Quyết định 953/QĐ-BTC

Quyết định 953/QĐ-BTC năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Quyết định 953/QĐ-BTC thủ tục hành chính mới quản lý công sản thẩm quyền Bộ Tài chính 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 2069/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính quản lý công sản 2016 và được áp dụng kể từ ngày 27/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 953/QĐ-BTC thủ tục hành chính mới quản lý công sản thẩm quyền Bộ Tài chính 2016


BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 953/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định s 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dng - Chuyển giao;

Căn cứ Thông tư số 23/2015/QĐ-TTg">183/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyn giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
quan thuc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- S
Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- KBNN, Tổng cục thuế;
- KBNN, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định s 953/QĐ-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vc

Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính

1

Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý, đ thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

Quản lý công sản

a) Cơ quan có thm quyn quyết định: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC:

- Cơ quan chủ quản của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (thuộc TW quản lý) trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ; người đại diện chủ sở hữu trực tiếp của doanh nghiệp nhà nước (thuộc TW quản lý) trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ.

- y ban nhân dân cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất).

2

Thủ tục thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đu tư thực hiện Dự án đầu Xây dựng - Chuyển giao (BT) đi với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý.

Quản lý công sản

a) Cơ quan có thm quyn quyết định: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp thực hin TTHC:

- Cơ quan Kho bạc Nhà nước.

- Cơ quan Thuế.

3

Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, đ thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

Quản công sản

a) Cơ quan có thm quyn quyết định: UBND cấp tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC:

- Cơ quan chủ quản của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (thuộc ĐP quản lý) trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ; người đại diện chủ sở hữu trực tiếp của DNNN (thuộc ĐP quản lý) trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ.

- Sở Tài chính.

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1. Tên thủ tục: Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý, đ thanh toán Dự án BT đu tư xây dng công trình tại vị trí mới.

1.1. Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ có văn bản báo cáo về nhu cầu, sự cần thiết thực hiện Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mi và sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ để thanh toán; gửi:

- Cơ quan chủ quản thuộc Trung ương (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương) đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

- Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là người đại diện chủ sở hữu trực tiếp) đối với doanh nghiệp nhà nước.

b) Bước 2: Cơ quan chủ quản, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp quy định tại điểm a nêu trên xem xét, có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới bằng Hp đồng BT và thanh toán Hợp đồng BT bằng quỹ đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ.

c) Bước 3: Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan chủ quản, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp; căn cứ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Bộ Tài chính xem xét gửi lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ) về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

d) Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính đBộ Tài chính xem xét và có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan chủ quản (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp) hoặc người đại diện chủ sở hữu trực tiếp (đối với doanh nghiệp nhà nước).

1.2. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan; hoặc

- Gửi qua đường bưu điện.

1.3. Thành phần, số Iưng hồ sơ

1.3.1. Thành phần hồ sơ, gồm:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ đề nghị được sử dụng quỹ đất tại cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ để thanh toán Hp đồng BT (bản chính);

b) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp (bản chính);

c) Hồ sơ pháp lý về nhà, đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ (bản sao);

d) Các hồ sơ liên quan khác (bản sao).

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ hp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ.

1.6. Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC:

- Cơ quan chủ quản của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (thuộc Trung ương quản lý) trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ; người đại diện chủ sở hữu trực tiếp của doanh nghiệp nhà nước (thuộc Trung ương quản lý) trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ.

- y ban nhân dân cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất).

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Bộ Tài chính có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan chủ quản (đối vi cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp) hoặc người đại diện chủ sở hữu trực tiếp (đối với doanh nghiệp nhà nước) về việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới.

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có

1.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không có

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết đnh số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao.

- Thông tư số 23/2015/QĐ-TTg">183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quđất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tên thủ tục: Thủ tục thanh toán bng quỹ đt cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dng - Chuyn giao (BT) đi với trường hợp thanh toán bng quỹ đt của cơ s nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý.

2.1. Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Cơ quan chủ quản thuộc Trung ương (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương), người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là ngưi đại diện chủ sở hữu trực tiếp) gửi đề nghị thanh toán đến Bộ Tài chính.

b) Bước 2: Trong thi gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thanh toán, Bộ Tài chính thông báo cho cơ quan Kho bạc nhà nước để thực hiện thanh toán bằng tiền cho Nhà đầu tư hoặc thu nộp ngân sách nhà nước từ Nhà đầu tư.

Riêng trường hp Nhà đầu tư thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Bộ Tài chính thông báo số chênh lệch cho cơ quan Thuế để cơ quan Thuế ban hành Thông báo nộp tiền cho Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đt, thuê mặt nưc và cơ quan Kho bạc nhà nước để thực hiện thu ngân sách nhà nước.

2.2. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan; hoặc

- Gửi qua đường bưu điện.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

2.3.1. Thành phần hồ sơ, gồm:

a) Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan chủ quản thuộc Trung ương, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp (bản chính);

b) Hồ sơ thanh toán Hợp đồng BT theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng;

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.4. Thi hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, ktừ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan chủ quản của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (thuộc Trung ương quản lý) trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ; người đại diện chủ sở hữu trực tiếp của doanh nghiệp nhà nước (thuộc Trung ương quản lý) trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ.

2.6. Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC:

- Cơ quan Kho bạc Nhà nước.

- Cơ quan Thuế.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Bộ Tài chính thông báo cho cơ quan Kho bạc nhà nước để thực hiện thanh toán bằng tiền cho Nhà đầu tư hoặc thu nộp ngân sách nhà nước từ Nhà đầu tư.

Riêng trường hp Nhà đầu tư thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Bộ Tài chính thông báo số chênh lệch cho cơ quan Thuế để cơ quan Thuế ban hành Thông báo nộp tiền cho Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và cơ quan Kho bạc nhà nước đthực hiện thu ngân sách nhà nước.

2.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có

2.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không có

2.10. Yêu cầu, điều kin thực hin thủ tục hành chính (nếu có): Không có

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao.

- Thông tư số 23/2015/QĐ-TTg">183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

B. Thủ tục hành chính cp tỉnh

1. Tên thủ tục: Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, đ thanh toán Dự án BT đu tư xây dựng công trình tại vị trí mi

1.1. Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ có văn bản báo cáo về nhu cầu, sự cần thiết thực hiện Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới và sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ để thanh toán; gửi:

- Cơ quan chủ quản thuộc địa phương (Sở, ngành chủ quản, cơ quan cấp trên thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

- Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nưc nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là người đại diện chủ sở hữu trực tiếp) đối với doanh nghiệp nhà nước.

b) Bước 2: Cơ quan chủ quản, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp quy định tại điểm a khoản này xem xét, có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới bằng Hợp đồng BT và thanh toán Hp đồng BT bằng quỹ đất của cơ snhà, đất tại vị trí cũ.

c) Bước 3: Trong thi gian 20 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan chủ quản, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp; căn cứ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan chủ quản (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp) hoặc ngưi đại diện chủ sở hữu trực tiếp (đối vi doanh nghiệp nhà nước).

1.2. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan; hoặc

- Gửi qua đường bưu điện.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

1.3.1. Thành phần hồ sơ, gồm:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ đề nghị được sử dụng quỹ đất tại cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ đ thanh toán Hp đồng BT (bản chính);

b) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp (bản chính);

c) Hồ sơ pháp lý về nhà, đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ (bản sao);

d) Các hồ sơ liên quan khác (bản sao).

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thi hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đy đủ hồ sơ hp lệ.

1.5. Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ.

1.6. Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC:

- Cơ quan chủ quản của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (thuộc địa phương quản lý) trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ; người đại diện chủ sở hữu trực tiếp của doanh nghiệp nhà nước (thuộc địa phương quản lý) trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ.

- Sở Tài chính.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan chủ quản (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp) hoặc người đại diện chủ sở hữu trực tiếp (đối với doanh nghiệp nhà nưc) về việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, đthanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới.

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có

1.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không có

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao.

- Thông tư số 23/2015/QĐ-TTg">183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 953/QĐ-BTC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 953/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/05/2016
Ngày hiệu lực 05/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/09/2016
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 953/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 953/QĐ-BTC thủ tục hành chính mới quản lý công sản thẩm quyền Bộ Tài chính 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 953/QĐ-BTC thủ tục hành chính mới quản lý công sản thẩm quyền Bộ Tài chính 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 953/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành 05/05/2016
Ngày hiệu lực 05/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/09/2016
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 953/QĐ-BTC thủ tục hành chính mới quản lý công sản thẩm quyền Bộ Tài chính 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 953/QĐ-BTC thủ tục hành chính mới quản lý công sản thẩm quyền Bộ Tài chính 2016