Quyết định 956/QĐ-UBND

Quyết định 956/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 12/2010/QĐ-UBND Quy định tạm thời về quản lý hoạt động đối với cơ sở dạy tin học, ngoại ngữ, luyện thi đại học, bồi dưỡng văn hóa ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 956/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 12/2010/QĐ-UBND quản lý cơ sở dạy tin học ngoại ngữ Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 956/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2010/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DẠY TIN HỌC, NGOẠI NGỮ, LUYỆN THI ĐẠI HỌC, BỒI DƯỠNG VĂN HÓA NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1316/SGDĐT-PC ngày 13/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động đối với cơ sở dạy tin học, ngoại ngữ, luyện thi đại học, bồi dưỡng văn hóa ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do: Không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- PVP UBND tỉnh (H.Hùng);
- VX (PA);
- Lưu: VT, Tr 16/6

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 956/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 956/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/06/2014
Ngày hiệu lực 18/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 956/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 956/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 12/2010/QĐ-UBND quản lý cơ sở dạy tin học ngoại ngữ Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 956/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 12/2010/QĐ-UBND quản lý cơ sở dạy tin học ngoại ngữ Cà Mau
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 956/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành 18/06/2014
Ngày hiệu lực 18/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 956/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 12/2010/QĐ-UBND quản lý cơ sở dạy tin học ngoại ngữ Cà Mau

Lịch sử hiệu lực Quyết định 956/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 12/2010/QĐ-UBND quản lý cơ sở dạy tin học ngoại ngữ Cà Mau

  • 18/06/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/06/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực