Quyết định 956/QĐ-UBND

Quyết định 956/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 956/QĐ-UBND 2014 Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến 2020 Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 956/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2020 CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại công văn số: 182/SNgV-HTQT ngày 29 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTrTU, TTr HĐND (để b/c);
- Bộ Ngoại giao (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VT-TH (P2).
Quyet dinh ngoai giao van hoa.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2020 CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020”, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Kết hợp ngoại giao văn hóa với ngoại giao kinh tế và ngoại giao chính trị để thực hiện hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin, văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến bạn bè quốc tế, qua đó, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh ngày càng sâu rộng và bền vững.

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ các Sở, ban, ngành và huyện, thành phố về vị trí và tầm quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

- Tiếp tục nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác ngoại giao văn hóa tại các ngành và các địa phương.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động ngoại giao văn hóa được triển khai phải đảm bảo chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Các hoạt động ngoại giao văn hóa được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các Sở, ban, ngành, địa phương trong từng hoàn cảnh cụ thể nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

- Phải giới thiệu được hình ảnh, truyền thống, bản sắc văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng đến bạn bè quốc tế.

- Ưu tiên triển khai hoạt động ngoại giao văn hóa với các nước có chung biên giới với Việt Nam, các nước ASEAN để hướng tới Cộng đồng ASEAN năm 2015, các nước có đông cộng đồng người Việt, các nước lớn và các đối tác quan trọng, các địa phương nước ngoài đã ký kết hợp tác với tỉnh.

- Ngoại giao văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ với ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị và đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

II. PHƯƠNG CHÂM CHỈ ĐẠO

1. Tập trung quảng bá hình ảnh và văn hóa của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

2. Ưu tiên triển khai hoạt động ngoại giao văn hóa với các nước láng giềng có chung biên giới với Việt Nam, các nước ASEAN, các nước có đông cộng đồng người Việt, các nước lớn và các đối tác quan trọng.

3. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, cần triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, tránh hình thức, nâng cao hiệu quả, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các đối tác nước ngoài nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

4. Kinh phí cho các hoạt động ngoại giao văn hóa do ngân sách tỉnh cấp là chủ yếu, có kết hợp vận động các nguồn kinh phí xã hội hóa từ các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường lý luận và nhận thức về ngoại giao văn hóa, tiếp tục hoàn thiện và xây dựng cơ chế, chính sách về ngoại giao văn hóa

a) Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020” và Kế hoạch triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến 2020 của UBND tỉnh.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về thực hiện công tác ngoại giao văn hóa; điều chỉnh, bổ sung chính sách ngoại giao văn hóa cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, gắn liền công tác ngoại giao văn hóa với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định hướng, tuyên truyền và cung cấp thông tin về các hoạt động ngoại giao văn hóa đến cá nhân và tổ chức nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức ngoại giao văn hóa cho lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh và các đối tượng khác có nhu cầu giao lưu, giao tiếp với người nước ngoài.

b) Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

- Tổ chức các buổi nói chuyện, tập huấn, tăng cường hiểu biết và phương pháp thực hiện ngoại giao văn hóa cho các cán bộ làm việc trong ngành du lịch, văn hóa và các nhân viên làm việc tại các điểm du lịch thường xuyên thu hút khách nước ngoài.

- Xây dựng biện pháp, kế hoạch liên kết chương trình du lịch văn hóa với các địa phương trong và ngoài nước để khai thác tiềm năng, thế mạnh về văn hóa lễ hội, ẩm thực, thắng cảnh thiên nhiên của tỉnh, từng bước phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch văn hóa ở địa phương.

c) Sở Thông tin và truyền thông

- Tuyên truyền các nội dung của chiến lược ngoại giao văn hóa đến với nhân dân, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài trong và ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị có liên quan định hướng, tuyên truyền và cung cấp thông tin về các hoạt động ngoại giao văn hóa đến báo chí trong nước.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, các buổi nói chuyện chuyên đề về nội dung ngoại giao văn hóa dành cho cán bộ của tỉnh.

- Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Sở Ngoại vụ, các địa phương trực thuộc tỉnh để giới thiệu các nội dung của Chiến lược ngoại giao văn hóa đến với người dân.

d) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các hội hữu nghị, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội gắn kết việc tuyên truyền các hoạt động ngoại giao văn hóa trong quá trình triển khai các hoạt động ngoại giao nhân dân.

2. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; đa dạng hóa các hình thức thông tin đối ngoại

a) Sở Ngoại vụ:

- Phối hợp các Bộ, ngành có liên quan, các tổ chức quốc tế tổ chức các chương trình văn hóa có yếu tố nước ngoài tại địa phương hoặc ở nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa độc đáo của Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thắt chặt quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch và các Sở ngành liên quan thực hiện việc xúc tiến, quảng bá văn hóa của địa phương thông qua việc tham gia các Chương trình Ngày/ Tuần Việt Nam ở nước ngoài và các hội chợ, triển lãm có yếu tố nước ngoài khác.

- Tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa giữa học sinh, sinh viên, thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các địa phương có quan hệ hợp tác, kết nghĩa bằng cách trao đổi các đoàn qua lại giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các địa phương ấy.

- Gắn kết ngoại giao văn hóa với các hoạt động thông tin đối ngoại, cụ thể: vận động các hãng thông tấn báo chí, kênh truyền hình nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá Bà Rịa- Vũng Tàu; thực hiện quảng bá hình ảnh Bà Rịa- Vũng Tàu tại các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác.

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức như Báo VEN, VTV4, VTC10, Báo Thế giới và Việt Nam, Báo Quê hương, Hiệp hội doanh nghiệp người VNONN, các Hội người Việt Nam ở nước ngoài,… để đẩy mạnh công tác truyền thông đến với các đối tượng là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài

- Khai thác sự hỗ trợ của các cơ quan đại diện Việt Nam, đặc biệt các Trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, tranh thủ quỹ Ngoại giao văn hóa của Bộ Ngoại giao để quảng bá hình ảnh tỉnh tại các sự kiện “Tuần lễ Việt Nam”, “Những ngày Việt Nam”...tại nước ngoài và tại một số thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Úc, một số nước châu Âu và các nước ASEAN.

- Chuẩn hóa quà tặng đối ngoại nhằm quảng bá, giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa Bà Rịa- Vũng Tàu.

b) Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tích cực phát huy vai trò của công tác quảng bá hình ảnh địa phương thông qua việc tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương; đồng thời, quy hoạch, tạo dựng bản sắc riêng cho từng lễ hội, các chương trình văn hóa, nghệ thuật của địa phương.

- Đẩy mạnh việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, di tích văn hóa, di tích lịch sử của tỉnh và xây dựng các chương trình giới thiệu về văn hóa, thể thao, nghệ thuật, ẩm thực phù hợp với các đoàn khách nước ngoài.

- Xây dựng, nâng cấp và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo tàng, các trung tâm văn hóa, các nhà văn hóa tại địa phương, Rừng quốc gia Côn Đảo, các khu du lịch sinh thái khác, ... theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phục vụ cho ngoại giao văn hóa.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, các Sở, ngành liên quan để xây dựng các hoạt động văn hóa có yếu tố nước ngoài, các chương trình đón các đoàn văn hóa, nghệ thuật, thể thao của nước ngoài vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các chương trình giao lưu văn hóa của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tại nước ngoài.

- Phối hợp các doanh nghiệp du lịch xây dựng chương trình và đưa các thiết chế văn hóa trọng tâm vào danh mục các địa điểm tham quan của các tour du lịch Bà Rịa- Vũng Tàu hoặc các đoàn khách đến làm việc với tỉnh; nghiên cứu xây dựng hệ thống thuyết minh bằng tiếng Anh và một số ngôn ngữ phổ biến khác.

- Tăng cường công tác giao lưu văn hóa thông qua các ấn phẩm văn hóa như sách báo, hình ảnh, đĩa CD giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng.

c) Sở Thông tin và truyền thông

- Phối hợp với các ngành liên quan, tích cực triển khai công tác tuyên truyền, tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, các thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, thông qua các ấn phẩm, sách, tài liệu, các phương tiện thông tin đại chúng, các website, Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Quản lý hoạt động xuất bản các ấn phẩm quảng bá hình ảnh của tỉnh; định hướng báo chí tuyên truyền về công tác ngoại giao văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp các hoạt động thông tin đối ngoại với ngoại giao văn hóa.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật, các cơ quan thông tấn của tỉnh giới thiệu hình ảnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến các nước, góp phần tiếp cận, nâng cao hiểu biết và nhận thức của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế về tình hình kinh tế, xã hội và các đặc điểm văn hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch và các ngành chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh chống lại những sản phẩm văn hóa có hại, không phù hợp. Đồng thời phản bác kịp thời, hiệu quả những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực chống phá Nhà nước thông qua tuyên truyền không đúng sự thật về đất nước và con người Việt Nam.

- Nghiên cứu sử dụng các phương tiện và công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại, truyền thống đa phương tiện để giới thiệu về lịch sử, văn hóa, con người Bà Rịa- Vũng Tàu bằng nhiều ngôn ngữ, giúp bạn bè quốc tế có cơ hội tiếp cận và hiểu biết hơn về Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Hỗ trợ xuất bản và phổ biến ra nước ngoài, đến người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam các ấn phẩm quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh, các tác phẩm nghệ thuật có giá trị, chất lượng trên các lĩnh vực văn học, âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, kiến trúc, sân khấu...

d) Sở Công Thương

- Chủ trì đề xuất một sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của tỉnh để giới thiệu với du khách khi đến thăm Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức các hoạt động như hội chợ, triển lãm quốc tế, chương trình quảng bá các sản vật địa phương, ẩm thực Bà Rịa- Vũng Tàu, các ngành nghề truyền thống nhằm đẩy mạnh việc giới thiệu các sản phẩm văn hóa vật thể hoặc phi vật thể tiêu biểu của tỉnh.

e) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa giữa học sinh, sinh viên, thanh niên tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu với học sinh, sinh viên nước ngoài đang học tập tại Bà Rịa- Vũng Tàu và với các nước trong khu vực, quốc tế.

f) Các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương

- Chủ động tuyên truyền các sự kiện ngoại giao văn hóa trong và ngoài nước.

- Tăng cường quảng bá hình ảnh tỉnh và các hoạt động ngoại giao văn hóa của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

g) Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nâng cấp phiên bản tiếng Anh trang thông tin điện tử của đơn vị để tăng cường quảng bá hình ảnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến các độc giả nước ngoài.

3. Gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế

a) Sở Ngoại vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai các thỏa thuận quốc tế đã ký giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các địa phương nước ngoài; nghiên cứu, đề xuất nội dung hợp tác trong lĩnh vực văn hóa trong các thỏa thuận này; tăng cường công tác giao lưu, trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, quan hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài để triển khai mạnh công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh của tỉnh qua việc tham gia vào các sự kiện lớn được tổ chức định kỳ tại nước bạn.

- Nghiên cứu những điều ước, thỏa thuận quốc tế đã ký kết giữa Việt Nam và các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế để tranh thủ các chương trình hợp tác, đặc biệt là với Nhật Bản.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan để xây dựng Kế hoạch quà tặng lễ tân và Quy chế phối hợp đón tiếp các đoàn khách nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trình UBND tỉnh với mục tiêu tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, chuẩn hóa việc tiếp đón tiếp các đoàn ngoại giao, đoàn doanh nghiệp nước ngoài, bảo đảm sự hiếu khách, trọng thị, chu đáo để tăng cảm tình, sự tin cậy, tình hữu nghị giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đoàn khách.

- Phối hợp cùng Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Công thương cùng các cơ quan liên quan về phương án thành lập các văn phòng đại diện của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại nước ngoài, ưu tiên các nước có địa phương đã thiết lập quan hệ với tỉnh.

- Hàng năm, căn cứ theo nhu cầu thực tế, đề xuất và phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa trong khuôn khổ các chuyến thăm cấp cao, nhân kỷ niệm năm chẵn, năm tròn quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước hoặc nhân dịp các chuyến thăm của lãnh đạo tỉnh đến các địa phương có quan hệ hợp tác theo hướng chú trọng kết hợp yếu tố văn hóa trong các hoạt động chính trị và kinh tế.

b) Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

- Chủ trì phối hợp Sở Ngoại vụ, tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ với các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong các chuyến viếng thăm, hợp tác qua lại giữa các tỉnh.

- Lồng ghép hoạt động ngoại giao văn hóa trong kế hoạch triển khai các chương trình, hoạt động phát triển văn hóa, du lịch của tỉnh.

- Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động ngoại giao văn hóa, gắn kết hoạt động văn hóa của Nhà nước với hoạt động của nhân dân, các địa phương và của các doanh nghiệp.

c) Sở Kế hoạch đầu tư:

- Phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Ngoại vụ và các Sở, ngành liên quan khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp của địa phương hoạt động trong lĩnh vực du lịch tổ chức các tour du lịch sinh thái, du lịch lễ hội, du lịch di tích lịch sử, các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ mang bản sắc của địa phương.

- Chủ trì phối hợp với Sở Công thương, Sở Ngoại vụ và các Sở, ngành liên quan tổ chức các hội thảo xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, kết hợp giới thiệu hình ảnh địa phương ra nước ngoài, thu hút quan tâm, tìm hiểu của các nước vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Lồng ghép hoạt động ngoại giao văn hóa trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm và dài hạn của tỉnh nhằm tạo tính cộng hưởng trong các mục tiêu kinh tế, xã hội.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Ngoại vụ và các Sở, ngành liên quan, khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp của địa phương hoạt động trong lĩnh vực du lịch tổ chức các tour du lịch sinh thái, du lịch lễ hội, du lịch di tích lịch sử, các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ mang bản sắc văn hóa của địa phương.

4. Gắn kết các hoạt động ngoại giao văn hóa với công tác về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và đối ngoại nhân dân

- Tiếp tục cụ thể hóa và tích cực triển khai những chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị thành các chương trình hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài, duy trì và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc tại nước sở tại.

a) Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp các ngành:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong việc hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài duy trì và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc tại nước sở tại.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận tỉnh Ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các buổi họp mặt kiều bào, kịp thời biểu dương những đóng góp của kiều bào đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động như: trại hè nói tiếng Việt cho thanh, thiếu niên NVNONN; gặp mặt NVNONN về quê hương nhân dịp Tết Nguyên đán…, chú trọng đổi mới chất lượng, nội dung, nâng cao hiệu quả các hoạt động, kết hợp tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, tham quan, trải nghiệm tại Bà Rịa- Vũng Tàu nhằm gắn kết, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước để NVNONN trở thành những “đại sứ văn hóa” của Bà Rịa- Vũng Tàu tại nước ngoài.

- Phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động giới thiệu với các tổ chức quốc tế và các quốc gia có công dân của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài, chú trọng tổ chức tại các quốc gia có khoảng cách địa lý gần với Việt Nam.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan khuyến khích và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu, phát hiện, thu thập những di sản văn hóa - lịch sử quốc gia bị lưu lạc ở nước ngoài do nhiều nguyên nhân.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, vị thế, tầm vóc và tiềm năng phát triển, tình hình kinh tế-xã hội, văn hóa và các vấn đề an sinh xã hội của tỉnh đến người nước ngoài tại Bà Rịa- Vũng Tàu, kiều bào đang sinh sống tại Bà Rịa- Vũng Tàu và ở nước ngoài.

b) Sở Văn hóa, thể thao và du lịch:

- Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông biên soạn và phát hành các tài liệu cơ bản về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu thể thao, văn hóa, văn học, nghệ thuật phục vụ kiều bào ở các địa phương nước ngoài có ký kết hợp tác với tỉnh, kiều bào hồi hương đang sống và làm việc tại tỉnh.

c) Sở Thông tin và truyền thông:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người Việt Nam ở nước ngoài để đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

d) Sở Giáo dục và đào tạo

Nghiên cứu việc phổ biến tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và cho người nước ngoài đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

e) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các hội hữu nghị và các tổ chức đoàn thể xã hội chủ động lồng ghép, gắn kết các hoạt động ngoại giao văn hóa trong quá trình triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân.

5. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hoạt động ngoại giao văn hóa

a) Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức về văn hóa và ngoại giao văn hóa, tổ chức sự kiện văn hóa có yếu tố nước ngoài cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và văn hóa của tỉnh trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Sở Ngoại vụ

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ biên phiên dịch của tỉnh, đặc biệt chú trọng việc đào tạo tiếng Anh, Nhật, Nga và các ngoại ngữ thuộc ASEAN tạo thuận lợi cho tỉnh khi tham gia vào cộng đồng văn hóa ASEAN năm 2015.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch phục vụ công tác ngoại giao văn hóa, cụ thể: nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo tại các trường du lịch; tập trung đào tạo đội ngũ làm công tác dịch vụ chuyên nghiệp để giới thiệu, quảng bá về văn hóa của tỉnh.

d) Sở Kế hoạch đầu tư

- Vận động các doanh nghiệp FDI hoạt động trên địa bàn tỉnh hỗ trợ mời các đoàn văn hóa nghệ thuật của nước bạn sang biểu diễn và giao lưu văn hóa, đẩy mạnh việc xã hội hóa thu hút các doanh nghiệp, tư nhân tài trợ, đóng góp cho các hoạt động ngoại giao văn hóa phù hợp với quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh về các hình thức khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh hỗ trợ mời các đoàn văn hóa nghệ thuật của nước bạn sang biểu diễn và giao lưu văn hóa, đẩy mạnh việc xã hội hóa, thu hút các doanh nghiệp, tư nhân tài trợ, đóng góp cho các hoạt động ngoại giao văn hóa phù hợp với quy định của pháp luật.

e) Các Sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố

Lồng ghép việc thực hiện ngoại giao văn hóa với thực hiện phong trào xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa, địa phương văn hóa, môi trường văn hóa; đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động xây dựng cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp... đạt chuẩn văn hóa, nếp sống văn minh.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hàng năm cho các hoạt động ngoại giao văn hóa định kỳ và đột xuất tại địa phương.

- Sở Tài chính thẩm định, rà soát để trình UBND tỉnh bố trí kinh phí trong khả năng cân đối nguồn ngân sách địa phương hàng năm, tham mưu UBND tỉnh về cơ chế quản lý đúng quy định hiện hành để thực hiện và triển khai có hiệu quả các kế hoạch ngoại giao văn hóa của tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối, phối hợp, theo dõi các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác ngoại giao văn hóa trong từng giai đoạn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong quá trình thực hiện, Sở Ngoại vụ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của từng đơn vị gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 15/12 hàng năm. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm tổng hợp thành Kế hoạch ngoại giao văn hóa hàng năm trình lãnh đạo tỉnh trước ngày 30/12. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố chủ động triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa theo Kế hoạch này và Kế hoạch ngoại giao văn hóa hàng năm.

Đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm, các đơn vị thực hiện và gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 15/5 và 15/11 hàng năm.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh có kế hoạch, chương trình tham gia phối hợp thực hiện, tăng cường vận động, tuyên truyền hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 956/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu956/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2014
Ngày hiệu lực12/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 956/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 956/QĐ-UBND 2014 Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến 2020 Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 956/QĐ-UBND 2014 Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến 2020 Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu956/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýHồ Văn Niên
        Ngày ban hành12/05/2014
        Ngày hiệu lực12/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 956/QĐ-UBND 2014 Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến 2020 Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 956/QĐ-UBND 2014 Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến 2020 Bà Rịa Vũng Tàu

           • 12/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực