Quyết định 954/QĐ-BGTVT

Quyết định 954/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố danh mục cảng cạn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 954/QĐ-BGTVT 2019 công bố danh mục cảng cạn Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 1041/QĐ-BGTVT 2020 công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 28/05/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 954/QĐ-BGTVT 2019 công bố danh mục cảng cạn Việt Nam


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 954/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CẢNG CẠN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn;

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thng cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét tờ trình số 1275/TTr-CHHVN ngày 22/4/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam đã được Bộ Giao thông vận tải công bố mở cảng tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ
trưởng;
- Như Điều 3;
- Tổng cục ĐBVN;
- Các Cục: ĐTNĐVN, ĐSVN;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, KCHT(Qu
ân).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Công

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CẢNG CN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 954/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên cảng cạn

Thuộc địa phận tỉnh, TP trực thuc TW

Quyết định công bố mở cảng cạn của Bộ Giao thông vận tải

1

Cảng cạn (ICD) Phúc Lộc - Ninh Bình

Ninh Bình

Số 584/QĐ-BGTVT ngày 11/2/2015

2

Cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh

Số 3882/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015

3

ICD Hải Linh

Phú Thọ

S 1617/QĐ-BGTVT ngày 07/5/2015

4

Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng

Hải Phòng

Số 1456/QĐ-BGTVT ngày 12/5/2016

5

Đình Vũ - Quảng Bình

S 2200/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2018

6

Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch

Đồng Nai

Số 432/QĐ-BGTVT ngày 04/02/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 954/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu954/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2019
Ngày hiệu lực16/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/05/2020
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 954/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 954/QĐ-BGTVT 2019 công bố danh mục cảng cạn Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 954/QĐ-BGTVT 2019 công bố danh mục cảng cạn Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu954/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành16/05/2019
        Ngày hiệu lực16/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/05/2020
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản gốc Quyết định 954/QĐ-BGTVT 2019 công bố danh mục cảng cạn Việt Nam

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 954/QĐ-BGTVT 2019 công bố danh mục cảng cạn Việt Nam