các cảng của Việt Nam với Lào, Campuchia, Thái Lan và Nam Trung Quốc

Sở GTVT, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

Giai đoạn2019 - 2022

III

Phát triển hài hòa, hợp lý các phương thức vận tải, phát triển vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics

1

Đẩy mạnh tái cơ cấu vận tải nhằm phát triển thị trường vận tải có cơ cấu hợp lý, tăng thị phần của các phương thức vận tải khối lượng lớn, tăng cường kết nối các phương thức vận tải, giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải

Sở Giao thông vận tải

UBND các huyện, thành phố, các ngành có liên quan, các đơn vị kinh doanh vận tải

Thường xuyên

2

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ GTVT nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển vận tải đa phương thức trên các hành lang vận tải chính, đặc biệt là hành lang Bắc Nam và các hành lang kết nối với các cảng biển cửa ngõ quốc tế

Sở Giao thông vận tải

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan

Thường xuyên

3

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch vận tải, logistics, tăng cường kết nối giữa người vận chuyển và khách hàng một cách công khai, minh bạch và cạnh tranh bình đẳng

Sở Giao thông vận tải

Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị kinh doanh vận tải

Thường xuyên

4

Phối hợp với ngành đường sắt nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt, tăng lưu lượng và thị phần hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt; giảm thời gian, tăng độ tin cậy và chất lượng dịch vụ; kết nối tốt vận tải đường sắt với các hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan

Thường xuyên

5

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển vận tải ven biển (sông pha biển)

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi

Sở Giao thông vận tải, các sở ngành, địa phương có liên quan

Thường xuyên

IV

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

1

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng công nghệ tiên tiến trong ngành giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp vận tải

Giai đoạn 2019 - 2022

2

Cập nhật, ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động vận tải của các phương thức, thống kê số liệu vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các trung tâm đăng kiểm, các đơn vị kinh doanh vận tải

Giai đoạn 2019 - 2022

3

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và khai thác vận tải hàng hóa đường bộ và đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

Sở Khoa học và Công nghệ, các Hiệp hội có liên quan

Giai đoạn 2019 - 2022

V

Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải; phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các hiệp hội chuyên ngành

1

Hỗ trợ, kiến tạo cho việc hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp vận tải và logistics của các chuyên ngành vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Công Thương; các sở, ngành có liên quan, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Quảng Ngãi

Giai đoạn 2019 - 2022

2

Áp dụng các biện pháp nhằm ổn định thị trường vận tải hàng hóa đường bộ, tạo sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh. Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát tải trọng xe nhằm giảm thiểu tình trạng chở quá tải

Công an tỉnh, Sở GTVT và Ban An toàn giao thông

Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Quảng Ngãi, các doanh nghiệp vận tải

Giai đoạn 2019 - 2022

3

Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương có liên quan

Giai đoạn 2019 - 2022

4

Ban hành khung giá dịch vụ cảng biển do địa phương quản lý

Sở Giao thông vận tải

Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương có liên quan

Năm 2019

5

Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các hiệp hội vận tải, hiệp hội logistics

Sở Giao thông vận tải

Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị kinh doanh vận tải

Thường xuyên

VI

Tăng cường hợp tác quốc tế về giao thông vận tải

1

Tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài để phát triển vận tải và dịch vụ logistics quốc tế

Sở Giao thông vận tải

Sở Công chính các nước láng giềng, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh

Thường xuyên

VII

Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1

Xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể để đào tạo, đào tạo lại; xã hội hóa công tác đào tạo để nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức và người lao động

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics

Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh

Giai đoạn 2019 - 2025

2

Hợp tác với các tổ chức đào tạo tiến hành các khóa đào tạo dựa trên thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện nhân lực về logistics

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics

Các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo; Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh

Giai đoạn 2019 - 2025

VIII

Kinh phí thực hiện

1

Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch này từ ngân sách nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hàng năm hoặc theo từng giai đoạn, nguồn vốn xã hội hóa, vốn đầu tư của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác

Sở Tài chính

UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành có liên quan

Hàng năm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 951/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu951/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2019
Ngày hiệu lực08/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 951/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 951/QĐ-UBND 2019 Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh đa phương thức Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 951/QĐ-UBND 2019 Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh đa phương thức Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu951/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýNguyễn Tăng Bính
        Ngày ban hành08/07/2019
        Ngày hiệu lực08/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 951/QĐ-UBND 2019 Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh đa phương thức Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 951/QĐ-UBND 2019 Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh đa phương thức Quảng Ngãi

           • 08/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực