Quyết định 957/QĐ-TCTL-QLCT

Quyết định 957/QĐ-TCTL-QLCT năm 2012 phê duyệt Kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp hồ chứa nước Cấm Sơn, tỉnh Bắc Giang do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 957/QĐ-TCTL-QLCT năm 2012 Kế hoạch khẩn cấp hồ chứa nước Cấm Sơn Bắc Giang


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 957/QĐ-TCTL-QLCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẴN SÀNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP HỒ CHỨA NƯỚC CẤM SƠN, TỈNH BẮC GIANG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY LỢI

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 08/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001;

Căn cứ Pháp lệnh phòng chống lụt, bão ngày 20/3/1993; Pháp lệnh phòng chống lụt, bão sửa đổi, bổ sung số 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/8/2000;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập;

Xét Tờ trình số 96/TTr-SNN ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp công trình hồ chứa nước Cấm Sơn, tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý công trình thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này hồ sơ Kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp hồ chứa nước Cấm Sơn (EPP), tỉnh Bắc Giang do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi - Thủy điện Sơn Việt lập với các nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch chuẩn bị gồm 5 chương:

Chương 1: Giới thiệu và mô tả tóm tắt hồ chứa nước Cấm Sơn;

Chương 2: Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp;

Chương 3: Phát hiện, đánh giá và phân loại mức độ khẩn cấp;

Chương 4: Cơ chế, biểu đồ thông báo và kế hoạch sơ tán;

Chương 5: Bản đồ ngập lụt ứng với các tình huống khẩn cấp;

2. Kế hoạch ứng phó gồm 6 chương:

Chương 1: Phân loại ứng phó khẩn cấp;

Chương 2: Cơ chế ứng phó khẩn cấp và biểu đồ thông báo;

Chương 3: Kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Cầu Sơn;

Chương 4: Kế hoạch ứng phó khẩn cấp của trạm Quản lý công trình đầu mối hồ Cấm Sơn;

Chương 5: Kế hoạch ứng phó của các tổ chức và cơ quan ở hạ lưu;

Chương 6: Mẫu kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

3. Bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ chứa nước Cấm Sơn gồm 3 kịch bản:

- Kịch bản 1: Tràn xả lũ thiết kế, hạ du và khu vực lân cận có mưa tần suất P=0.5%;

- Kịch bản 2: Tràn xả lũ với tần suất 0.01%, hạ du và khu vực lân cận có mưa tần suất P=0.01%;

- Kịch bản 3: Vỡ đập chính do lũ thiết kế (P=0.5%), hạ du và khu vực lân cận có mưa tần suất P=0.5%;

Điều 2. Khi áp dụng trong thực tế, các địa phương chủ động triển khai thực hiện các phương án cho phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với công trình và vùng hạ du.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Quản lý công trình thủy lợi, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Cầu Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn (để b/c);
- TT-TCT Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu: VT, TCTL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 957/QĐ-TCTL-QLCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu957/QĐ-TCTL-QLCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2012
Ngày hiệu lực28/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 957/QĐ-TCTL-QLCT

Lược đồ Quyết định 957/QĐ-TCTL-QLCT năm 2012 Kế hoạch khẩn cấp hồ chứa nước Cấm Sơn Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 957/QĐ-TCTL-QLCT năm 2012 Kế hoạch khẩn cấp hồ chứa nước Cấm Sơn Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu957/QĐ-TCTL-QLCT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thủy lợi
        Người kýNguyễn Văn Tỉnh
        Ngày ban hành28/12/2012
        Ngày hiệu lực28/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 957/QĐ-TCTL-QLCT năm 2012 Kế hoạch khẩn cấp hồ chứa nước Cấm Sơn Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 957/QĐ-TCTL-QLCT năm 2012 Kế hoạch khẩn cấp hồ chứa nước Cấm Sơn Bắc Giang

            • 28/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực