Quyết định 954/QĐ-UBND

Quyết định 954/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lâm nghiệp, Thú y, Thủy lợi, Thủy sản được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 954/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 954/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 31 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC: LÂM NGHIỆP, THÚ Y, THỦY SẢN, THỦY LỢI ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ vkiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thú y;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là 45 (bn mươi lăm) thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lâm nghiệp, Thú y, Thủy lợi, Thủy sản được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tnh Bạc Liêu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ký và thay thế:

- Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu.

- Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu.

- Một phần Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của y ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực Thú y 10 thủ tục; lĩnh vực Lâm nghiệp 18 thủ tục, lĩnh vực Thủy sn 09 thủ tục).

Điều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; thông báo 45 (bn mươi lăm) thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này đến tổ chức, cá nhân có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC - VPCP (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Cổng TT điện tử tnh;
- Lưu: VT, NC (T-99).

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC: LÂM NGHIỆP, THÚ Y, THỦY LỢI, THỦY SẢN ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 954/QD-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu)

PHẦN I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa

Số TT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (21 TTHC)

1

Phê duyệt Phương án Điều chế rừng của chủ rừng là tổ chức

2

Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống

3

Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con

4

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống trồng; vườn giống; cây đầu dòng)

5

Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

6

Thm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng (đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)

7

Giao rừng đối với tổ chức

8

Cho thuê rừng đối với tổ chức

9

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

10

Cấp giấy phép vận chuyển gấu

11

Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập

12

Phê duyệt h sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của các chủ rừng là tổ chức thuộc tnh

13

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng trên diện tích gii phóng mặt bng đ xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của các tổ chức

14

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đ gãy; tận thu các loại gỗ nm, gốc r, cành nhánh của chủ rừng là tchức

15

Phê duyệt Phương án khai thác của chủ rừng là tổ chức

16

Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưng đối với khu rừng đặc dụng do tnh quản lý

17

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cây nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của CITES

18

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưng, cơ sở trồng cy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các phụ lục của Công ước CITES

19

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (đối với tổ chức).

20

Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

21

Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu, lâm sản vận chuyn nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận dẫn xuất của chúng (đối với các địa phương không có Hạt Kiểm lâm)

II. LĨNH VỰC THÚ Y (06 TTHC)

01

Cấp, gia hạn chứng ch hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

02

Cấp lại Chứng ch hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng ch hành nghề thú y)

03

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y

04

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

05

Cấp giấy chứng nhận kim dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyn ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

06

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

III. LĨNH VỰC THỦY SẢN (09 TTHC)

01

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

02

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

03

Cấp giấy chng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển đổi quyền sở hữu

04

Cấp sổ danh bạ thuyền viên

05

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá ci hoán

06

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

07

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

08

Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

09

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

IV. LĨNH VỰC THỦY LỢI (09 TTHC)

01

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với hoạt động giao thông vận ti của xe cơ giới)

02

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với hoạt động: Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng)

03

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với hoạt động: Xây dựng kho, bến, bãi bc d; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện; xây dựng chung trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản; chôn phế thải, chất thải)

04

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với hoạt động khai thác các hoạt động du lịch, th thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ)

05

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với hoạt động n mìn và các hoạt động gây n không gây tác hại khác)

06

Cp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1 m)

07

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

08

Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

09

Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thi vào hệ thống công trình thủy lợi

2. Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực được thay thế:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên Quyết định công b TTHC

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (16 TTHC)

01

 

Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Chủ tịch y ban nhân dân tnh Bạc Liêu về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

02

 

Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô ging

03

 

Cấp giấy chứng nhận công nhận nguồn gốc lô cây con

04

 

Công nhận cây trội (cây m)

05

 

Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh

06

 

Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo rừng nghèo kiệt

07

 

Giao rừng đối với tổ chức

08

 

Cho thuê rừng đối với tổ chức

09

 

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

10

 

Cấp giấy phép vận chuyển gấu

11

 

Thẩm định và phê duyệt phương án thanh lý và chuyển đi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp

12

 

Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác gỗ và lâm sn rừng từ rừng tự nhiên và rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách

13

 

Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác, tỉa thưa rừng trồng

14

 

Cấp giấy chứng nhn đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưng các loài động vật hoang dã

15

 

Cấp sổ theo dõi gây nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

16

 

Cấp giấy phép vận chuyển động vật hoang dã thông thường gây nuôi

II. LĨNH VỰC THÚ Y (10 TTHC)

17

Cấp, gia hạn chứng ch hành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phu thuật động vật; tư vn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuc thú y)

Cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y.

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

18

Cấp giấy Chứng ch hành nghề tiêm phòng, chn đoán bệnh, kê đơn chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật.

19

Cấp giấy Chứng ch hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y.

20

Cấp giấy Chứng ch hành nghề xét nghiệm, phẫu thuật động vật.

21

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cp Chng ch hành nghề thú y)

Cấp lại giấy chứng ch hành nghề thú y.

22

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y

Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở ấp trứng gia cầm.

23

Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với các cơ sở: chăn nuôi sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật; sơ chế, bảo quản sn phẩm động vt; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; ca hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật).

24

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất tỉnh.

25

Cp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất tỉnh.

26

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

Thủ tục đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh.

III. LĨNH VỰC THỦY SẢN (09 TTHC)

27

 

Cp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Chủ tịch y ban nhân dân tnh Bạc Liêu về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

28

 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

29

 

Cấp giấy chứng nhận tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

30

 

Cấp sổ danh bạ thuyền viên

31

 

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

32

 

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

33

 

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

34

 

Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

35

 

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

IV. LĨNH VỰC THỦY LỢI (09 TTHC)

36

 

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới)

Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch y ban nhân dân tnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

37

 

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với hoạt động: Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng)

38

 

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với hoạt động: Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện; xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản; chôn phế thi, chất thải)

39

 

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với hoạt động khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ)

40

 

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với hoạt động n mìn và các hoạt động gây n không gây tác hại khác)

41

 

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (đối với hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m)

Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

42

 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

43

 

Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

44

 

Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 954/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu954/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2017
Ngày hiệu lực31/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 954/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 954/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 954/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Bạc Liêu
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu954/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
      Người kýDương Thành Trung
      Ngày ban hành31/05/2017
      Ngày hiệu lực31/05/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 954/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Bạc Liêu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 954/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Bạc Liêu